A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2006 rok
 • UCHWAŁA NR II/4/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie diet radnych Rady Gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR II/4/06
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 6 grudnia 2006 r.
  w sprawie diet radnych Rady Gminy Wyszki


  Na podstawie art. 25 ust. 4, w zwiazku z art. 25 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz w zwiazku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu rady gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710) uchwala się, co następuje:
  § 1. Radnym Rady Gminy Wyszki za udział w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji przysługują diety w wysokości 200 zł z zastrzeżeniem ust. 2 i 5.
  2. Przewodniczącemu Rady Gminy przysługuje miesięczna zryczałtowana dieta
  w wysokości 44 % kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
  3. W przypadku zmiany kwoty bazowej, zmiana wysokości zryczałtowanej diety następuje od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.
  4. Dietę, o której mowa w ust. 2 zaokrągla się do pełnych złotych.
  5. Radnym pełniącym następujące funkcje przysługuje dieta w wysokości:
  1) Wiceprzewodniczącym Rady za udział w sesji – 250 zł.,
  2) Przewodniczącym Komisji za udział w posiedzeniu Komisji – 250 zł.,
  § 2. Traci moc uchwała Nr II/4/02 Rady Gminy Wyszki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie diet radnym Rady Gminy Wyszki, zmieniona uchwałą Nr XX/204/04 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniajacą uchwałę w sprawie diet radnym Rady Gminy Wyszki.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 4. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2007-03-16 1529
  Data upublicznienia: 2007-03-16
  Art. czytany: 3221 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<