A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
» Zarządzenie projekt budżetu gminy Wyszki na 2024 rok
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa budynku terapeutyczno-edukacyjnego w Topczewie
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2007 rok
 • UCHWAŁA NR VI/34/07 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR VI/34/07
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 czerwca 2007 r.
  w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co nastepuje:
  § 1. W Statucie Gminy Wyszki przyjętym uchwałą Nr XXXVI/275/02 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 października 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2002 r. Nr 73, poz. 1464; z 2003 r. Nr 54, poz. 1141; z 2004 r. Nr 169, poz. 2238, z 2005 r. Nr 117, poz. 1422 i z 2006 r. Nr 244, poz. 2399), wprowadza się następujące zmiany:
  1) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „3. Wykaz jednostek pomocniczych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu”
  2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Statutu.”
  3) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:
  „§.9a. Wybory do organów jednostek pomocniczych sołtysów i rad sołeckich zarządza Rada Gminy.”
  4) § 10 otrzymuje brzmienie:
  „§.10. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołectwa) może uczestniczyć bez prawa głosowania w pracach Rady, a w szczególności:
  1) brać udział w sesjach Rady i pracach komisji,
  2) zgłaszać wnioski,
  3) wykonywać określone zadania na podstawie upoważnienia Rady,
  4) zabierać głos w sprawach porządku obrad sesji, treści merytorycznej projektów uchwał.
  5) w § 15 skreśla się ust.4,
  6) w § 31 po ust. 1 dodaje się ust.1a w brzmieniu:
  „1a. Do prowadzenia obrad sesji Przewodniczący może wyznaczyć jednego
  z Wiceprzewodniczących.”
  7) w § 87 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Kontrole kompleksowe przeprowadza Komisja w pełnym składzie lub zespoły kontrolne składające się z co najmniej trzech członków Komisji.”,
  8) w § 96 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół według zasad określonych w § 67a.”
  9) § 120 otrzymuje brzmienie:
  „§.120.1. Pracownikami samorządowymi są:
  1) Wójt - zatrudniony na podstawie wyboru,
  2) Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – na podstawie powołania,
  3) pozostali pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
  2. Status pracowników samorządowych określa ustawa o pracownikach samorządowych.”
  10) Dotychcasowy załącznik do Statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Wiceprzewodniczący Rady
  /-/ Mariusz Korzeniewski  Data wprowadzenia: 2007-07-06 1352
  Data upublicznienia: 2007-07-06
  Art. czytany: 4131 razy

  » Załacznik do Uchwały - rozmiar: 32024 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<