A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR VII/07 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 września 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9.00

  PROTOKÓŁ NR VII/07
  sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 września 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9.00


  W sesji uczestniczyli radni (14 radnych lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).
  Ponadto w sesji uczestniczyli: (załącznik Nr 2)
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  3. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  4. Dyrektor Banku Spółdzielczego O/Wyszki / Radny Powiatu – Pan Edward Karpiesiuk
  5. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach – Pan Henryk Zalewski
  6. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach - Pan Stanisław Krasowski
  7. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach – Pani Helena Krasowaka
  8. Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Wyszki:
  - Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach – Pani Alina Baranowska
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strabli – Pani Marzanna Marczuk
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Topczewie – Pan Andrzej Karpiesiuk
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. F.J. Falkowskiego w Falkach – Pan Jan Falkowski
  9. Sołtysi. (Lista obecności stanowi załącznik Nr 3)
  10. Mieszkańcy gminy.
  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Mieczysław Warpechowski dokonał otwarcia VII sesji Rady Gminy. Przywitał wszystkich zebranych i stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych.
  Ad. 2
  Przewodniczący zwrócił się do zebranych z zapytaniem, czy wnoszą zmianydo proponowanego porządku obrad. Wójt zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad. Po pkt. 9 jako pkt. 10 „Podjęcie uchwały w sprawie określenia środkówz budżetu gminy planowanych na realizację programów operacyjnych „. Więcej wniosków i uwag nie było i w związku z tym, że zostały wniesione zmiany poddano pod głosowanie porządek obrad wraz ze zmianami. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem porządku obrad.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad: (Załącznik Nr 4)
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
  6. Wyrażenie opinii odnośnie uznania lasu za ochronny.
  7. Powołanie zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego
  w Bielsku Podlaskim.
  8. Określenie procedury uchwalania budżetu Gminy Wyszki oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
  9. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków z budżetu Gminy planowanych na realizację programów operacyjnych.
  11. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2007 roku.
  12. Interpelacje radnych, dyskusja i wole wnioski.
  13. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3
  Przewodniczący poinformował, że protokół z VI sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w terminie określonym w Statucie. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 13 radnych, protokół został przyjęty jednogłośnie.
  Ad. 4
  Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Pytań i uwag nie było. (Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5).
  O godz. 9.30 przybył radny Roman Łuczaj.
  Ad. 5
  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Helena Krasowska przedstawiła sprawozdanie z działalności GOPS-u z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej. (Sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
  Przewodniczący Rady o godz. 1030 ogłosił 15 minut przerwy .
  Ad. 6
  Kolejny punkt porządku obrad to wyrażenie opinii odnośnie uznania lasu za ochronny. Przewodniczący poprosił o wyjaśnienie, czy las ten jest państwowy czy prywatny. Pani Jadwiga Borowska pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa wyjaśniła, iż Nadleśnictwo Rudka wystąpiło z wnioskiem o wyrażenie przez Radę Gminy opinii odnośnie uznania lasu za ochronny. Lasy te znajdują się w obrębie wsi Wólka Zaleska Zalesie i Topczewo i są to lasy państwowe (są to tylko te tereny, które stanowią ostoje dla zwierząt).
  Przewodniczący zwrócił się do radnych czy Rada powinna pozytywnie zaopiniować skoro np. w miejscowości Topczewo taka działka państwowa położona jest w środku działek prywatnych. Na ten moment nie mamy konkretnych danych, gdzie położone są te działki i kto jest właścicielem tych działek. W związku z tym Przewodniczący Rady poprosił o ustalenie czyje są to działki. Radni wyrazili zgodę na przesunięcie pkt 6 na dalszą część sesji. Pani z referatu GKB w miedzy czasie uzyska od Nadleśnictwa Rudka niezbędne nam informacje.
  Ad. 7
  Powołanie zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim to kolejny punkt porządku obrad. Sekretarz poinformował ,iż w tym roku wygasa 4-ro letnia kadencja ławników. Do 30 czerwca zgłaszani byli kandydaci na ławników, z naszej Gminy zgłoszono 2 kandydatów: * Pani Eugenia Gromada ds. rodzinnych; * Pani Anna Wierniewska ds. pracy i ubezpieczeń społecznych. W związku z tym należy powołać zespół do zaopiniowania i na następnej sesji zostanie przedstawiona opinia. Zgłoszono trzech kandydatów do zespołu i powołano zespół w składzie: 1/ Tadeusz Wielanowski – przewodniczący; 2/ Jan Niewiński – członek; 3/ Mariusz Korzeniewski - członek. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 radnych. Uchwała Nr VII/42/07 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników została podjęta.
  Ad. 8
  Następnie Wójt udzielił wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Wyszki oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Poinformował, iż w uchwale tej zapisana jest punkt po punkcie procedura uchwalania budżetu.
  Przewodniczący Rady wystąpił z uwagą, iż w projekcie tej uchwały nie ma zapisu, że sołtys może wnieść wnioski do projektu budżetu. Skarbnik wyjaśniła, iż w § 1 pkt. 4 jest zapisane, iż „Komisje Rady Gminy, radni i organy jednostek pomocniczych Gminy mają prawo do przekazania Wójtowi Gminy wniosków dotyczących budżetu przyszłego roku w terminie do dnia 25 października.” Po czym dodała, że sołtys jest przecież organem pomocniczym Gminy.
  Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Uchwała Nr VII/43/07 w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Wyszki oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu została podjęta.
  Ad. 9
  Kolejny punkt porządku obrad to wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok. Skarbnik wyjaśniła, dlaczego radni przed sesją otrzymali treść nowego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Spowodowane było to tym, iż przygotowując pierwszy projekt, przy punkcie opracowanie dokumentacji na modernizację dróg powiatowych i gminnych zostały ujęte wydatki, które były już poniesione. Następnie uzyskaliśmy informację, że takich wydatków więcej nie będzie, tymczasem następnego dnia po dostarczeniu materiałów radnym przyszły jeszcze 2 faktury do opłacenia ( na wykonanie lewostronnego wtórnika trasa Kowale – Filipy i drugiego wtórnika na wykonanie drogi we wsi Godzieby). W związku z powyższym zaistniała potrzeba dokonania zmian polegających na małym przesunięciu środków, zmniejszona została dotacja dla Powiatu, a trzeba było zwiększyć środki Gminy na opracowanie dokumentacji. Następna zmiana – w dniu 6 września otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego z Białegostoku o przesłania uchwały budżetowej, w której ujęte będzie na rok 2007 zadanie : Współfinansowanie projektu „Zakup elektronicznych usług dla ludności”. W związku z tym należało dokonać kolejnej zmiany polegającej na tym, że do budżetu na 2007 rok zostało dopisane zadanie inwestycyjne i ze środków bieżących wprowadzone zostały środki inwestycyjne . Poza tym poprzedni projekt uchwały nie był kompletny, nie zawierał objaśnień, gdyż zabrakło już czasu na jego przygotowanie. Skarbnik zaznaczyła, iż nie jest możliwe przygotowanie projektu uchwały w sprawie budżetu w terminie 7 dni przed terminem sesji.
  Następnie Skarbnik wyjaśniła treść uchwały i omówiła zmiany. Zaznaczyła, iż zwiększone zostały dochody i wydatki budżetowe na kwotę 205.092,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące dochodów i wydatków w poszczególnych działach opisane są w objaśnieniach do projektu uchwały (załącznik Nr 6 do uchwały).
  Radna Elżbieta Niewińska – jeśli chodzi o te wieloletnie plany inwestycyjne, to wykonujemy plany na inwestycje, a z roku na rok przesuwamy jej wykonanie. Jeżeli plany te ważne są tylko 2 lata to będziemy tylko na nich poprzestawać, zaś remont dróg nie ruszy. Jeśli chodzi o drogę Olszewo – Mierzwin, to w planie inwestycyjnym zapisane było wykonanie tej drogi na rok 2007, teraz planowane jest na rok 2008. Tak samo jest z drogą powiatową Wyszki – Mierzwin – Olędzkie, stanęło na tym co było na początek roku.
  Wójt wyjaśnił, że jeśli chodzi o drogę Mierzwin – Olszewo to spodziewamy się, że w końcu października , początek listopada zostaną ogłoszone konkursy a możliwości na pozyskanie pieniędzy są duże. Proponuję, aby zaczekać jeszcze parę miesięcy, a jeśli nie otrzymamy tych środków, wówczas wykonamy tę drogę z własnych środków.
  Następnie głos zabrał radny powiatu Pan Edward Karpiesiuk, który wyjaśnił, iż polityka w powiecie została przyjęta taka, że drogi powiatowe muszą być budowane ze środków budżetowych samorządów gminnych (50 % - gmina; 50 % - powiat). Jeśli chodzi o drogę Wyszki – Mierzwin – Olędzkie – jest ona ujęta na drugim miejscu i oczekuje na środki unijne, wszystko wskazuje na to, że w tym roku nie otrzymamy tych środków.
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Warpechowski Mieczysław zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały wymieniona była kwota 16 tys. zł. na opłacenie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. I zwrócił się z zapytaniem czy płaci się to z funduszu gminnego, czy też może ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Helena Krasowska wyjaśniła, iż są to wyłącznie środki własne Gminy. Jest to zadanie obowiązkowe Gminy i muszą być te środki zabezpieczone w budżecie Gminy.
  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 8 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się 5 radnych. Uchwała Nr VII/44/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok została podjęta.
  Ad. 10
  Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie określenie środków z budżetu Gminy planowanych na realizację programów operacyjnych. Skarbnik udzieliła wyjaśnień do uchwały, informując, iż w sierpniu Urząd Marszałkowski zwrócił się do Urzędu Gminy o przygotowanie programu operacyjnego do roku 2010, ponieważ Urząd Marszałkowski sporządza zapotrzebowanie środków z budżetu państwa na lata 2007 -2010. Oznajmiła, że do programu tego musi być podjęta odpowiednia uchwała Rady Gminy.
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Uchwała Nr. VII/45/07 w sprawie określenia środków z budżetu Gminy planowanych na realizację programów operacyjnych została podjęta.
  Ad. 11
  Następnie Wójt przedstawił informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2007 r. Informacja z wykonania budżetu została zaprezentowana za pomocą slajdów (załącznik do protokołu).
  Radni powrócili do punktu 6- „Wyrażanie opinii odnośnie uznania lasu za ochronny”. Pani Jadwiga Borowska po uzyskaniu szczegółowych informacji z Nadleśnictwa Rudka, przedstawiła właścicieli działek sąsiadujących z działkami państwowymi. Radni wnieśli wniosek , aby negatywnie zaopiniować uznanie lasu za ochronny. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się- 0 radnych. Uchwała Nr. VII/46/07 w sprawie wyrażenia opinii odnośnie uznania lasu za ochronny została podjęta.
  Ad. 12
  Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski. Wójt poinformował, iż 30 września 2007r. przed budynkiem Urzędu Gminy zostaną przeprowadzone badania mammograficzne i na jaskrę. Sołtys wsi Wypychy, Pani Helena Wyszyńska przypomniała o poszerzeniu drogi w Wypychach.
  Radny Roman Łuczaj poruszył sprawę remontu budynku mieszkalnego. Zaznaczył, iż na jednej z poprzednich sesji była mowa o zawiązaniu wspólnoty mieszkaniowej i nic się do tej pory nie dzieje. A tymczasem w budżecie zapisany jest remont tego budynku. Gdyby funkcjonowała wspólnota mieszkaniowa wówczas w budżecie byłyby oszczędności.
  Wójt wyjaśnił, iż po utworzeniu wspólnoty mieszkaniowej nie zaoszczędzi się w budżecie Gminy, gdyż w tej wspólnocie 80% to udział Gminy, bo mieszkania są w większości gminne, a w około 20% są wykupione przez właścicieli.
  Ad. 13
  Wskutek wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1230 zamknął VII sesję.
  Protokolant
  /-/ Agnieszka Piotrowska

  Przewodniczący Rady Gminy
  /-/ Mieczysław Warpechowski  Data wprowadzenia: 2007-10-31 1223
  Data upublicznienia: 2007-10-31
  Art. czytany: 4758 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<