A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
» Zarządzenie projekt budżetu gminy Wyszki na 2024 rok
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa budynku terapeutyczno-edukacyjnego w Topczewie
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2007 rok
 • UCHWAŁA NR VI/38/07 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie określenia sposobów dokumentowania wykonania obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystośc

  UCHWAŁA NR VI/38/07
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 czerwca 2007 r.
  w sprawie określenia sposobów dokumentowania wykonania obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości


  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337) oraz art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 i z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) uchwala się, co następuje:
  § 1. Niniejsza uchwała określa sposoby udokumentowania wykonania obowiązków, wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 i z 2006 r. Nr 144, poz. 1042).
  § 2. Udokumentowanie wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych może nastąpić przez okazywanie kart przyjęcia odpadów na składowisko odpadów w Szpakach, jeżeli odpady są transportowane we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości.
  § 3. Udokumentowanie wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na nieruchomości nieczystości ciekłych może nastąpić przez okazywanie kart przyjęcia nieczystości ciekłych do punktu zlewnego, jeżeli nieczystości są transportowane we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości.
  § 4. Udokumentowanie wykonania obowiązków może następować również w sposób wskazany w art. 6 ust. 1 ustawy wymienionej w § 1.
  § 5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Wiceprzewodniczący Rady
  /-/ Mariusz Korzeniewski  Data wprowadzenia: 2007-07-06 1402
  Data upublicznienia: 2007-07-06
  Art. czytany: 4326 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<