A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2006 rok
 • UCHWAŁA NR XXXIV/300/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

  UCHWAŁA NR XXXIV/300/06
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 25 października 2006 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.


  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 R. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 184 i art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) Rada Gminy uchwala co następuje:
  § 1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 103.747 zł, w tym:
  1) w dz. 700 o kwotę 43.000 zł, z tego:
  a) rozdz. 70005 § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 25.000 zł
  b) rozdz. 70095 § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 18.000 zł;
  2) w dz. 754 rozdz. 75412 § 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 40.000 zł;
  3) w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 18.747 zł;
  4) w dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 2.000 zł.
  § 2. Zwiększyc wydatki budżetowe o kwotę 103.747 zł, w tym:
  1) w dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł,
  2) w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 65.000 zł, z tego:
  a) w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł;
  b) w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60.000 zł;
  3) w dz. 801 na kwotę 18.747 zł, z tego:
  a) w rozdz. 80101 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000 zł,
  b) w rozdz. 80110 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.747 zł;
  4) w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 9.000 zł,
  5) w dz. 921 o kwotę 6.000 zł, z tego:
  a) w rozdz. 92109 § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 3.000 zł,
  b) w rozdz. 92116 § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 3.000 zł.
  § 3. Dokonać aktualizacji następujacych załączników do budżetu gminy :
  1) „Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2006 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
  2) „Planu przychodów i rozchodów na 2006 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
  3) „Wykazu dotacji dla instytucji kultury na 2006 r.” zgodnie z załacznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  4) „Wykazu dotacji dla innych podmiotów publicznych na 2006 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
  5) „Zestawienia przychodów i wydatkówGminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
  6) „Prognozy kwoty długuna dzień 31 grudnia 2006 r.” zgodnie z załacznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
  7) „Wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
  § 4. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
  § 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  1) Plan dochodów ogółem: 10.258.442 zł
  2) Plan wydatków ogółem: 10.820.192 zł
  3) Dochody budżetowe w kwocie 438.250 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciagniętych w latach ubiegłych
  4) Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.000.000 zł jest przychód
  z planowanych do zaciągnięcia dlugoterminowych kredytow bankowych w wysokości 1.000.000 zł.
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu
  w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Edward Zenon Konopka  Data wprowadzenia: 2007-02-19 1521
  Data upublicznienia: 2007-02-19
  Art. czytany: 3169 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<