A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2006 rok
 • UCHWAŁA NR XXXIV/297/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 października 2006 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi na rok 2007

  UCHWAŁA NR XXXIV/297/06
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 25 października 2006 r.
  w sprawie programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi na rok 2007


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651) uchwala się, co następuje:
  § 1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, których statutowe cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, zwanymi dalej „organizacjami pozarządowymi', w 2007 roku.
  § 2. Program współpracy w 2007 roku będzie realizowany w następujących formach:
  1) zlecenia organizacjom pozarządowych zadań publicznych, wspierania realizacji takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
  2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
  3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.
  § 3. Zlecanie zadań publicznych, w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji będzie odbywało się:
  1) w zakresie edukacji - organizacja konkursów i olimpiad przedmiotowych,
  2) w zakresie kultury - organizowanie przeglądów zespołów, spotkań, plenerów, w tym fundowanie nagród, zakup książek i czasopism do bibliotek, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej, wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,
  3) w zakresie kultury fizycznej - organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, wspieranie organizacji imprez sportowych,
  4) w zakresie zdrowia - realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 r.,
  5) w zakresie pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym.
  § 4. 1. Samorząd gminy będzie informował organizacje pozarządowe, których cele statutowe wiążą się z realizacją określonych zadań gminy, o aktualnych kierunkach i zadaniach w zakresie wymienionym w § 3.
  2. Informacje będą przekazywane w trakcie zebrań, narad i konsultacji.
  3. Organizacje pozarządowe mogą informować o planowanych kierunkach działalności i realizowanych programach.
  § 5. Współpraca samorządu gminy będzie również odbywać się na zasadzie udziału
  w spotkaniach, konferencjach organizowanych przez organizacje pozarządowe.
  § 6. Program będzie finansowany ze środków przewidzianych w budżecie gminy na realizację tych zadań.
  § 7. Bezpośrednimi realizatorami programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi w 2007 r. będą, stosownie do zakresu realizowanych przez nie zadań, referaty i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy Wyszki.
  § 8. Zobowiązuje się Wójta do przedłożenia Radzie informacji z realizacji programu do końca kwietnia 2008 roku.
  § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2007-02-19 1503
  Data upublicznienia: 2007-02-19
  Art. czytany: 3128 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<