A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR II/06 z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 6 grudnia 2006 r.

  PROTOKÓŁ NR II/06
  z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 6 grudnia 2006 r.
  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10.00


  W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  3. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  4. Radca Prawny – Marek Kozłowski
  5. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Wyszkach – Pani Marzanna Olszewska
  6. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach – Pan Henryk Zalewski
  7. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach - Pan Stanisław Krasowski
  8. Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Wyszki:
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niewinie Borowym – Pani Barbara Trzeszczkowski
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strabli – Pani Marzanna Marczuk
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Falkach – Pan Jan Falkowski
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Topczewie – Pan Andrzej Karpiesiuk
  9. Sołtysi.
  10. Mieszkańcy gminy.
  Ad. 1. Przewodniczący Rady Gminy Pan Mieczysław Warpechowski dokonał otwarcia II sesji Rady Gminy. Przywitał wszystkich zebranych i stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych.
  Ad. 2. Przewodniczący zwrócił się do zebranych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany do proponowanego porządku obrad. Wniosków i uwag ze strony radnych nie było. Poddano pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem porządku obrad.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.
  4. Złożenie ślubowania przez Wójta.
  5. Sprawozdanie Wójta o stanie Gminy.
  6. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
  7. Ustalenie wynagrodzenia Wójta.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie diet radnych.
  9. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wyszki przysługują diety.
  10. Powołanie Komisji Rewizyjnej.
  11. Powołanie Komisji Budżetu i Finansów.
  12. Powołanie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.
  13. Powołanie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
  14. Zarządzenie wyborów do organów sołectw.
  15. Wybór przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi.
  16. Ustalenie stawki podatku rolnego.
  17. Określenie stawek podatku od nieruchomości.
  18. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  19. Zamknięcie obrad.
  Ad.3. Przewodniczący poinformował, iż protokół z I sesji Rady Gminy Wyszki jest do wglądu, jeśli do końca sesji nie będzie uwag do treści protokołu , zostanie on przyjęty bez głosowania.
  Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Wyszkach Pani Marzanna Olszewska wręczyła Wójtowi zaświadczenie o wyborze Wójta.
  Ad.4. Następnie Wójt Gminy Ryszard Perkowski złożył ślubowanie wójta. Tekst ślubowania w załączeniu.
  Ad.5. Wójt przedstawił sprawozdanie o stanie gminy. Radny Walicki Wiesław zapytał Wójta o naprawę dróg w Godziebach i Wypychach – zastała nawieziona glina, kto za to odpowiada? Kolejna sprawa to budowa remiz – strażacy z OSP Godzieby rok temu zwrócili się do Wójta o kawałek kabla siłowego i do dzisiaj go nie mają. Wójt wyjaśnił, iż strażacy sami powinni zakupić ten kabel na rachunek, bo Wójt nie będzie kupował materiałów strażom. Natomiast, jeśli chodzi o naprawę dróg to nadzór sprawuje Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach Pan Stanisław Krasowski. Co do nawiezionej gliny to należy sprawdzić na żwirowni czy to jest rzeczywiście glina.
  Radny Niewiński Edward zapytał o zasady wysypywania śmieci. Na wysypisku jest śmieci jest pełno, a wywożone są śmieci nie tylko z terenu naszej gminy, ale także z Powiatu.
  Wójt odpowiedział, iż problem wywożenia śmieci jest wciąż aktualny. Podpisaliśmy umowę z MPO, gdyż zależało nam na zorganizowaniu wywozu nieczystości. Problem jest taki, iż na wysypisku gminnym jest pełno śmieci a najgorsze jest jeszcze to, że często jest ono podpalane. Sprawa wszelkich niedociągnięć ze strony MPO zostanie wyjaśniona w najbliższym czasie, gdyż wraz z końcem roku kończy się umowa.
  Ad.6. Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Pytań i uwag nie było.
  Ad.7. Kolejny punkt porządku obrad to ustalenie wynagrodzenia Wójta. Zgodnie z wnioskiem grupy radnych wynagrodzenie Wójta składa się z takich składników jak: wynagrodzenie zasadnicze – 3.800 zł.; dodatek funkcyjny – 1.300 zł.; dodatek specjalny – 1.200 zł. Zwrócił się do radnych czy wnoszą inne wnioski, co do wynagrodzenia Wójta. Innych propozycji i uwag nie było, więc Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za opowiedziało się – 15 radnych. Uchwała Nr II/3/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wyszki została podjęta.
  Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie diet radnych to następny punkt . Przewodniczący poinformował, iż pewna grupa radnych złożyła wniosek o podwyższenie diet radnym. Zaproponowano diety: radnym – 200 zł.; wiceprzewodniczącym – 250 zł. oraz przewodniczącym poszczególnych komisji – 250 zł. przewodniczący zwrócił się do radnych czy mają inne propozycje. Uwag nie było. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za opowiedziało się – 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 radnych. Uchwała Nr II/4/06 w sprawie diet radnym Rady Gminy Wyszki została podjęta.
  Ad. 9. Następnie przystąpiono do zmiany diet sołtysom. Przewodniczący zaproponował kwotę 50 zł. Uwag i pytań ze strony radnych nie było więc odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Za opowiedziało się 15 radnych. Uchwała Nr II/5/06 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wyszki przysługują diety została podjęta jednogłośnie.
  Przewodniczący o godzinie 12.30 ogłosił 15 minut przerwy.
  Ad.10. Przewodniczący wznowił obrady po przerwie i przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad, czyli powołanie Komisji Rewizyjnej. Najpierw przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Radni zgłosili następujących kandydatów; Niewiński Jan (wyraził zgodę), Konopka Edward Zenon (wyraził zgodę), Kłoczko Aleksander (nie wyraził zgody). Przewodniczący poinformował, iż glosowanie jest jawne i który z kandydatów uzyska większą ilość głosów ten zostaje przewodniczącym. Przystąpiono do głosowania, poszczególni kandydaci otrzymali następująca ilość głosów: Konopka Edward Zenon – 7, Niewiński Jan – 8. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Niewiński Jan. Następnie radni zgłaszali kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej: Radkiewicz Wojciech, Niewińska Elżbieta, Kłoczko Aleksander, Łochnicki Piotr, Konopka Edward Zenon, Oksiuta Wincenty. Wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Przystąpiono do głosowania, poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: Kłoczko Aleksander – 13; Łochnicki Piotr – 12; Radkiewicz Wojciech – 8; Niewińska Elżbieta – 8; Oksiuta Wincenty – 4; Konopka Edward Zenon – 3.
  W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
   Niewiński Jan - przewodniczący
   Kłoczko Aleksander - członek
   Łochnicki Piotr – członek
   Radkiewicz Wojciech – członek
   Niewińska Elżbieta – członek
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem. Uchwała Nr II/6/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej została podjęta.
  Ad. 11. Następny punkt to powołanie Komisji Budżetu i Finansów. Radni zgłosili następujących kandydatów na członków komisji: Trzeszczkowski Robert, Walicki Wiesław, Konopka Edward Zenon, Niewiński Edward, Tadrzak Janusz, Oksiuta Wincenty. Wszyscy radni wyrazili zgodę. Przystąpiono do głosowania. Poszczególni radni otrzymali następującą ilość głosów: Trzeszczkowski Robert – 15; Walicki Wiesław – 13; Oksiuta Wincenty – 13; Niewiński Edward – 12; Tadrzak Janusz – 11; Konopka Edward Zenon – 5.
  W skład Komisji Budżetu i Finansów wchodzą:
   Trzeszczkowski Robert
   Walicki Wiesław
   Oksiuta Wincenty
   Niewiński Edward
   Tadrzak Janusz
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały i wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli za przyjęciem. Uchwała Nr II/7/06 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów została podjęta.
  Ad.12. Powołanie Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji to kolejny punkt porządku obrad. Radni zgłosili kandydatów do składu komisji: Korzeniewski Mariusz (wyraził zgodę), Trzeszczkowski Robert (wyraził zgodę), Łuczaj Roman (nie wyraził zgody), Radkiewicz Wojciech (wyraził zgodę), Łochnicki Piotr (wyraził zgodę), Walicki Wiesław (wyraził zgodę), Konopka Edward Zenon (nie wyraził zgody). W związku z tym, iż było pięciu kandydatów, którzy wyrazili zgodę, radni jednogłośnie zagłosowali za tym składem komisji.
  Tak więc w skład Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji wchodzą:
   Korzeniewski Mariusz
   Trzeszczkowski Robert
   Radkiewicz Wojciech
   Łochnicki Piotr
   Walicki Wiesław
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie, wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała Nr II/8/06 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji została podjęta.
  Ad.13. Następnie radni zgłaszali kandydatów na członków Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej: Korzeniewski Mariusz, Łuczaj Roman, Niewińska Elżbieta, Kiszko Krzysztof, Kłoczko Aleksander (radni ci wyrazili zgodę) , natomiast radni Konopka Edward Zenon i Niewiński Edward nie wyrazili zgody. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli za przyjęciem wyżej wymienionych osób do składu komisji.
  Tak więc w skład Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej wchodzą:
   Korzeniewski Mariusz
   Łuczaj Roman
   Niewińska Elżbieta
   Kiszko Krzysztof
   Kłoczko Aleksander
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do glosowania. Wszyscy radni opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem uchwały. Uchwała Nr II/9/06 w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej została podjęta.
  Ad.14. Kolejny punkt to zarządzenie wyborów do organów sołectw. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za opowiedziało się 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 radnych. Uchwała Nr II/10/06 w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw została podjęta.
  Ad. 15. Następnie przystąpiono do wyboru przedstawicieli do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi. Wójt udzielił krótkiej informacji na temat Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował aby przedstawicielami pozostali Wójt i Sekretarz Gminy. Wszyscy radni opowiedzieli się jednogłośnie. Tak więc przedstawicielami do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi są: Wójt – Ryszard Perkowski, Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i radni jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem uchwały. Uchwała Nr II/11/06 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Wyszki do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi została podjęta.
  Ad. 16
  Następnie przystąpiono do ustalenia stawki podatku rolnego. Rada postanowiła nie obniżać ceny żyta. Jeśli chodzi o stawkę podatku leśnego to Rada również nie obniżyła ceny sprzedaży drewna. Zostały przyjęte stawki ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, i tak podatek rolny – 35,52 zł. za 1 dt żyta, zaś podatek leśny – 133,70 zł. za 1 m3 drewna.
  Przewodniczący zapytał Wójta „na jaką kwotę zostały umorzone podatki w 2006r.?” Wójt bezpośrednio udzielił odpowiedzi, iż w roku 2006 za okres trzech kwartałów podatki umorzono na kwotę około 12 tys. zł.
  Ad. 17
  Określenie stawek podatku od nieruchomości to kolejny punkt porządku obrad sesji. W związku z tym, iż nie było wniosków o zmianę stawek podatku od nieruchomości, radni bez podejmowania uchwały postanowili pozostawić stawki podatku od nieruchomości bez zmian, tzn. takie jak w roku 2006.
  Ad. 18
  Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  Radny Łuczaj Roman zwrócił się do Wójta w sprawie kanalizacji Wólka Pietkowska – Kamienny Dwór, aby przed wykonaniem dokumentacji najpierw zrobić spotkanie
  z mieszkańcami, czy oni wyrażają zgodę. Wójt wyjaśnił, iż zebranie wiejskie mieszkańców to podstawa do rozpoczęcia prac związanych z kanalizacją.
  Radny Roman Łuczaj wspomniał również o oczyszczalniach, oznajmił, iż tak pięknie wszystko wyglądało gdy tylko rozpoczynano budowę tych oczyszczalni, a powstała tylko jedna. Wójt wyjaśnił, iż obecnie funkcjonujących jest 5 oczyszczalni. Oznajmił, iż warunki atmosferyczne nie pozwoliły na wykonanie większej ilości oczyszczalni i temat nadal jest aktualny.
  Sołtys Maksimiuk Aleksander wystąpił z zapytaniem „kto zarządza wywozem nieczystości, gdyż ci co zabierają śmieci z MPO po opróżnieniu kosza zostawiają go na ulicy, a gdy stoi worek to już go nie zabierają a przecież przy podpisywaniu umowy było zapisane, że będą zabierać. Wójt poinformował, że sprawę trzeba wyjaśnić z MPO.
  Wypowiada się sołtys Stanisław Lachowski - radni podnieśli sobie diety o 100 % , a sołtysom tylko kapnęli 10 zł. Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż wszędzie obowiązuje jakiś standard, radni w porównaniu z innymi gminami w poprzedniej kadencji mieli o połowę niższe diety, natomiast sołtysi w innych gminach nie otrzymują w ogóle diet. W naszej gminie sołtysi otrzymują zwrot kosztów za dojazd na sesję. Zapraszani oni są na sesje po to, aby tą transformacją informacje z sesji przekazywać mieszkańcom. Sołtys jest łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a Radą.
  Sołtys Wasilewski Kazimierz wypowiedział się, iż Rada zrobiła Wójtowi krzywdę nie podnosząc poborów, powinna przynajmniej podwyższyć o 10%.
  Sołtys Sacharzewski Jan wystąpił z wnioskiem aby zabrać diety sołtysom za udział w sesji a podwyższyć prowizję. Wójt wyjaśnił, iż w najbliższym czasie wniosek zostanie rozpatrzony.
  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Topczewie przekazał informację, iż Szkoła w Topczewie od kilka lat organizowała zbiórkę płodów rolnych i produktów żywnościowych dla Domu Dziecka w Białowieży. W związku z tym Dyrektor Szkoły złożył podziękowania wszystkim darczyńcom jak i tym , którzy zaangażowali się w zbiórkę (uczniom, rodzicom, sołtysom).
  Sołtys Iwona Falkowska zwróciła się z zapytaniem kto zarządza autokarami? Wójt wyjaśnił, iż bezpośrednio kierownik ZUK – Staniaław Krasowski. Poinformowała, iż kierowca autokaru szkolnego, który dowozi dzieci z Górskich, gdy dzieci zabiera to we wsi zatrzymuje się w trzech miejscach, natomiast jak już odwozi to tylko w jednym miejscu, gdzie stoi gromada psów i po prostu dzieci boją się. Wójt wyjaśnił, iż autokar powinien zatrzymywać się w jednym miejscu, a nie trzech i to w dodatku we wsi gdzie jest 6 domów. Jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji jest zrobienie porządku z psami sąsiadów.
  Sołtys wsi Kalinówka Wyszkowski Mariusz zwrócił się z prośbą, żeby autokar dojeżdżał do wsi Kalinówka, bo w tej chwili zatrzymuje się w lesie, przy asfalcie. Z Kalinówki do szkoły dojeżdżają małe dzieci, które muszą dojść do asfaltu, a w okresie zimowym rano jest ciemno.
  Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Warpechowski Mieczysław przedstawił sprawy, o których wyjaśnienie zwrócił się do Wójta:
  • dzieci dowożone są z Gminy Brańsk, czy Wójt Brańska może zwracać koszty dowozu, czy można to w inny sposób uregulować?
  • Sprawa budynków mieszkalnych przy Urzędzie Gminy, czy nie można powoła Wspólnoty Mieszkaniowej, która wyłoniła by spośród siebie zarząd i sama zarządzała by swoim mieniem?
  • W budżecie gminy na 2007 rok podane są projekty funduszu płac, a nie ma wykonania, nie można porównać czy to mniej, czy więcej. Jest wykonanie ale tylko ogólne. Nasz Klub Prawicy Samorządowej Jedność chciałby otrzymać jako załącznik do budżetu następujące dane:
  - strukturę organizacyjną Urzędu Gminy (listy płac imienne Urzędu Gminy i ZUK);
  - budżet opracowany oddzielnie na każdą szkołę.
  Następnie Wójt ustosunkowując się do wyżej poruszonych spraw, udzielił krótkich wyjaśnień:
  • Co do negocjacji z Wójtem z Brańska to on chętnie zabierze te dzieci do swoich szkół, a my na dowożeniu tych dzieci na pewno nie tracimy, wręcz p[przeciwnie bo szkoła w Topczewie musi funkcjonować;
  • Bloki mieszkalne przy Urzędzie Gminy – jesteśmy na etapie powołania wspólnot mieszkaniowych , myślę, że na początku roku bardziej skonkretyzujemy ten temat, po prostu będziemy zmuszeni do powołania wspólnot;
  • Jeśli chodzi o imienne listy płac, tych danych nie można udostępnić, gdyż nie pozwala na to ustawa o ochronie danych osobowych, zaś pozostałe informacje zostaną przekazane.
  • Budżety na poszczególne szkoły, zawsze budżet jest wyodrębniany na szkoły i dyrektorzy szkół posiadają takie budżety.
  Sołtysi składali skargi na żwir nawożony na drogi, że to jest sama glina. Dlaczego Kierownik ZUK nie nadzoruje tych prac. Sołtys Sacharzewski wystąpił z pytaniem: czy Gmina mogłaby posiadać własną żwirownię?
  Wójt – szanse utworzenia gminnej żwirowni są marne, gdyż na terenie Gminy Wyszki nie ma złoża kopalni żwiru.
  Przewodniczący Rady – jeśli jeszcze nie zapłacono za żwir przewoźnikowi to proponuję wysłać komisję na drogi i sporządzić protokół. Wówczas sprawa wyjaśni się.
  Ad. 19.
  W skutek wyczerpania się punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął II sesję Rady Gminy Wyszki o godz. 13.20.
  Protokolant
  /-/ Agnieszka Piotrowska

  Przewodniczący Rady Gminy
  /-/ Mieczysław Warpechowski  Data wprowadzenia: 2007-01-05 1353
  Data upublicznienia: 2007-01-05
  Art. czytany: 3741 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<