A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2023 roku
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - Budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie wsi Malesze.
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na - Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Wyszki-Filipy Etap II
» Informacja o podmiocie sprzedającym paliwo stałe (węgiel) na rzecz mieszkańców gminy Wyszki w ramach zakupu preferencyjnego
» Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów z placówek oświatowych Gminy Wyszki w 2023 r
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR VIII/07 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 30 października 2007 r.

  PROTOKÓŁ NR VIII/07
  sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 30 października 2007 r.
  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10.00


  W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).
  Ponadto w sesji uczestniczyli: (załącznik Nr 2)
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  3. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  4. Radca Prawny – Marek Kozłowski
  5. Dyrektor Banku Spółdzielczego O/Wyszki / Radny Powiatu – Pan Edward Karpiesiuk
  6. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach – Pan Henryk Zalewski
  7. Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach – Pani Alina Baranowska
  8. Kierownik Referatu Gospodarka Komunalna i Budownictwo – Pan Kazimierz Tymosiak
  9. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach - Pan Stanisław Krasowski
  10. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach – Pani Helena Krasowska
  11. Przedstawiciel MPO – Oddział w Wyszkach – Monika Tworkowska
  12. Sołtysi. (Lista obecności stanowi załącznik Nr 3)
  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Mieczysław Warpechowski dokonał otwarcia VIII sesji Rady Gminy. Przywitał wszystkich zebranych i stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczą wszyscy radni.
  Ad. 2
  Przewodniczący zwrócił się do zebranych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany do proponowanego porządku obrad? Wójt zaproponował wprowadzenie dwóch dodatkowych punktów do porządku obrad. Po pkt. 10 jako pkt. 11 „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na pomieszczenia użytkowe, znajdujące się
  w budynkach Ośrodka Zdrowia w Strabli i Ośrodka Zdrowia w Topczewie.” Oraz jako punkt 12 „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego”. Więcej wniosków i uwag nie było, więc przystąpiono do głosowania za wprowadzeniem 2 dodatkowych punktów do porządku obrad. Za opowiedziało się 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0 radnych. Następnie poddano pod głosowanie porządek obrad wraz ze zmianami. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem porządku obrad ze zmianami. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad: (Załącznik Nr 4)
  1. Otwarcie sesji .
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Dokonanie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe lub celowe udzielone pod warunkiem zwrotu.
  7. Przyjęcie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
  8. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną lub usługową, którzy utworzą nowe miejsca pracy na terenie Gminy Wyszki.
  9. Powiadomienie Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia „lustracyjnego”.
  10. Przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na pomieszczenia użytkowe, znajdujące się w budynkach Ośrodka Zdrowia w Topczewie i Ośrodka Zdrowia w Strabli.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  13. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3
  Przewodniczący poinformował, że protokół VII sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w terminie określonym w Statucie. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 15 radnych, protokół został przyjęty jednogłośnie.
  Ad. 4
  Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Pytań i uwag nie było. (Sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
  Ad. 5
  Kolejny punkt porządku obrad to dokonanie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim. Wyjaśnień udzielił Sekretarz, poinformował, iż wybór ławników musi odbyć się w głosowaniu tajnym. Następnie jako Przewodniczący odczytał opinię Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników. Do przeprowadzenia głosowania tajnego radni powołali Komisję Skrutacyjną w składzie: 1/ Elżbieta Niewińska – przewodnicząca 2/ Roman Łuczaj – członek komisji 3/ Mariusz Korzeniewski – członek Komisji. Następnie radni otrzymali karty do głosowania. Dokonano tajnego glosowania. Karty zostały wrzucone do urny. Komisja Skrutacyjna przeliczyła karty i głosy. Przewodnicząca Komisji odczytała protokół komisji. (Protokół w załączeniu). W głosowaniu tajnym wybrano na ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim: 1/ Eugenię Gromada – ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych, 2/ Anna Wierniewska - ławnik do orzekania w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych. Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały stwierdzającej wybór ławników. Uchwała Nr VIII/47/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego
  w Bielsku Podlaskim została podjęta.
  Ad. 6
  Następnie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Helena Krasowska wyjaśniła treść uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe lub celowe udzielone pod warunkiem zwrotu.
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 radnych. Uchwała Nr VII/48/07 w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe lub celowe, udzielone pod warunkiem zwrotu została podjęta.
  Ad. 7
  Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Wyjaśnień udzielił Sekretarz Gminy, dodając, iż regulamin wynagradzania nauczycieli został uzgodniony ze związkiem zawodowym nauczycieli.
  Radna Elżbieta Niewińska zasugerowała, iż w § 7 regulaminu występuje duża różnica w dodatku motywacyjnym między dyrektorem a nauczycielem, żeby zwiększyć nauczycielom ten dodatek. Sekretarz wyjaśnił, iż dodatek motywacyjny otrzymują ci, którzy najbardziej wykazują się.
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. W głosowaniu udział brało 15 radnych. Uchwała Nr VII/49/07 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania została podjęta.
  Przewodniczący Rady o godz. 10.45 ogłosił 10-cio minutową przerwę.
  Ad. 8
  Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad jakim jest wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną lub usługową, którzy utworzą nowe, stałe miejsca pracy na terenie Gminy Wyszki. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, przeciw -0, wstrzymało się 0 radnych. Podczas głosowania nieobecnych było 2 radnych. Uchwala Nr VII/50/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną lub usługową, którzy utworzą nowe, stałe miejsca pracy na terenie Gminy Wyszki została podjęta.
  Ad. 9
  Następny punkt porządku obrad to powiadomienie Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia „lustracyjnego”. O godz. 1105 wrócili na obrady radni Mariusz Korzeniewski i Wiesław Walicki. Przewodniczący odczytał projekty uchwał i przystąpiono do głosowania . Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem obu uchwal . W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała Nr VIII/51/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Wyszki oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. i uchwała Nr VIII/52/07 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Wyszki oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. zostały podjęte.
  Ad. 10
  Przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi to kolejny punkt porządku obrad. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Za opowiedziało się 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 radnych. Uchwała Nr VIII/53/07 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok została podjęta.
  Ad. 11
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na pomieszczenia użytkowe został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. Radni przystąpili do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 radnych. Uchwała Nr VIII/54/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na pomieszczenia użytkowe, znajdujące się w budynkach Ośrodka Zdrowia w Strabli i Ośrodka Zdrowia w Topczewie została podjęta.
  Ad. 12
  Skarbnik udzieliła wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, informując iż wysokość kredytu wynosi 370.000 zł i zostanie on przeznaczony na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy kwota ta nie jest za duża. Wójt wyjaśnił, iż zostanie spłaconych więcej kredytów Skarbnik zaś zapewniła, iż w przypadku kiedy na koniec roku zastaną środki Rada Gminy na pewno będzie o tym powiadomiona.
  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 11 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się 3 radnych. Uchwała Nr VIII/55/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta.
  Ad. 13
  Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski. Radny Łuczaj Roman kolejny raz poruszył sprawę oświetlenia we wsi Filipy. Przewodniczący zaś zwrócił uwagę, iż w niektórych miejscowościach światło świeci wieczorem za długo, zaś rano w ogóle nie świeci, kiedy jest najbardziej potrzebne. Wójt poinformował, iż sprawa zostanie przekazana do kierownika referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa.
  Wójt przypomniał również o terminie składania wniosków o wymianę dowodów osobistych.
  Radny Radkiewicz Wojciech zwrócił się do kierownika Zakładu Usług Komunalnych Pana Stanisława Krasowskiego, żeby zrobić porządek z hydrantami w gminie, gdyż kiedy jest pożar nie można wziąć wody.
  Ad. 14
  Wskutek wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 11.30 zamknął VIII sesję Rady Gminy Wyszki.
  Protokolant
  /-/ Agnieszka Piotrowska

  Przewodniczący Rady Gminy
  /-/ Mieczysław Warpechowski  Data wprowadzenia: 2008-03-25 1345
  Data upublicznienia: 2008-03-25
  Art. czytany: 4065 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<