A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR IX/07 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 30 listopada 2007 r.

  PROTOKÓŁ NR IX/07
  sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 30 listopada 2007 r.
  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9.00


  W sesji uczestniczyli radni (14 radnych lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).
  Ponadto w sesji uczestniczyli: (załącznik Nr 2)
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  3. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  4. Radca Prawny – Marek Kozłowski
  5. Komendant WKU w Bielsku Podlaskim – Pan Leszek Frydrych
  6. Pracownik WKU w Bielski Podlaskim – Pan Włodzimierz Siergieju
  7. Kierownik KRUS – Raisa Korsak – Bursa
  8. pracownik KRUS - Marek Markiewicz
  9. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach – Pan Henryk Zalewski
  10. Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach – Pani Filomena Grabczuk
  11. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niewinie Borowym – Pani Barbara Trzeszczkowska
  12. Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy – Anna Marczyńska
  13. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach - Pan Stanisław Krasowski
  14. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach – Pani Helena Krasowska
  15. Sołtysi. (Lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
  16. Mieszkańcy Gminy.
  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Mieczysław Warpechowski dokonał otwarcia
  IX sesji Rady Gminy. Przywitał wszystkich zebranych i stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.
  Odbyło się wręczenie odznaczeń „Za zasługi dla obronności kraju” rodzicom, których przynajmniej trzech synów odbywało zasadniczą służbę wojskową w Wojsku Polskim. Wręczenia odznaczeń dokonał Komendant WKU w Bielsku Podlaskim płk Leszek Frydrych oraz major Włodzimierz Siergiejuk. Złożyli także gratulacje i podziękowali za trud włożony w wychowanie synów w duchu patriotyzmu i poświęcenia dla kraju. Następnie Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Wyszki wręczyli rodzicom listy gratulacyjne oraz kwiaty z najlepszymi życzeniami.
  Następnie głos zabrała Kierownik KRUS – Pani Raisa Korsak-Bursa. Przedstawiła informacje na temat ubezpieczenia społecznego rolników, omówiła zasady ubezpieczenia w KRUS, wspomniała również o świadczeniach emerytalno-rentowych. Następnie pracownik KRUS-u Pan Marek Markiewicz przedstawił informacje na temat bezpieczeństwa przy pracy w gospodarstwie rolnym a w szczególności o postępowaniu powypadkowym i rehabilitacji. (więcej informacji w załączeniu do protokołu).
  Przewodniczący Rady Gminy o godz. 9.30 ogłosił 10-cio minutową przerwę.
  Ad. 2
  Przewodniczący zwrócił się do zebranych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany do proponowanego porządku obrad? Wójt zgłosił wniosek, aby z porządku obrad wykreślić pkt 10 i udzielił wyjaśnień co do tego punktu. Więcej wniosków i uwag nie było, więc przystąpiono do głosowania za wykreśleniem punku 10 z porządku obrad. Za opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0 radnych. Następnie poddano pod głosowanie porządek obrad wraz ze zmianami. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem porządku obrad ze zmianami. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad: (Załącznik do protokołu)
  1. Otwarcie sesji .
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku od nieruchomości.
  6. Określenie stawek podatku od nieruchomości.
  7. Określenie stawek podatku od środków transportowych.
  8. Uchylenie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
  9. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
  10. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
  11. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3

  Przewodniczący poinformował, że protokół VIII sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w terminie określonym w Statucie. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 14 radnych, protokół został przyjęty jednogłośnie.
  Ad. 4
  Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Pytań i uwag nie było. (Sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
  Ad. 5
  Podatek rolny- radni postanowili uchwałą Rady Gminy obniżyć cenę 1 kwintala żyta przyjmowana jako podstawę do obliczenia podatku rolnego, ogłoszoną przez Prezesa GUS z kwoty 58,29 zł. na kwotę 50 zł. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się 1 radny. W czasie głosowania nieobecny był radny Łochnicki Piotr. Uchwała Nr IX/56/07 w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wyszki została podjęta.
  Ad. 6
  Podatek od nieruchomości - Na salę obrad powrócił radny Łochnicki Piotr. – Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr IX/57/07 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości została podjęta.
  Ad. 7
  Podatek od środków transportowych – Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli za przyjęciem uchwały.
  W głosowaniu udział brało 14 radnych. Uchwała Nr IX/58/07 w sprawie stawek od środków transportowych został podjęta.
  Ad. 8
  Kolejny punkt porządku obrad to uchylenie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 radnych. Uchwała Nr IX/59/07 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych została podjęta.
  Ad. 9
  Następnie Skarbnik Gminy przystąpiła do wyjaśnienia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. Szczegółowo omówiła dochody i wydatki. Dokładne informacje dotyczące zmian w budżecie zawierają załączniki i objaśnienia do uchwały. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 radnych. Uchwała Nr IX/60/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok została podjęta.
  Ad. 10
  Wójt i Przewodniczący Rady Gminy przedstawili informacje odnośnie łożonych oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i radnych za 2006 rok. (Informacje w załączeniu do protokołu).
  Ad. 11
  Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski. Radny Łuczaj Roman wystąpił z zapytaniem, czy na sesje zapraszani są i w jaki sposób władze powiatu. Nie uczestniczyli jeszcze w żadnej sesji Rady Gminy Wyszki, a mogliby przedstawiać nam o dzieje się w powiecie.
  Wójt wyjaśnił, iż zapraszani są n a sesje regularnie.
  Ad. 12
  Wskutek wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1230 zamknął IX sesję Rady Gminy Wyszki.
  Protokolant
  /-/ Agnieszka Piotrowska

  Przewodniczący Rady Gminy
  /-/ Mieczysław Warpechowski  Data wprowadzenia: 2008-03-25 1426
  Data upublicznienia: 2008-03-25
  Art. czytany: 5329 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<