A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
» Zarządzenie projekt budżetu gminy Wyszki na 2024 rok
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa budynku terapeutyczno-edukacyjnego w Topczewie
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2007 rok
 • UCHWAŁA NR V/26/07 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wyszki na rok 2007

  UCHWAŁA NR V/26/07
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 28 marca 2007 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wyszki na rok 2007.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. ‘i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
  § 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 10.362.375,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  § 2. Ustala się:
  1) Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.179.999,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  2) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie
  z załącznikiem Nr 3.
  3) Zadania inwestycyjne w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
  § 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 182.376 zł, przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
  § 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 370.000 zł, rozchody w wysokości 552.376 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
  § 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólna w wysokości 100.000 zł.
  § 6. Ustala się:
  1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
  2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
  § 7. Ustala się dochody w kwocie 34.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34.000 zł na realizację zadań określonych
  w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych..
  § 8. Ustala się:
  1) Dotacje przedmiotowe z tytułu:
  a) dopłaty do kolonii z programem terapeutycznym dla dzieci z rodzin patologicznych w wysokości 3.000 zł,
  b) dopłaty do prowadzenia obozu harcersko – wypoczynkowego w wysokości 4.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
  2) Dotacje podmiotowe dla:
  a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 165.000 zł,
  b) innych podmiotów w wysokości 136.300 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 9.
  § 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  1) przychody - 7.000 zł,
  2) wydatki - 8.000 zł.zgodnie z załącznikiem Nr 10.
  § 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;
  2) spłatę kredytów i pożyczek - w kwocie 370.000 zł.
  § 11. Ustala się wydatki na reprezentację Gminy w 2007 roku w wysokości 15.000 zł.
  § 12. Upoważnia się Wójta do:
  1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
  2) zaciągania zobowiązań:
  a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy
  i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3,
  b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku.
  3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
  4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
  5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  § 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
  § 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

  Przewodniczący Rady Gminy
  /-/ Mieczysław Warpechowski  Data wprowadzenia: 2007-04-17 1301
  Data upublicznienia: 2007-04-17
  Art. czytany: 2794 razy

  » BUDŻET GMINY WYSZKI - rozmiar: 220342 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<