A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR V/07 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 28 marca 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10.00

  PROTOKÓŁ NR V/07
  sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 28 marca 2007 r.
  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10.00


  W sesji uczestniczyli radni (14 radnych lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).
  Ponadto w sesji uczestniczyli: (załącznik Nr 2)
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  3. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  4. Radca Prawny – Marek Kozłowski
  5. Dyrektor Banku Spółdzielczego O/Wyszki / Radny Powiatu – Pan Edward Karpiesiuk
  6. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach – Pan Henryk Zalewski
  7. Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy – Agnieszka Falkowska
  8. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach - Pan Stanisław Krasowski
  9. Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Wyszki:
  - Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach – Pani Alina Baranowska
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strabli – Pani Marzanna Marczuk
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Topczewie – Pan Andrzej Karpiesiuk
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. F.J. Falkowskiego w Falkach – Pan Jan Falkowski
  10. Pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Pani Jadwiga Szerszeń
  11. Sołtysi. (Lista obecności stanowi załącznik Nr 3)
  12. Mieszkańcy gminy.
  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Mieczysław Warpechowski dokonał otwarcia V sesji Rady Gminy. Przywitał wszystkich zebranych i stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.
  Ad. 2
  Przewodniczący zwrócił się do zebranych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany do proponowanego porządku obrad. Wójt zaproponował wprowadzenie dwóch punktów do porządku obrad. Po pkt. 9 jako pkt. 10 „Przystąpienie do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wyszki na lata 2007 – 2015” i jako punkt 11 „Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Topczewie”. Więcej wniosków i uwag nie było i w związku z tym, że zostały wniesione zmiany poddano pod głosowanie porządek obrad wraz ze zmianami.
  W głosowaniu udział wzięło 14 radnych wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem porządku obrad.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad: (Załącznik Nr 4)
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku.
  6. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzeni w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy.
  7. Uchwalenie budżetu gminy na 2007 rok.
  8. Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania budżetu gminy za 2006 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy
  o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Wyszki oświadczenia o pracy w służbie bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
  10. Przystąpienie do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Wyszki na lata 2007 – 2015”
  11. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Topczewie.
  12. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy w 2006 roku.
  13. Interpelacje radnych, dyskusja i wole wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3
  Przewodniczący poinformował, że protokół z IV sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w terminie określonym w Statucie. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 14 radnych, protokół został przyjęty jednogłośnie.
  Ad. 4
  Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Pytań i uwag nie było. (Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5).
  Ad. 5
  Kolejny punkt to przyjęcie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku. ( Sprawozdanie w załączeniu do protokołu – załącznik Nr 6). Sprawozdanie przedstawiła Pani Jadwiga Szerszeń – pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  Ad. 6
  Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych poinformował, iż z propozycją nowych taryf za wodę radni zapoznali się na posiedzeniu komisji stałych i jest ona o 10 gr. wyższa od poprzedniej. Następnie kilka słów w ramach wyjaśnienia przedstawił Sekretarz Gminy. Poinformował o autopoprawce, iż w projekcie uchwały dostarczonej w materiałach na sesję jest zapis, że uchwała wchodzi w życie w terminie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, zaś w obecnej wersji uchwale jest zapis, iż wchodzi w życie z dniem podjęcia i nie musi być ogłaszana w DUWP, gdyż nie jest to przepis prawa miejscowego. Wójt również dodał od siebie kilka słów na temat taryf za wodę i odprowadzenie ścieków. Radny Łuczaj Roman oznajmił, iż Wójt w swojej wypowiedzi nie zaznaczył, że pieniędzy na wodę nie brakuje tylko na kanalizacje w Kamiennym Dworze. Wójt bezpośrednio wyjaśnił sprawę, iż rzeczywiście brakuje pieniędzy , gdyż Gmina dokłada do kanalizacji w Kamiennym Dworze, ale nie można wprost powiedzieć, iż podwyżka taryf wody jest związana z kanalizacja w Kamiennym Dworze. Następnie wystąpił radny Powiatu Pan Edward Karpiesiuk z zapytaniem czy ze środków zbieranych za wodę odkładane jest na fundusz odtworzeniowy, gdyż należy liczyć się z myślą, że będą występować awarie linii wodociągowych, bo pierwszy wodociąg powstał w 1978 r. Kto będzie pokrywał remonty przyłączy wodociągowych. Wójt bezpośrednio udzielił odpowiedzi, informując, że nie ma naliczanej amortyzacji ani nie ma funduszu odtworzeniowego. Koszty remontów i awarii pokrywane są ze środków bieżących, to znaczy że w opłacie za wodę zawarte są koszty awarii i przyłączy. Wójt zaznaczył również, iż niedługo przyjdzie czas na remont hydroforni w Wyszkach.
  Więcej pytań i uwag nie było, więc Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za opowiedziało się – 0 radnych, przeciw – 6, wstrzymało się – 8 radnych. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzeni w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy nie została podjęta.
  Ad.7
  Uchwalenie budżetu na 2007 rok.
  Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o przedstawienie zmian i wniesienie poprawek do budżetu na 2007 rok. Jako pierwszy głos zabrał Wójt przedstawiając zmiany jakie dokonano po stronie dochodów i wydatków.
  Radna Elżbieta Niewińska wystąpiła z wnioskiem o zapisanie w budżecie remontu drogi Mierzwin Mały – Olszewo. Radny Jan Niewiński zadeklarował aby z budżetu wyrzucić remont drogi w Kamiennym Dworze, a środki te przeznaczyć na drogę Mierzwin – Olszewo. Następnie głos zabrał radny powiatu Edward Karpiesiuk, który poinformował wszystkich zebranych, iż ocena aktualnej sytuacji w drogownictwie w powiecie bielskim, jak również koncepcja naprawy tych dróg powiatowych jest teraz w centrum zainteresowania na komisjach i sesjach powiatowych. Jeśli chodzi o drogę Wyszki – Mierzwin – Olędzkie to finansowanie tej drogi przedstawia się następująco: 10 % środków powiatu, zaś 90 % - to środki unijne. Natomiast przy innych drogach powiatowych koszt naprawy to : 50% środków powiatu i 50 % środków gminnych. Jeżeli nie będzie współfinansowania ze strony samorządu gminnego na remont dróg powiatowych, to nie będą one remontowane. W ubiegłym roku w gminie Wyszki nie została wyremontowana ani jedna droga powiatowa, zaś w poprzedniej kadencji gmina nasza dołożyła do remontu dróg powiatowych 300 tyś. zł., zaś gmina Brańsk – 1 mln zł., teren naszej gminy jest bardzo rozległy, dróg powiatowych mamy 113 km. (więcej niż gmina Boćki i gmina Brańsk) i dróg bitumicznych (asfaltowych) mamy 52 km. Gmina Wyszki z drogami jest opóźniona, dlatego na sesjach i komisjach powiatowych należy walczyć o remont dróg na terenie naszej gminy.
  Przewodniczący Rady wniósł uwagi do budżetu Gminy na 2007 rok: > płace w administracji miały być zmniejszone, a mimo to są one o 20 tyś. zł. wyższe od roku poprzedniego. > jeśli chodzi o drogę w Kamiennym Dworze, każda droga jest potrzebna, ale jeśli Wójt znajdzie pieniądze na tą drogę to radni na najbliższej sesji wprowadzą do budżetu remont drogi w Kamiennym Dworze. > kolejny temat to opieka społeczna. Powiedziane jest, że Gmina z otrzymanej dotacji na opiekę społeczną (jest to kwota 2.009 tyś. zł.) może wziąć 3% na obsługę. Następnie Przewodniczący wystąpił z zapytaniem, czy jest jakiś limit na płace w GOPS.
  Skarbnik wyjaśniła, że 3% na obsługę możemy wziąć tylko ze środków na świadczenia rodzinne. Ponadto poinformowała, że w opiece społecznej to jest taka sytuacja, że są trzy rodzaje środków: dotacja na zadania zlecone, dotacja na zadania własne i środki gminne(których jest bardzo mało). Dotychczas tak było, że w rozdziale funkcjonowania GOPS-u 2 etaty były finansowane z zadań zleconych, 1 etat opłacony ze środków własnych Gminy, oprócz tego w roku 2006 1 etat był sfinansowany z tych 3 % od kwoty świadczeń rodzinnych, więc z działu 85212 w roku 2006 były sfinansowane 4 etaty.
  Przewodniczący Rady nadal tłumaczył, że jeżeli 3% bierze się ze świadczeń rodzinnych na utrzymanie 1 etatu to jeżeli w sumie jest tych dotacji 2.009 tys.zł., a pomoc społeczna w sumie wynosi 2.343 tys. zł. i jeżeli od tej kwoty wziąć 3% to wychodzi 60 tys. zł. Wójt wyjaśnił, że świadczenia rodzinne to nie kwota 2.343 tys. zł. skarbnik dodała, iż świadczenia rodzinne to kwota 1.965 tys. zł. i od tej kwoty bierze się 3%.
  Przewodniczący Rady stwierdził, iż kwota 1.965 tys. zł., to prawie 2 mln. i razy 3% to daje 60 tys. zł. Na pomoc społeczna przewidziane było 2.800 tys. zł., zmniejszone zostało do kwoty 2.442 tys. zł. Jeżeli licząc tym wskaźnikiem procentowości to wychodzi, że płace w pomocy społecznej teraz stanowią 7,1% , gdzie w innych gminach stanowią one najwyżej 4,3 % .
  Skarbnik wyjaśniła sprawę płac w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie 2006 roku – poinformowała, że te 3% dotyczy działu 85212 to są świadczenia rodzinne . Plan na 2006 rok wynosił – 1.384.381 zł., wykonanie – 1.337.204 zł. > na same świadczenia rodzinne na plan – 1.336.761 zł. wydatkowano – 1.298.125 zł. > na wynagrodzenia osobowe – na plan – 21.486 zł., wydano – 17.771 zł. , > na składkę społeczną na plan – 9.800 zł. , wydatkowano – 8.084 zł. > na składkę na ubezpieczenie zdrowotne ( w tym ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców) na plan 500 zł., wydatkowano – 404 zł. > na zakup materiałów na plan 5.998 zł., wydano – 5.998 zł. Skarbnik zaznaczyła, iż w kwocie 3% mieści się również utrzymanie ośrodka pomocy > zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, zakup papieru do ksero, zakup toneru, remont ksera, zakup materiałów biurowych, itp.) na plan 5.900 zł. wydano – 4.630 zł. > koszty podróży na plan 2.303 zł. wydano 689 zł. i 1 etat odpis na ZFŚS – 764 zł. Wyżej zostały przedstawione wydatki poniesione w 2006 roku, i takie informacje radni już posiadają.
  Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 1130 ogłosił 15- to minutową przerwę.
  Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i głos zabrał radny Jan Niewiński, który zgłosił następujące poprawki do budżetu :
  „1/ w dziale 600 rozdział 60014 § 6050 (załącznik Nr 4) wykreślić opracowanie dokumentacji na budowę drogi powiatowej w Kamiennym Dworze. W tym samym dziale i rozdziale w § 6620 wykreślić modernizację drogi w Kamiennym Dworze a planowaną na rok 2008 modernizację drogi Mierzwin – Olszewo, przenieść na rok bieżący.”
  „2/ W dziale 750 administracja publiczna miało być zmniejszenie o 120 tys. zł. a jest o 93 tys. zł. wniosek: zmniejszyć wydatki w tym dziale do kwoty 1.207tys. zł., a kwotę 27 tys. zł. przenieść do działu 600 – Drogi i transport- na modernizację drogi Mierzwin – Olszewo. „
  „3/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – jest 167,5 tys. zł., zmniejszyć do kwoty 149 tys. zł. a kwotę 18,5 tys. zł. przenieść do działu 600 na modernizację drogi Mierzwin – Olszewo.4/ Zmniejszyć wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna – Jest 2.434.519 zł. zmniejszyć do kwoty 2.412.519 zł. z tego w płacach o 16.000 zł. oraz w pochodnych od wynagrodzeń – 6.000 zł., Kwotę 22.000 zł. przenieść do działu 600 na modernizację drogi Mierzwin – Olszewo.”
  Radny Roman Łuczaj wystąpił z zapytaniem , że jeśli wyrzucimy modernizację drogi w Kamiennym Dworze to jaką inną drogę wyremontujemy. Wójt bezpośrednio udzielił odpowiedzi, informując, że chociażby drogę we wsi Godzieby. Radny Powiatu Edward Karpiesiuk oznajmił, iż kwotę 300 tys.zł. z powiatu należy obowiązkowo zagospodarować na terenie naszej gminy.
  Następnie Wójt zgłosił autopoprawkę do budżetu gminy na 2007 rok – wykreślić modernizacje drogi w Kamiennym Dworze a zapisać w to miejsce modernizację drogi przez wieś Godzieby.
  Przewodniczący Rady jeszcze raz wspomniał o zapisaniu w budżecie gminy modernizacji drogi Mierzwin – Olszewo, żeby wykonać remont tej drogi z gminnych środków, ten odcinek to tylko 600 metrów drogi. Skoro Wójt Gminy Brańsk zrobił 1600 metrów to nasza Gmina może wyremontować 600 metrów.
  Radny Edward Zenon Konopka przekazał informacje, iż często jeździ tą drogą Mierzwin – Olszewo i rzeczywiście wygląda ona fatalnie, ale rozmawiając z niektórymi mieszkańcami (nie wszystkimi) Mierzwina Małego, oznajmili oni iż jeśli zostanie zrobiona droga Wyszki- Mierzwin –Olędzkie, wtedy mieszkańcy nie będą jeździć drogą Mierzwin – Olszewo. Droga ta będzie potrzebna tylko jednemu mieszkańcowi Mierzwina Małego.
  Przewodniczący Rady po raz kolejny zaproponował, aby remont drogi Mierzwin – Olszewo wstawić do remontu dróg gminnych na rok 2007, gdyż jest to droga gminna (wówczas w budżecie gminy należy zwiększyć środki o kwotę 67 tys.zł.) W związku z tym poprawki przedstawione przez radnego Jana Niewińskiego są zasadne.
  Wójt zwrócił się do radnych z prośbą o przyjęcie budżetu z jedną autopoprawką .Głos zabrał radny Aleksander Kłoczko, który zwrócił się do Rady o pozostawienie budżetu bez zmian, bo może być tak, że w II półroczu zabraknie pieniędzy na administrację. Następnie Wójt uzupełnił informacje dotyczące oszczędności w dziale 750 administracja publiczna, oznajmiając, iż miało być zmniejszone o 120 tys.zł. a jest zmniejszenie o 93 tys. zł.na Urzędzie Gminy zmniejszono o 110 tys. zł.. W bilansie wychodzi 93 tys. zł. gdyż o 17 tys. zł. zwiększono na obsługę Rady Gminy.
  Przystąpiono do głosowania zgłoszonych poprawek. Radny Jan Niewiński odczytał poprawkę pierwszą „ w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszyć wydatki do kwoty 1.207.000 zł. a kwotę 27.000 zł. przenieść do działu 600 – Drogi i Transport na modernizację drogi Mierzwin – Olszewo”. Za głosowało – 6 radnych, przeciw – 6, wstrzymało się- 3 radnych. Poprawka nie została przyjęta.
  Radny Jan Niewiński przedstawił drugą poprawkę – „w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwotę 167.500 zł. zmniejszy do kwoty 149.000 zł. a kwotę 18.500 zł. przenieść do działu 600 – Drogi i Transport na modernizację drogi Mierzwin – Olszewo”.
  Za głosowało – 6 radnych, przeciw – 6, wstrzymało się 3 radnych. Poprawka nie została przyjęta.
  Radny Jan Niewiński odczytał kolejną poprawkę – „zmniejszyć wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna – z kwoty 2.434.519 zł. zmniejszyć do kwoty 2.412.519 zł. z tego w płacach o 16.000 zł. oraz w pochodnych o 6.000 zł., kwotę 22.000 zł. przenieść do działu 600 - Drogi i Transport na modernizację drogi Mierzwin – Olszewo”. Przystąpiono do głosowania. Za głosowało – 6 radnych, przeciw – 6, wstrzymało się 3 radnych. Poprawka nie została przyjęta.
  Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wyszki na 2007 rok. Przystąpiono do głosowania , za głosowało – 7 radnych, przeciw – 4, wstrzymało się – 3 radnych. Uchwała Nr V/26/07 w sprawie uchwalenia budżetu gmin na 2007 rok została podjęta.
  Ad.8
  Kolejnym punktem to przyjęcie informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy za 2006 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Wójt przedstawił za pomocą slajdów dane dotyczące wykonania budżetu Gminy za 2006 rok i szczegółowo omówił dochody i wydatki. (Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok w załączeniu do protokołu).
  O godzinie 13.10 przewodniczący rady Gminy zezwolił na chwilowe opuszczenie obrad radnemu Kiszko Krzysztofowi.
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Niewiński Jan odczytał opinię Komisji Rewizyjnej przyjętą na posiedzeniu Komisji w dniu 19 marca 2007 r. Poinformował również, iż Komisja Rewizyjna w dniu 19 marca 2007 r. złożyła do Rady Gminy wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
  Następnie Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr II.0131-2-11/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym praz Komisję Rewizyjną Rady Gminy Wyszki wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2006 rok.
  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania: za opowiedziało się – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Jeden radny w chwili głosowania był nieobecny. Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy Wyszki z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi została podjęta.
  Ad. 9
  Następnie głos zabrał Sekretarz Gminy, który udzielił wyjaśnień co do oświadczeń lustracyjnych, do złożenia których zobowiązani są Skarbnik i Sekretarz Gminy. Przewodniczący odczytał projekty uchwał w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczeń lustracyjnych. Oba projekty uchwał poddano pod głosowanie. Za opowiedziało się 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 radnych. Uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy (Nr V/28/07) i Skarbnika Gminy (Nr V/29/07) o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Wyszki oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nim w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. z dnia 28 marca 2007 r. zostały podjęte.
  Ad. 10
  Kolejny punkt porządku obrad to przystąpienie do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Wyszki na lata 2007 – 2015”. Szczegółowych wyjaśnień co do treści uchwały udzielił Wójt . O godzinie 1320 wrócił na salę obrad radny Kiszko Krzysztof. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Wszyscy radni opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Uchwała Nr V/30/07 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wyszki do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Wyszki na lata 2007 – 2015” z dnia 28 marca 2007 r. została podjęta.
  Ad. 11
  Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Poddano go pod głosowanie, za opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się -0
  Uchwała Nr V/31/07 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Topczewie została podjęta.
  Ad.12
  Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Gminy w 2006 roku. Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili sprawozdania z działalności swoich komisji, Rada Gminy nie wniosła uwag. (Sprawozdania w załączeniu do protokołu).
  Ad. 13
  Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  Wójt poinformował, iż Wojewódzka Komenda Policji w Białymstoku chce przekazać na rzecz Gminy Wyszki budynek posterunku w Wyszkach , jednocześnie oznajmiając, iż nie widzi z tego żadnych korzyści. Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach pani Alina Baranowska zaprosiła wszystkich zebrach na uroczystości, które odbędą się dnia 2 kwietnia 2007 roku w Zespole Szkół w Wyszkach. Będą one poświęcone obchodom II rocznicy śmierci Ojca Świętego - Jana Pawła II, który jest patronem Zespołu w Wyszkach.
  Ad. 14
  Wskutek wyczerpania się punktów porządku obrad Przewodniczący Rady o godzinie 13.40 zamknął V sesję Rady Gminy Wyszki.Protokolant
  /-/ Agnieszka Piotrowska

  Przewodniczący Rady Gminy
  /-/ Mieczysław Warpechowski  Data wprowadzenia: 2007-07-06 1315
  Data upublicznienia: 2007-07-06
  Art. czytany: 4534 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<