A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2006 rok
 • UCHWAŁA NR III/14/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu gminnych placów zabaw

  UCHWAŁA NR III/14/06
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 grudnia 2006 r.
  w sprawie uchwalenia regulaminu gminnych placów zabaw


  Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Uchwala się regulamin gminnych placów zabaw, zwany dalej 'Regulaminem'.
  2. Regulamin określa zasady korzystania z gminnych terenów, oznaczonych tablicami jako place zabaw, na których znajdują się urządzenia zabawowe i inne urządzenia
  o podobnym przeznaczeniu, stanowiące własność Gminy Wyszki.
  § 2. 1. Plac zabaw jest terenem ogólnodostępnym służącym zabawie i wypoczynkowi.
  2. Urządzenia zabawowe zamontowane na terenie placu zabaw przeznaczone są do korzystania przez dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  3. Korzystanie z urządzeń zabawowych przez dzieci w wieku do 7 lat powinno odbywać się pod opieką osób dorosłych.
  4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
  § 3. 1. Na terenie placu zabaw zabrania się:
  1) wprowadzania psów,
  2) zaśmiecania terenu,
  3) niszczenia zieleni,
  4) niszczenia, uszkadzania lub usuwania elementów wyposażenia, a także korzystania
  z urządzeń placu zabaw w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
  5) przebywania w bezpośredniej bliskości będących w ruchu huśtawek,
  6) spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz używania środków odurzających,
  7) przebywania w stanie nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających,
  8) jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń zabawowych,
  9) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi.
  2. Uszkodzenia urządzeń zabawowych należy zgłaszać do zarządcy terenu, na którym zlokalizowany jest plac zabaw.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2007-03-16 1559
  Data upublicznienia: 2007-03-16
  Art. czytany: 4105 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<