A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR IV/07 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 28 lutego 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10.00

  PROTOKÓŁ NR IV/07
  sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 28 lutego 2007 r.
  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10.00


  W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).
  Ponadto w sesji uczestniczyli: (załącznik Nr 2)
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  3. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  4. Radca Prawny – Marek Kozłowski
  5. Komendant Powiatowy Policji – Pan Mirosław Zwada
  6. Dzielnicowy Gminy Wyszki – Pan Jarosław Galicki
  7. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - Pan Jan Bartoszuk
  8. Dyrektor Banku Spółdzielczego O/Wyszki – Pan Edward Karpiesiuk
  9. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach – Pan Henryk Zalewski
  10. Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy – Agnieszka Falkowska
  11. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach - Pan Stanisław Krasowski
  12. Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Wyszki:
  - Dyrektor zespołu Szkół w Wyszkach – Pani Alina Baranowska
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strabli – Pani Marzanna Marczuk
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Topczewie – Pan Andrzej Karpiesiuk
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Falkach – Pan Jan Falkowski
  13/ Proboszcz Parafii rzymsko-katolickiej w Strabli – Ks. Jan Komosa
  14/ Proboszcz Parafii rzymsko-katolickiej w Topczewie – Ks. Tadeusz Kocuk
  15/ Proboszcz Parafii rzymsko-katolickiej w Wyszkach – Ks. Zygmunt Niewiarowski
  16/ Sołtysi. (Lista obecności w załączeniu.)
  17/ Mieszkańcy gminy.
  18/ Strażacy Gminy Wyszki.
  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Mieczysław Warpechowski dokonał otwarcia IV sesji Rady Gminy. Przywitał wszystkich zebranych i stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych.
  Ad. 2
  Przewodniczący zwrócił się do zebranych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany
  do proponowanego porządku obrad. Wniosków i uwag ze strony radnych nie było. Poddano pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem porządku obrad.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad (Załącznik Nr 3)
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Komendanta powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa publicznego na obszarze gminy.
  6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze gminy.
  7. Wyrażenie opinii dotyczącej projektu listy specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.
  8. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie likwidacji Sołectwa Bogusze i przyłączenia miejscowości Bogusze do Sołectwa Górskie.
  10. Informacja na temat założeń do budżetu Gminy na 2007 rok.
  11. Informacja na temat struktury zatrudnienia w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych.
  12. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Wojewody Podlaskiego dotyczącego niezłożeni w terminie przez Przewodniczącego Rady oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka.
  13. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3
  Przewodniczący poinformował, iż protokół z III sesji Rady Gminy Wyszki jest do wglądu, jeśli do końca sesji nie będzie uwag do treści protokołu , zostanie on przyjęty bez głosowania.
  Ad. 4
  Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Pytań i uwag nie było. (Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4).
  Ad. 5
  Następnie Komendant Powiatowy Państwowej Policji przedstawił krótka informacje o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu i na obszarze gminy Wyszki.
  Przewodniczący Rady Gminy wystąpił z zapytaniem : jak przedstawia się temat narkotyków na terenie naszej gminy i powiatu. Komendant Policji wyjaśnił, iż do tej pory nie zanotowano takich przypadków, może w szkołach są narkotyki ale dyrektorzy nie zgłaszają tego Policji, gdyż źle to świadczy o szkole. Zaoferował pomoc dyrektorom szkół przy wykrywaniu narkotyków (policja posiada psy do wykrywania narkotyków).
  Radny Powiatu Pan Edward Karpiesiuk zapytał Komendanta jaka jest strategia wykorzystania mienia Policji, a w szczególności dotyczy to budynku posterunku w Wyszkach. komendant udzielił wyjaśnień, iż budynek podlega Komendzie Województwa, środki na remonty są bardzo mizerne, a jeśli chodzi o wydzierżawienie to nie jest to możliwe.
  Ad. 6
  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze gminy Wyszki. Następnie Komendant wręczył podziękowania jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych i tak: OSP Mulawicze, OSP Samułki Duże, OSP Pulsze, OSP Niewino Borowe, OSP Godzieby, OSP Topczewo.
  Przewodniczący rady Gminy o godz.. 1100 ogłosił 20 minutową przerwę.
  Ad.7
  Po przewie prowadzenie przejął Wiceprzewodniczący Rady Gminy Łuczaj Roman., który wznowił obrady i przystąpił do omawiania kolejnego punktu porządku obrad jakim jest wyrażenie opinii dotyczącej projektu listy specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Krótkiego wyjaśnienia udzielił Wójt a następnie Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do glosowania. Za głosowało 15 radnych, wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie. Uchwała Nr IV/23/07 w sprawie opinii dotyczącej projektu listy specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 została podjęta.
  Ad.8
  Kolejny punkt to wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach. radny Walicki Wiesław zapytał dlaczego nie było w materiałach na sesje nie było wyjaśnień co do tego projektu i poprosił o udzielenie wyjaśnień.
  Zmiany w tym projekcie wyjaśnił Sekretarz Gminy. Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. za opowiedziało się 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się -0. Uchwała Nr IV/24/07 w sprawie zmian w uchwale w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach została podjęta.
  Ad. 9
  Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie likwidacji Sołectwa Bogusze i przyłączenia miejscowości Bogusze do Sołectwa Bogusze to kolejny punkt porządku obrad, do którego wyjaśnień udzielił Sekretarz Gminy , a następnie Wiceprzewodniczący Rady Łuczaj Roman odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Za opowiedziało się 15 radnych, wszyscy radni opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem uchwały. Uchwała Nr IV/25/07 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie likwidacji Sołectwa Bogusze i przyłączenia miejscowości Bogusze do Sołectwa Górskie została podjęta.
  Ad. 10
  Informacja na temat założeń do budżetu Gminy Wyszki na 2007 rok. Szczegółowych wyjaśnień i omówienia na temat budżetu gminy na 2007 rok udzielił Wójt. ( W załączeniu wydruk prezentacji). Radny Jan Niewiński zwrócił uwagę na duże wydatki na administrację , która pochłania 10 % budżetu , a wydatki potrzebne są na remont dróg. Wójt oznajmił, iż szczegółowe wyjaśnienia zostaną przygotowane i przedstawione na posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy.
  O godzinie 1220 sesję opuścił radny Janusz Tadrzak.
  Radny Łuczaj Roman zaproponował aby zapisać w budżecie na 2007 rok wykonanie oświetlenia we wsi Łubice, gdyż w miejscowości tej nie ma w ogóle oświetlenia. Radny Kłoczko Aleksander wystąpił z wnioskiem o zapisanie w budżecie na 2007 rok wykonanie dokumentacji na remont drogi w Maleszach. Radna Elżbieta Niewińska wystąpiła z zapytaniem o remont drogi Mierzwin Mały – Olszewo, a dokładnie o dotację , jeśli nie otrzymamy dotacji, czy zostanie ona przesunięta na następny rok. Wójt wyjaśnił, że jeśli nie będzie dotacji to remont drogi trzeba będzie wykonać z własnych środków.
  Radny Niewiński Jan wystąpił z zapytaniem po co gmina przejmuje drogi powiatowe, które trzeba remontować, skoro są nasze gminne, które należy remontować w pierwszej kolejności. Wójt wyjaśnił, iż przejmujemy te drogi , ponieważ powiat bardzo długo ich nie wyremontuje, a gmina może otrzymać środki unijne na remont tych dróg.
  Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Mieczysław Warpechowski, który przedstawił kilka zdań na temat budżetu. Poinformował, iż nie jest to piękny budżet jak to wydaje się. Jeśli chodzi o termomodernizacje szkół zaplanowaną w budżecie na 2007 rok to tylko sama dokumentacja będzie kosztować 40 tys.zł., a ile gmina wzięła za sprzedaż 2 budynków szkół w poprzednim roku. Większość Rady nie weźmie odpowiedzialności za taki budżet, trzeba go zmienić.
  Wiceprzewodniczący Rady Gminy o godz. 1300 ogłosił 10 minut przerwy.
  Ad. 11
  Informacja na temat struktury zatrudnienia w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych. Przewodniczący Rady oznajmił, iż jeśli chodzi o zatrudnienie to według struktury organizacyjnej to w Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 31 osób, natomiast jeśli chodzi o Zakład Usług Komunalnych to swego czasu pracowało tam 30 osób, a zmniejszyło się na 16 pracowników. Wójt wyjaśnił, iż zatrudnienie w Urzędzie Gminy nie wzrosło od 1999r. (oprócz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach).
  Wójt przedstawił strukturę organizacyjną Urzędu Gminy za pomocą prezentacji Prezentacja w załączeniu do protokołu) i szczegółowo omówił.
  Ad.12
  Wiceprzewodniczący Rady Łuczaj Roman przystąpił o omawiania kolejnego punktu porządku obrad jakim jest zajęcie stanowiska w sprawie pisma Wojewody Podlaskiego dotyczącego niezłożeni w terminie przez Przewodniczącego Rady oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka. Wiceprzewodniczący odczytał pismo Wojewody Podlaskiego Nr NK.III.MH.0716 – 391/06 z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie nie złożenia przez Przewodniczącego rady Gminy w ustawowym terminie oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka.
  Radca Prawny Marek Kozłowski wyjaśnił, iż istnieje obowiązek nałożony na Radę Gminy podjęcia uchwały o wygaśnięcie mandatu radnego. Dnia 13 marca 2007r. odbędzie się posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, który o wszystkim zadecyduje. W związku z tym radca zaproponował aby zaczekać aż sprawa zostanie wyjaśniona.
  Wiceprzewodniczący Łuczaj Roman wystąpił z wnioskiem o nie zajmowanie stanowiska w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Mieczysława Warpechowskiego. Przystąpiono do głosowania za zgłoszonym wnioskiem, za głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 radnych, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Wniosek został przyjęty.
  Ad. 13
  Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  Radny Powiatu – Edward Karpiesiuk przedstawił kilka zdań z życia powiatu na temat dróg, informując, iż przedmiotem komisji, której jest przewodniczącym jest modernizacja i remont dróg powiatowych oraz temat dróg będzie poruszany na posiedzeniu komisji i sesji w kwietniu. Droga Wyszki –Mierzwin – Olędzkie jest w powiecie ujęta na drugiej pozycji i będę się za nią opowiadał.
  Następnie Sekretarz przedstawił krótkie sprawozdanie z wyborów sołtysów i Rad sołeckich. A także przypomniał radnym o obowiązku złożenia w terminie do końca kwietnia oświadczeń majątkowych.
  Wiceprzewodniczący Rady Łuczaj Roman zwrócił się z zapytaniem do radnego Powiatu Pana Edwarda Karpiesiuk z zapytaniem o dokumentację na remont drogi Budlewo – Strabla, która była ujęta na wieloletnie działania. Sprawa tej drogi ciągnie się tyle lat, czy dokumentacja nie straci mocy i nie trzeba będzie ponosić dodatkowych kosztów. Radny Powiatu Edward Karpiesiuk poinformował, iż droga ta na rok 2007 nie jest ujęta.
  Radny Niewiński Jan zwrócił się do wójta, aby gmina wystąpiła z wnioskiem do elektrowni, że w okresie wieczornym, podczas gdy nie występuje burza ani wiatr, zabierają na kilka godzin prąd. Wójt wyjaśnił, ż w najbliższym terminie wystąpi z takim wnioskiem.
  Sołtys wsi Wyszki Hryniewicki Janusz wystąpił z dwoma wnioskami: - ustawienie znaku drogowego „uwaga zwierzęta” na drodze do Krupic – poprawić nawierzchnię ulicy Piaskowej poprzez nawiezienie żwiru.
  Radny Kłoczko również wystąpił o ustawienie znaku „uwaga zwierzęta”. Wójt poinformował, że sprawy zostaną przekazane do odpowiednich referatów.
  Wiceprzewodniczący Roman Łuczaj zwrócił się do radnych o ustalenie terminu posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. Radni ustalili termin na 14 marca 2007r.
  Ad. 14
  W skutek wyczerpania się punktów porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Roman Łuczaj o godzinie 1400 zamknął IV sesję Rady Gminy Wyszki.
  Protokolant
  /-/ Agnieszka Piotrowska

  Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  /-/ Roman Łuczaj  Data wprowadzenia: 2007-07-06 1300
  Data upublicznienia: 2007-07-06
  Art. czytany: 4993 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<