A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR III/06 z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 29 grudnia 2006 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10.00

  PROTOKÓŁ NR III/06
  z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 29 grudnia 2006 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10.00


  W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  3. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  4. Radca Prawny – Marek Kozłowski
  5. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach – Pan Henryk Zalewski
  6. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach - Pan Stanisław Krasowski
  7. Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Wyszki:
  - Dyrektor zespołu Szkół w Wyszkach – Pani Alina Baranowska
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Topczewie – Pan Andrzej Karpiesiuk
  9. Sołtysi. (Lista obecności w załączeniu.)
  10. Mieszkańcy gminy.
  Ad. 1 Przewodniczący Rady Gminy Pan Mieczysław Warpechowski dokonał otwarcia III sesji Rady Gminy. Przywitał wszystkich zebranych i stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.
  Ad. 2 Przewodniczący zwrócił się do zebranych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany do proponowanego porządku obrad. Wniosków i uwag ze strony radnych nie było. Poddano pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem porządku obrad.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Przyjęcie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
  6. Przyjęcie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na lata 2007-2011”.
  7. Uchwalenie regulaminu gminnych placów zabaw.
  8. Uchylenie uchwały w sprawie opłaty administracyjnej.
  9. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bankowym.
  11. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2007 rok
  12. Przyjęcie planów pracy komisji stałych na 2007 r.
  13. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3 Przewodniczący poinformował, iż protokół z II sesji Rady Gminy Wyszki jest do wglądu, jeśli do końca sesji nie będzie uwag do treści protokołu , zostanie on przyjęty bez głosowania.
  Ad. 4 Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Pytań i uwag nie było.
  Ad. 5 Przyjęcie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Wójt pokrótce przedstawił Program i zapoznał z diagnozą przedstawiającą sytuację na terenie Gminy Wyszki. Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 radnych. Uchwała Nr IIII/12/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok została podjęta.
  Ad. 6 Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na lata 2007 – 20011”. Wójt zapoznał wszystkich z treścią programu i udzielił wyjaśnień. Radny Łuczaj Roman wniósł wniosek o wykreślenie drugiego członu punktu II tj. plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego. Przewodniczący oznajmił, iż wniosek jest formalny więc trzeba poddać go pod głosowanie. Przystąpiono do głosowania, za przyjęciem wniosku opowiedziało się 9 radnych, przeciw – 4, wstrzymała się – 1 osoba. Wniosek został przyjęty. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania, za przyjęciem opowiedziało się 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 radnych. Uchwała Nr III/13/06 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na 2007 rok” została podjęta.
  Ad. 7 Następnie Wójt wyjaśnił treść uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu gminnych placów zabaw. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały . Uchwała Nr III/14/06 w sprawie uchwalenia regulaminu gminnych placów zabaw została podjęta.
  O godz. 1045 Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy.
  Ad. 8 Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad jakim jest uchylenie uchwały w sprawie opłaty administracyjnej. Wszelkich wyjaśnień co do treści uchwały udzielił Sekretarz Gminy. Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania . Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr III/15/06 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe została podjęta.
  Ad. 9 Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2006 rok to kolejny punkt porządku obrad. Wszelkich informacji na temat zmian udzieliła Skarbnik Gminy. Wyjaśniła zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy, poinformowała iż wszystkie zmiany omówione są w objaśnieniach (załącznik do uchwały). Radny Niewiński Jan wystąpił z zapytaniem, jeśli chodzi o odnowę budowy wsi (Topczewo, Strabla)- (załącznik Nr 4) , czy to musi być wykonywane. Natomiast radna Niewińska Elżbieta zapytała, czy po powstaniu Wspólnoty Mieszkaniowej punkty dotyczące termomodernizacji budynków mieszkalnych i budynków szkolnych wygasną. Skarbnik wyjaśniła, iż wszystkie załączniki do niniejszej uchwały z dniem 31 grudnia 2006 r. tracą moc. Wójt dodał , iż bez powstania Wspólnoty Mieszkaniowej nie można zrobić termomodernizacji. Następnie radny Wiesław Walicki – jeśli chodzi o zakup samochodu dla OSP w Mulawiczach to w załączniku Nr 4 wykazane jest, iż cały koszt samochodu to własny koszt gminy. Wójt wyjaśnił, iż jeśli chodzi o samochód dla OSP w Malawiczach to zwrotu Urząd Gminy otrzymał 30 tys. zł. ale to było w 2005 r.,
  a całość opłacona została w roku 2006.
  Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała Nr III/16/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok została podjęta.
  Ad. 10 Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie kredytu w rachunku bieżącym i poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się -0 radnych. Uchwala Nr III/17/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym została podjęta.
  Ad. 11 Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2007 rok. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie, wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała Nr III/18/06 w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2007 rok została podjęta.
  Ad. 12 Następnie Przewodniczący Rady wystąpił z wnioskiem, iż jeśli chodzi o przyjęcie planów pracy komisji stałych na 2007 rok, żeby głosować raz za przyjęciem planów pracy wszystkich komisji. Po odczytaniu projektów uchwał przez Przewodniczącego przystąpiono do glosowania, za opowiedziało się – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 radnych. Uchwały Nr III/19/06 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok, Nr III/20/06 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2007 rok, Nr III/21/06 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2007 rok i Nr III/22/06 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2007 rok zostały podjęte.
  Ad. 13 Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  Radna Niewińska Elżbieta zwróciła się z zapytaniem o Internet na terenie Gminy Wyszki. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki wyjaśnił, iż już są zamontowane anteny na budynku Szkoły Podstawowej w Falkach. Więcej informacji nie udzielił, iż n od pewnego czasu nie może skontaktować się z firmą od Internetu. Zapewnił, iż na następną sesję postara się zaprosić kogoś z tej firmy i aby udzielił konkretnych wyjaśnień.
  Radny Walicki Wiesław zapytał o poprawienie dróg, gdzie została nawieziona glina (Górskie, Wypychy, Godzieby). Wójt wyjaśnił, iż odcinki te są zidentyfikowane i na pewno jak tylko pozwolą warunki atmosferyczne zostaną poprawione. Dodał również iż wożony żwir na drogi był wożony nie w terminie, gdyż warunki atmosferyczne były nie odpowiednie. Poza tym surowiec był nie pierwszej jakości.
  Radny Walicki Wiesław wystąpił z wnioskiem wstawienie przepustu na drodze z Falk do Zdrojek. Wójt poinformował, aby takimi sprawami zgłaszać się do Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach.
  Następnie Wójt poinformował, iż z dniem 1 stycznia 2007r. zamierza powołać zastępcę Wójta i funkcję tą powierzy Sekretarzowi Gminy Panu Tadeuszowi Wielanowskiemu.
  Po czym Wójt i Przewodniczący Rady Gminy złożyli Radzie i sołtysom życzenia noworoczne.
  Ad. 14 W skutek wyczerpania się punktów porządku obrad Przewodniczący Rady o godzinie 1205 zamknął III sesję Rady Gminy Wyszki.
  Protokolant
  /-/ Agnieszka Piotrowska

  Przewodniczący Rady Gminy
  /-/ Mieczysław Warpechowski  Data wprowadzenia: 2007-03-24 1603
  Data upublicznienia: 2007-03-24
  Art. czytany: 3790 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<