A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR VIII/07 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 30 października 2007 r.

  PROTOKÓŁ NR VIII/07
  sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 30 października 2007 r.
  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10.00


  W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).
  Ponadto w sesji uczestniczyli: (załącznik Nr 2)
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  3. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  4. Radca Prawny – Marek Kozłowski
  5. Dyrektor Banku Spółdzielczego O/Wyszki / Radny Powiatu – Pan Edward Karpiesiuk
  6. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach – Pan Henryk Zalewski
  7. Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach – Pani Alina Baranowska
  8. Kierownik Referatu Gospodarka Komunalna i Budownictwo – Pan Kazimierz Tymosiak
  9. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach - Pan Stanisław Krasowski
  10. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach – Pani Helena Krasowska
  11. Przedstawiciel MPO – Oddział w Wyszkach – Monika Tworkowska
  12. Sołtysi. (Lista obecności stanowi załącznik Nr 3)
  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Mieczysław Warpechowski dokonał otwarcia VIII sesji Rady Gminy. Przywitał wszystkich zebranych i stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczą wszyscy radni.
  Ad. 2
  Przewodniczący zwrócił się do zebranych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany do proponowanego porządku obrad? Wójt zaproponował wprowadzenie dwóch dodatkowych punktów do porządku obrad. Po pkt. 10 jako pkt. 11 „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na pomieszczenia użytkowe, znajdujące się
  w budynkach Ośrodka Zdrowia w Strabli i Ośrodka Zdrowia w Topczewie.” Oraz jako punkt 12 „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego”. Więcej wniosków i uwag nie było, więc przystąpiono do głosowania za wprowadzeniem 2 dodatkowych punktów do porządku obrad. Za opowiedziało się 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0 radnych. Następnie poddano pod głosowanie porządek obrad wraz ze zmianami. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem porządku obrad ze zmianami. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad: (Załącznik Nr 4)
  1. Otwarcie sesji .
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Dokonanie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe lub celowe udzielone pod warunkiem zwrotu.
  7. Przyjęcie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
  8. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną lub usługową, którzy utworzą nowe miejsca pracy na terenie Gminy Wyszki.
  9. Powiadomienie Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia „lustracyjnego”.
  10. Przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na pomieszczenia użytkowe, znajdujące się w budynkach Ośrodka Zdrowia w Topczewie i Ośrodka Zdrowia w Strabli.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  13. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3
  Przewodniczący poinformował, że protokół VII sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w terminie określonym w Statucie. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 15 radnych, protokół został przyjęty jednogłośnie.
  Ad. 4
  Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Pytań i uwag nie było. (Sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
  Ad. 5
  Kolejny punkt porządku obrad to dokonanie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim. Wyjaśnień udzielił Sekretarz, poinformował, iż wybór ławników musi odbyć się w głosowaniu tajnym. Następnie jako Przewodniczący odczytał opinię Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników. Do przeprowadzenia głosowania tajnego radni powołali Komisję Skrutacyjną w składzie: 1/ Elżbieta Niewińska – przewodnicząca 2/ Roman Łuczaj – członek komisji 3/ Mariusz Korzeniewski – członek Komisji. Następnie radni otrzymali karty do głosowania. Dokonano tajnego glosowania. Karty zostały wrzucone do urny. Komisja Skrutacyjna przeliczyła karty i głosy. Przewodnicząca Komisji odczytała protokół komisji. (Protokół w załączeniu). W głosowaniu tajnym wybrano na ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim: 1/ Eugenię Gromada – ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych, 2/ Anna Wierniewska - ławnik do orzekania w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych. Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały stwierdzającej wybór ławników. Uchwała Nr VIII/47/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego
  w Bielsku Podlaskim została podjęta.
  Ad. 6
  Następnie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Helena Krasowska wyjaśniła treść uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe lub celowe udzielone pod warunkiem zwrotu.
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 radnych. Uchwała Nr VII/48/07 w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe lub celowe, udzielone pod warunkiem zwrotu została podjęta.
  Ad. 7
  Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Wyjaśnień udzielił Sekretarz Gminy, dodając, iż regulamin wynagradzania nauczycieli został uzgodniony ze związkiem zawodowym nauczycieli.
  Radna Elżbieta Niewińska zasugerowała, iż w § 7 regulaminu występuje duża różnica w dodatku motywacyjnym między dyrektorem a nauczycielem, żeby zwiększyć nauczycielom ten dodatek. Sekretarz wyjaśnił, iż dodatek motywacyjny otrzymują ci, którzy najbardziej wykazują się.
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. W głosowaniu udział brało 15 radnych. Uchwała Nr VII/49/07 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania została podjęta.
  Przewodniczący Rady o godz. 10.45 ogłosił 10-cio minutową przerwę.
  Ad. 8
  Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad jakim jest wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną lub usługową, którzy utworzą nowe, stałe miejsca pracy na terenie Gminy Wyszki. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, przeciw -0, wstrzymało się 0 radnych. Podczas głosowania nieobecnych było 2 radnych. Uchwala Nr VII/50/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną lub usługową, którzy utworzą nowe, stałe miejsca pracy na terenie Gminy Wyszki została podjęta.
  Ad. 9
  Następny punkt porządku obrad to powiadomienie Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia „lustracyjnego”. O godz. 1105 wrócili na obrady radni Mariusz Korzeniewski i Wiesław Walicki. Przewodniczący odczytał projekty uchwał i przystąpiono do głosowania . Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem obu uchwal . W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała Nr VIII/51/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Wyszki oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. i uchwała Nr VIII/52/07 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Wyszki oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. zostały podjęte.
  Ad. 10
  Przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi to kolejny punkt porządku obrad. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Za opowiedziało się 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 radnych. Uchwała Nr VIII/53/07 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok została podjęta.
  Ad. 11
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na pomieszczenia użytkowe został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. Radni przystąpili do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 radnych. Uchwała Nr VIII/54/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na pomieszczenia użytkowe, znajdujące się w budynkach Ośrodka Zdrowia w Strabli i Ośrodka Zdrowia w Topczewie została podjęta.
  Ad. 12
  Skarbnik udzieliła wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, informując iż wysokość kredytu wynosi 370.000 zł i zostanie on przeznaczony na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy kwota ta nie jest za duża. Wójt wyjaśnił, iż zostanie spłaconych więcej kredytów Skarbnik zaś zapewniła, iż w przypadku kiedy na koniec roku zastaną środki Rada Gminy na pewno będzie o tym powiadomiona.
  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 11 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się 3 radnych. Uchwała Nr VIII/55/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta.
  Ad. 13
  Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski. Radny Łuczaj Roman kolejny raz poruszył sprawę oświetlenia we wsi Filipy. Przewodniczący zaś zwrócił uwagę, iż w niektórych miejscowościach światło świeci wieczorem za długo, zaś rano w ogóle nie świeci, kiedy jest najbardziej potrzebne. Wójt poinformował, iż sprawa zostanie przekazana do kierownika referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa.
  Wójt przypomniał również o terminie składania wniosków o wymianę dowodów osobistych.
  Radny Radkiewicz Wojciech zwrócił się do kierownika Zakładu Usług Komunalnych Pana Stanisława Krasowskiego, żeby zrobić porządek z hydrantami w gminie, gdyż kiedy jest pożar nie można wziąć wody.
  Ad. 14
  Wskutek wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 11.30 zamknął VIII sesję Rady Gminy Wyszki.
  Protokolant
  /-/ Agnieszka Piotrowska

  Przewodniczący Rady Gminy
  /-/ Mieczysław Warpechowski  Data wprowadzenia: 2008-03-25 1345
  Data upublicznienia: 2008-03-25
  Art. czytany: 4455 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<