A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2006 rok
 • UCHWAŁA NR III/16/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

  UCHWAŁA NR III/16/06
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 grudnia 2006 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.


  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 R. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 184 i art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218; Nr 187, poz. 1381) Rada Gminy uchwala co następuje:
  § 1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 68.619 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 68.619 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 177.000 zł, z tego:
  1) w dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na kwotę 170.00 zł, w tym:
  a) § 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 150.000 zł,
  b) § 6339 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 20.000 zł
  2) w dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 6260 – Dotacje otrzymane z funudszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwote 7.000 zł.
  § 4. Zmniejszyć wydatki budżetowe na kwotę 207.000 zł, z tego:
  1) w dz. 010 – ROLNICTOWO I ŁOWIECTWO rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na kwotę 200.000 zł, w tym:
  a) § 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 150.000 zł,
  b) § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł.
  2) w dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.000 zł.
  § 5. Zwiększyć wydatki budżetowe na kwotę 30.000 zł, w tym:
  1) w dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę 13.000 zł, z tego:
  a) w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4480 – Podatek od nieruchomości o kwotę 12.000 zł,
  b) w rozdz. 01030 – Izby rolnicze § 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
  w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 1.000 zł.
  2) w dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 17.000 zł.
  § 6. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 77.780 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 7. W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach budżetowych dokonuje się zmiany następujacych załączników do budżetu:
  1) „Limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
  2) „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych w latach 2006 – 2008” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
  3) „Wykaz zadań inwestycyjnych i srodków na ich realizację w 2006 r.” zgodnie
  z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
  § 8. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
  § 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  1) Plan dochodów ogółem: 10.750.538 zł
  2) Plan wydatków ogółem: 11.312.288 zł
  3) Dochody budżetowe w kwocie 438.250 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciagniętych w latach ubiegłych
  4) Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.000.000 zł jest przychód
  z planowanych do zaciągnięcia dlugoterminowych kredytow bankowych w wysokości 1.000.000 zł.
  § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2007-03-16 1603
  Data upublicznienia: 2007-03-16
  Art. czytany: 4152 razy

  » Załącznik do Uchwały - rozmiar: 96344 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<