A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR I/06 z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 24 listopada 2006 r.

  PROTOKÓŁ NR I/06
  z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 24 listopada 2006 r.
  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 12.00


  W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  3. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  4. Radca Prawny – Marek Kozłowski
  5. Dyrektor Banku Spółdzielczego Oddział w Wyszkach a zarazem radny Powiatu– Pan Edward Karpiesiuk
  6. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Wyszkach – Ks. Zygmunt Niewiarowski
  7. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Wyszkach – Pani Marzanna Olszewska
  8. Sołtysi.
  Sesję rozpoczęto od hymnu Rzeczpospolitej Polskiej, następnie minutą ciszy uczczono śmierć górników, którzy zginęli w tragicznym wypadku w kopalni „HALEMBA” w Rudzie Śląskiej.
  Ad.1
  Obowiązki otwarcia i prowadzenia sesji Rady Gminy przyjął radny senior Piotr Łochnicki. Powitał przybyłych gości. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Marzanna Olszewska wręczyła radnym zaświadczenia o ich wyborze na radnego.
  Ad.2
  W dalszej części obrad radni wyczytywani kolejno z listy składali ślubowanie radnego (załącznik do protokołu).
  Następnie Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych z zapytaniem czy mają uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag i propozycji nie było więc porządek poddano pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem wszyscy radni opowiedzieli się jednogłośnie.
  Wobec braku innych wniosków i propozycji Przewodniczący poinformował, że porządek jest następujący:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Złożenie ślubowania przez radnych.
  3. Wybór Przewodniczącego Rady V kadencji:
  a) zgłaszanie kandydatów
  b) wybór Komisji Skrutacyjnej
  c) przeprowadzenie głosowania
  4. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.
  5. 5. Wybór wiceprzewodniczących Rady:
  a) zgłaszanie kandydatów
  b) przeprowadzenie głosowania
  6. Dyskusja i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie sesji.
  Ad.3
  Następnie radni zgłaszali kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy:
  1/ Warpechowski Mieczysław ( wyraził zgodę)
  2/ Korzeniewski Mariusz ( wyraził zgodę)
  3/ Niewińska Elżbieta ( nie wyraziła zgody)
  Kolejny etap to powołanie Komisji Skrutacyjnej, której skład został zaakceptowany jednogłośnie przez wszystkich radnych. W skład Komisji Skrutacyjnej weszli:
  1 . Walicki Wiesław - Przewodniczący Komisji
  2. Radkiewicz Wojciech - Członek
  3. Trzeszczkowski Robert - Członek
  Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy. Wszyscy radni otrzymali kartki do głosowania, opatrzone pieczęcią Rady Gminy z imieniem i nazwiskiem kandydata na Przewodniczącego.
  Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował o zasadach głosowania. po krótkim czasie radni przystąpili do głosowania, wrzucając karty do urny. Komisja udała się na policzenie głosów i sporządzenie protokołu. Po krótkiej przerwie odczytano protokół Komisji Skrutacyjnej, z którego wynikało, że radny Mieczysław Warpechowski otrzymał 8 głosów, zaś Mariusz Korzeniewski – 7 głosów. W związku z tym Przewodniczącym Rady Gminy Wyszki został Mieczysław Warpechowski.
  Przewodniczący obrad radny senior Piotr Łochnicki odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wyszki.
  Ad.4
  Następnie głosu udzielono nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy. Wybrany radny podziękował za zaufanie i za wybór.
  Ad.5
  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił kolejny punkt obrad. przystąpiono do wyboru 2 wiceprzewodniczących Rady na których zostali zgłoszeni:
  1. Korzeniewski Mariusz
  2. Łochnicki Piotr
  3. Łuczaj Roman
  Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił zasady głosowania. Radni otrzymali karty do głosowania. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna udała się na przeliczenie głosów.
  Przewodniczący ogłosił 10 –cio minutowa przerwę. Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z wynikami wyboru, który przedstawia się następująco:
  - radny Korzeniewski Mariusz – 14 głosów ważnych
  - radny Łochnicki Piotr – 6 głosów ważnych
  - radny Łuczaj Roman – 9 głosów ważnych.
  Tak więc wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Wyszki zostali:
  1. Korzeniewski Mariusz
  2. Łuczaj Roman
  Ad.6 Dyskusja i wolne wnioski.
  Przewodniczący Rady poinformował radnych aby w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania złożyli oświadczenia majątkowe. Jeśli któryś z radnych nie złoży to straci mandat radnego.
  Wójt pogratulował wszystkim wyboru i życzył owocnej współpracy. Radny Powiatu Edward Karpiesiuk podziękował za glosy oddane na jego osobę. Oznajmił, iż jest bardzo zaszczycony a jednokrotnie postawione zostało przed nim poważne zadanie wobec Gminy Wyszki.
  Przewodniczący Rady Mieczysław Warpechowski w imieniu rady złożył panu E. Karpiesiukowi gratulacje i życzył sukcesów.
  Ad.7
  W skutek wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął I sesję Rady Gminy Wyszki o godz. 13.30.
  Protokolant
  Agnieszka Piotrowska

  Przewodniczący Rady Gminy
  Mieczysław Warpechowski  Data wprowadzenia: 2006-12-06 1512
  Data upublicznienia: 2006-12-06
  Art. czytany: 3858 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<