A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR VI/07 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 29 czerwca 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10.00

  PROTOKÓŁ NR VI/07
  sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 29 czerwca 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10.00


  W sesji uczestniczyli radni (15 radnych lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).
  Ponadto w sesji uczestniczyli: (załącznik Nr 2)
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  3. Radca Prawny – Marek Kozłowski
  4. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach – Pan Henryk Zalewski
  5. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach - Pan Stanisław Krasowski
  6. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach – Pani Helena Krasowska
  7. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa – Pan Kazimierz Tymosiak
  8. Przedstawiciel MPO Białystok – oddział Wyszki – Pani Joanna Murawska
  9. Sołtysi. (Lista obecności stanowi załącznik Nr 3)
  10. Mieszkańcy gminy.
  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Mieczysław Warpechowski dokonał otwarcia VI sesji Rady Gminy. Przywitał wszystkich zebranych i stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż Rada Gminy obradować będzie w pełnym składzie.
  Ad. 2
  Przewodniczący zwrócił się do zebranych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany do proponowanego porządku obrad. Wniosków i uwag ze strony radnych nie było. Poddano pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem porządku obrad.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad: (Załącznik Nr 4)
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Wójta na temat wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2006 roku.
  6. Informacja na temat działalności kulturalnej na obszarze Gminy.
  7. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Wyszki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia Sołectwa Bogusze i zmiany granic Sołectwa Górskie.
  9. Wprowadzenie zmian w Statucie Sołectwa Górskie.
  10. Wprowadzenie zmian w Statucie Gminy Wyszki.
  11. Podjecie uchwały w sprawie przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez przewodniczącego Rady Gminy Wyszki.
  12. Podjecie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie lokalizacji w obrębie wsi Kożuszki roślinnej oczyszczalni ścieków.
  13. Określenie górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
  14. Określenie sposobów dokumentowania wykonania obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości.
  15. Uchwalenie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną .
  16. Przyjęcie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
  17. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.
  18. Interpelacje radnych, dyskusja i wole wnioski.
  19. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3 Przewodniczący poinformował, że protokół z V sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w terminie określonym w Statucie. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 15 radnych, protokół został przyjęty jednogłośnie.
  Wójt - trzech rolników z Gminy Wyszki uczestniczyło w wystawie zwierząt hodowlanych w Szepietowie: Topczewski Andrzej – Trzeszczkowo; Falkowski Stanisław – Filipy; Falkowski Zygfryd – Godzieby. Wójt odczytał list gratulacyjny i wręczył nagrodę Panu Stanisławowi Falkowskiemu, który był obecny na sesji. Natomiast Przewodniczący Rady pogratulował za promocję gminy.
  Ad. 4
  Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Pytań i uwag nie było. (Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5).
  Ad. 5
  Następnie Wójt przedstawił informacje na temat wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2006 roku. Uwag i pytań nie było. (Informacja w załączeniu do protokołu).
  Ad. 6
  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach Pan Henryk Zalewski przedstawił za pomocą slajdów informacje na temat działalności kulturalnej na obszarze Gminy. ( Informacja w załączeniu do protokołu). Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na działalność społeczno – kulturalną, przede wszystkim z racji umieszczenia GOKSiT-u w szkole. Zdaniem Przewodniczącego i tak większość imprez, które tam odbywają się to imprezy, które wcześniej organizowała szkoła. Następnie Przewodniczący wystąpił z zapytaniem – czy jest jakiś kosztorys na zawody strażackie ( ile one będą kosztować, jakie koszty pokryje gmina, a ile dostaniemy dotacji). Wójt udzielił odpowiedzi informując, iż jeśli chodzi o zawody strażackie to wszystkie koszty pokrywa powiat, natomiast jeśli chodzi o festyn „Pożegnanie lata” - z gminnych środków zapewne zostanie opłacony zespół, który zagra na zabawie tanecznej.
  Ad.7
  Następnie Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Pan Kazimierz Tymosiak przedstawił sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Wyszki.
  (Sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
  O godzinie 11.05 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę.
  Po przerwie o godz. 1115 obrady wznowił Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Korzeniewski.
  Ad. 8
  Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zniesienia sołectwa Bogusze i zmiany granic sołectwa Górskie. Przystąpiono do głosowania, wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała Nr VI/32/07 w sprawie zniesienia sołectwa Bogusze i zmiany granic sołectwa Górskie została podjęta.
  Ad. 9
  Następnie został odczytany projekt uchwały w sprawie zmian z Statucie Sołectwa Górskie przez Wiceprzewodniczącego Rady i poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 radnych. Uchwała Nr VI/33/07 w sprawie zmian w statucie Sołectwa Górskie została podjęta.
  Ad. 10
  Kolejny punkt to wprowadzenie zmian w Statucie Gminy Wyszki. Wójt udzielił wyjaśnień i omówił zmiany. Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr VI/34/07 w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki została podjęta.
  Ad. 11
  Następnie Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjmowania w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady Gminy Wyszki i poddano go pod głosowanie.Za przyjęciem opowiedziało się 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr VI/35/07 w sprawie przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady Gminy została podjęta.
  Ad.12
  Przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie lokalizacji w obrębie wsi Kożuszki roślinnej oczyszczalni ścieków to kolejny punkt porządku obrad sesji. Wyjaśnień do powyższej uchwały udzielił Wójt. Następnie Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Za opowiedziało się 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 radnych. Uchwała Nr VI/36/07 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  w przedmiocie lokalizacji w obrębie wsi Kożuszki roślinnej oczyszczalni ścieków została podjęta.
  Ad. 13
  Określenie górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości. Wójt udzielił wyjaśnień co do treści uchwały, a następnie Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się -1 radny. Uchwała Nr VI/37/07 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości została podjęta.
  Ad. 14
  Kolejny punkt porządku obrad to określenie sposobów dokumentowania wykonania obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości. Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
  Ad. 15
  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Helena Krasowska przedstawiła Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. Następnie Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 0 radnych. Uchwała Nr VI/39/07
  w sprawie Gminnego Programu Terapii i Profilaktyki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Wyszki została podjęta.
  Ad. 16
  Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zapoznała zebranych z treścią strategii. Pytań i uwag nie było, więc przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 radnych. Uchwała Nr VI/40/07 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wyszki na lata 2007 – 2011 została podjęta.
  Ad. 17
  Następnie przystąpiono do kolejnego punktu jakim jest wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok. Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Pani Stanisława Ryczkowska. Poinformowała, iż w uchwale tej proponuje się zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 55.500,00 zł. Dochody te pochodziłyby: > z wpływów z różnych opłat – 16.100,00 zł.; > ze sprzedaży samochodu „STAR” z OSP Pulsze – 4.000,00; > wpływy podatków na kwotę – 35.400,00. Jednocześnie o ta kwotę zwiększyłyby się wydatki budżetowe: > na remont dróg – 8.000,00 > na utrzymanie czystości na cmentarzach – 3.000,00 > na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej – 500,00 > na zakup materiałów dla OSP – na kwotę 4.000,00 > opłacenie umowy zawartej 1 maja 2007 r. z Fundacją Studiów Rozwojowych i Transferu Wiedzy ‘ Nobless oblige’ na usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków bezzwrotnej pomocy - w kwocie 1.708,00 miesięcznie na okres od1 maja do 31 grudnia 2007 roku - na kwotę 17.300,00 > zakup materiałów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 762 zł. > zakup energii oświetlenia ulicznego na kwotę 10.938,00 > zakup narzędzi, maszyn dla gospodarki komunalnej na kwotę 8.200,00 > dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach na kwotę – 2.800,00.
  Skarbnik poinformowała również radnym, iż na koniec czerwca wydatki na kulturę zostały przekroczone,(zostały poniesione w wysokości 65 %.) Należy spodziewać się, że do końca roku nie wystarczy środków i trzeba będzie dołożyć, tym bardziej, że w okresie letnim planuje się trochę imprez.
  Przewodniczący Rady – jeśli chodzi o Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki to już są poniesione wydatki 65% i jeszcze mało będzie środków, przecież uchwalając budżet część radnych głosowała, aby zmniejszyć środki w GOKSiT-cie. Następna sprawa o jaką zapytał Przewodniczący Rady dotyczy zakupu narzędzi i maszyn dla gospodarki komunalnej – co zostało zakupione lub zostanie kupione?
  Wójt poinformował, iż aby utrzymać porządek na skwerku przy Urzędzie Gminy została zakupiona kosiarka do trawy. Natomiast radny Jan Niewiński oznajmił, iż był to zbędny zakup, ponieważ w Zakładzie Usług Komunalnych są 4 kosiarki.
  Przewodniczący Rady Gminy – w ramach przyjętego budżetu były zapisane kwoty 500 tys.zł. jako kredyt i 370 tys.zł. jako deficyt budżetowy. Czy deficyt zostanie pokryty z tej kwoty 500 tys.zł.? Wyjaśnienia udzieliła Skarbnik Gminy, informując, że: 500 tys.zł. zapisane w uchwale budżetowej to kredyt obrotowy (umowa została podpisane, ale na razie kredyt ten nie został zaciągnięty). Natomiast 370 tys.zł. to kolejny kredyt na pokrycie deficytu budżetowego, który również jeszcze nie został zaciągnięty. Skarbnik oznajmiła, iż nie robi się nic w tym kierunku, ponieważ za razie nie zachodzi taka potrzeba. To jest kredyt ewentualny do pobrania, ale tylko na pokrycie deficytu (jest to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami). Do wypowiedzi Skarbnik kilka słów dodał Wójt, oznajmiając, iż na razie sytuacja jest korzysta i może okazać się, że w ogóle nie skorzystamy z tego kredytu. A przed zaciągnięciem kredytu i tak potrzebna jest uchwała Rady Gminy. Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do glosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się – 7 radnych, przeciw – 3, wstrzymało się – 5 radnych. Uchwała Nr VI/41/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok została podjęta.
  Ad. 18 Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  Jako pierwszy głos zabrał Wójt, informując wszystkich, iż w fazie końcowej są negocjacje w sprawie dowozu dzieci przez przewoźnika zewnętrznego. Jednocześnie poinformował, iż według ustawy nie wszystkie dzieci powinny być dowożone do szkoły, tak np. dzieci uczęszczające do szkoły w Falkach w ogóle nie powinny być dowożone. Do tej pory dowoziliśmy wszystkie dzieci. Wójt zwrócił się do Rady o oficjalne stanowisko Rady co do dowożenia dzieci, czy dowożone będą wszystkie, czy nie?
  Radny Jan Niewiński zwrócił się do Wójta z zapytaniem co skłoniło Wójta do zmiany przewoźnika? Wójt wyjaśnił, iż wieloletnie nękanie, że dowożenie jest fatalne, dziurawe autobusy. Przewoźnikiem będzie PKS Connex w Bielsku Podlaskim. Firma gwarantuje zatrudnienie naszych kierowców, którzy dotychczas dowozili dzieci. Connex chce także wydzierżawić naszego gimbusa. Przewoźnik nie odpowiada za dzieci, odpowiedzialność za dzieci ponosi opiekun wyznaczony przez Urząd Gminy (który opłacany jest z oświaty). Poza tym takim autobusem mogą jeździć również mieszkańcy gminy, kupując bilet u kierowcy.
  Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za dowożeniem dzieci na starych zasadach, tj. wszystkie dzieci z każdej miejscowości, oprócz tych w których znajduje się siedziba szkoły.
  Radny Roman Łuczaj zwrócił się do przedstawiciela MPO z zapytaniem – dlaczego pracownicy MPO nie zabierają dodatkowych worków tylko sam pojemnik. Pani z MPO wyjaśniła, iż w umowie zapisane jest, że MPO zabiera tylko pojemnik, ponadto poinformowała wszystkich o sprawach dotyczących wywożenia nieczystości.
  Radny Roman Łuczaj zgłosił wniosek o podsypanie drogi z Filip do Łuczaj oraz drogi do Pana Falkowskiego. Natomiast radny Jan Niewiński zgłosił wniosek o podsypanie drogi z Tworek do Niewina Borowego.
  Radny Mariusz Korzeniewski zaproponował, aby następną sesję rozpocząć godzinę wcześniej, tj. o godzinie 9.00.
  Ad. 19
  Wskutek wyczerpania się punktów porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady
  zamknął VI sesję Rady Gminy Wyszki o godzinie 13.45 .
  Protokolant
  /-/ Jadwiga Borowska

  Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  /-/ Mariusz Korzeniewski  Data wprowadzenia: 2007-09-13 1544
  Data upublicznienia: 2007-09-13
  Art. czytany: 5030 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<