A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2023 roku
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - Budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie wsi Malesze.
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na - Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Wyszki-Filipy Etap II
» Informacja o podmiocie sprzedającym paliwo stałe (węgiel) na rzecz mieszkańców gminy Wyszki w ramach zakupu preferencyjnego
» Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów z placówek oświatowych Gminy Wyszki w 2023 r
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR III/06 z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 29 grudnia 2006 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10.00

  PROTOKÓŁ NR III/06
  z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 29 grudnia 2006 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10.00


  W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  3. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  4. Radca Prawny – Marek Kozłowski
  5. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach – Pan Henryk Zalewski
  6. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach - Pan Stanisław Krasowski
  7. Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Wyszki:
  - Dyrektor zespołu Szkół w Wyszkach – Pani Alina Baranowska
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Topczewie – Pan Andrzej Karpiesiuk
  9. Sołtysi. (Lista obecności w załączeniu.)
  10. Mieszkańcy gminy.
  Ad. 1 Przewodniczący Rady Gminy Pan Mieczysław Warpechowski dokonał otwarcia III sesji Rady Gminy. Przywitał wszystkich zebranych i stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.
  Ad. 2 Przewodniczący zwrócił się do zebranych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany do proponowanego porządku obrad. Wniosków i uwag ze strony radnych nie było. Poddano pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem porządku obrad.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Przyjęcie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
  6. Przyjęcie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na lata 2007-2011”.
  7. Uchwalenie regulaminu gminnych placów zabaw.
  8. Uchylenie uchwały w sprawie opłaty administracyjnej.
  9. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bankowym.
  11. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2007 rok
  12. Przyjęcie planów pracy komisji stałych na 2007 r.
  13. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3 Przewodniczący poinformował, iż protokół z II sesji Rady Gminy Wyszki jest do wglądu, jeśli do końca sesji nie będzie uwag do treści protokołu , zostanie on przyjęty bez głosowania.
  Ad. 4 Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Pytań i uwag nie było.
  Ad. 5 Przyjęcie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Wójt pokrótce przedstawił Program i zapoznał z diagnozą przedstawiającą sytuację na terenie Gminy Wyszki. Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 radnych. Uchwała Nr IIII/12/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok została podjęta.
  Ad. 6 Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na lata 2007 – 20011”. Wójt zapoznał wszystkich z treścią programu i udzielił wyjaśnień. Radny Łuczaj Roman wniósł wniosek o wykreślenie drugiego członu punktu II tj. plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego. Przewodniczący oznajmił, iż wniosek jest formalny więc trzeba poddać go pod głosowanie. Przystąpiono do głosowania, za przyjęciem wniosku opowiedziało się 9 radnych, przeciw – 4, wstrzymała się – 1 osoba. Wniosek został przyjęty. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania, za przyjęciem opowiedziało się 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 radnych. Uchwała Nr III/13/06 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na 2007 rok” została podjęta.
  Ad. 7 Następnie Wójt wyjaśnił treść uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu gminnych placów zabaw. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały . Uchwała Nr III/14/06 w sprawie uchwalenia regulaminu gminnych placów zabaw została podjęta.
  O godz. 1045 Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy.
  Ad. 8 Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad jakim jest uchylenie uchwały w sprawie opłaty administracyjnej. Wszelkich wyjaśnień co do treści uchwały udzielił Sekretarz Gminy. Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania . Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr III/15/06 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe została podjęta.
  Ad. 9 Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2006 rok to kolejny punkt porządku obrad. Wszelkich informacji na temat zmian udzieliła Skarbnik Gminy. Wyjaśniła zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy, poinformowała iż wszystkie zmiany omówione są w objaśnieniach (załącznik do uchwały). Radny Niewiński Jan wystąpił z zapytaniem, jeśli chodzi o odnowę budowy wsi (Topczewo, Strabla)- (załącznik Nr 4) , czy to musi być wykonywane. Natomiast radna Niewińska Elżbieta zapytała, czy po powstaniu Wspólnoty Mieszkaniowej punkty dotyczące termomodernizacji budynków mieszkalnych i budynków szkolnych wygasną. Skarbnik wyjaśniła, iż wszystkie załączniki do niniejszej uchwały z dniem 31 grudnia 2006 r. tracą moc. Wójt dodał , iż bez powstania Wspólnoty Mieszkaniowej nie można zrobić termomodernizacji. Następnie radny Wiesław Walicki – jeśli chodzi o zakup samochodu dla OSP w Mulawiczach to w załączniku Nr 4 wykazane jest, iż cały koszt samochodu to własny koszt gminy. Wójt wyjaśnił, iż jeśli chodzi o samochód dla OSP w Malawiczach to zwrotu Urząd Gminy otrzymał 30 tys. zł. ale to było w 2005 r.,
  a całość opłacona została w roku 2006.
  Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała Nr III/16/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok została podjęta.
  Ad. 10 Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie kredytu w rachunku bieżącym i poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się -0 radnych. Uchwala Nr III/17/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym została podjęta.
  Ad. 11 Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2007 rok. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie, wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała Nr III/18/06 w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2007 rok została podjęta.
  Ad. 12 Następnie Przewodniczący Rady wystąpił z wnioskiem, iż jeśli chodzi o przyjęcie planów pracy komisji stałych na 2007 rok, żeby głosować raz za przyjęciem planów pracy wszystkich komisji. Po odczytaniu projektów uchwał przez Przewodniczącego przystąpiono do glosowania, za opowiedziało się – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 radnych. Uchwały Nr III/19/06 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok, Nr III/20/06 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2007 rok, Nr III/21/06 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2007 rok i Nr III/22/06 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji na 2007 rok zostały podjęte.
  Ad. 13 Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  Radna Niewińska Elżbieta zwróciła się z zapytaniem o Internet na terenie Gminy Wyszki. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki wyjaśnił, iż już są zamontowane anteny na budynku Szkoły Podstawowej w Falkach. Więcej informacji nie udzielił, iż n od pewnego czasu nie może skontaktować się z firmą od Internetu. Zapewnił, iż na następną sesję postara się zaprosić kogoś z tej firmy i aby udzielił konkretnych wyjaśnień.
  Radny Walicki Wiesław zapytał o poprawienie dróg, gdzie została nawieziona glina (Górskie, Wypychy, Godzieby). Wójt wyjaśnił, iż odcinki te są zidentyfikowane i na pewno jak tylko pozwolą warunki atmosferyczne zostaną poprawione. Dodał również iż wożony żwir na drogi był wożony nie w terminie, gdyż warunki atmosferyczne były nie odpowiednie. Poza tym surowiec był nie pierwszej jakości.
  Radny Walicki Wiesław wystąpił z wnioskiem wstawienie przepustu na drodze z Falk do Zdrojek. Wójt poinformował, aby takimi sprawami zgłaszać się do Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach.
  Następnie Wójt poinformował, iż z dniem 1 stycznia 2007r. zamierza powołać zastępcę Wójta i funkcję tą powierzy Sekretarzowi Gminy Panu Tadeuszowi Wielanowskiemu.
  Po czym Wójt i Przewodniczący Rady Gminy złożyli Radzie i sołtysom życzenia noworoczne.
  Ad. 14 W skutek wyczerpania się punktów porządku obrad Przewodniczący Rady o godzinie 1205 zamknął III sesję Rady Gminy Wyszki.
  Protokolant
  /-/ Agnieszka Piotrowska

  Przewodniczący Rady Gminy
  /-/ Mieczysław Warpechowski  Data wprowadzenia: 2007-03-24 1603
  Data upublicznienia: 2007-03-24
  Art. czytany: 3508 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<