A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
» Zarządzenie projekt budżetu gminy Wyszki na 2024 rok
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa budynku terapeutyczno-edukacyjnego w Topczewie
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2007 rok
 • UCHWAŁA NR VI/37/07 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

  UCHWAŁA NR VI/37/07
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 czerwca 2007 r.
  w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości


  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337) oraz art. 3 i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 i z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 i z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135) uchwala się, co następuje:
  § 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:
  1) odbiór odpadów komunalnych - 60 zł za 1 m3,
  2) wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego - 25 zł za 1 m3.
  § 2. 1. Górną opłatę za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1ustala się w wysokości 48 zł za 1 m3, jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny.
  2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór
  w odrębnych pojemnikach lub workach co najmniej:
  1) odpadów papierowych i kartonowych,
  2) odpadów z tworzyw sztucznych,
  3) odpadów metalowych,
  4) pozostałych odpadów.
  § 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/262/02 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości i użytkowników nieruchomosci za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Wiceprzewodniczący Rady
  /-/ Mariusz Korzeniewski  Data wprowadzenia: 2007-07-06 1400
  Data upublicznienia: 2007-07-06
  Art. czytany: 4606 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<