A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2023 roku
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - Budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie wsi Malesze.
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na - Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Wyszki-Filipy Etap II
» Informacja o podmiocie sprzedającym paliwo stałe (węgiel) na rzecz mieszkańców gminy Wyszki w ramach zakupu preferencyjnego
» Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów z placówek oświatowych Gminy Wyszki w 2023 r
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR IX/07 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 30 listopada 2007 r.

  PROTOKÓŁ NR IX/07
  sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 30 listopada 2007 r.
  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9.00


  W sesji uczestniczyli radni (14 radnych lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).
  Ponadto w sesji uczestniczyli: (załącznik Nr 2)
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  3. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  4. Radca Prawny – Marek Kozłowski
  5. Komendant WKU w Bielsku Podlaskim – Pan Leszek Frydrych
  6. Pracownik WKU w Bielski Podlaskim – Pan Włodzimierz Siergieju
  7. Kierownik KRUS – Raisa Korsak – Bursa
  8. pracownik KRUS - Marek Markiewicz
  9. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach – Pan Henryk Zalewski
  10. Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach – Pani Filomena Grabczuk
  11. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niewinie Borowym – Pani Barbara Trzeszczkowska
  12. Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy – Anna Marczyńska
  13. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach - Pan Stanisław Krasowski
  14. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach – Pani Helena Krasowska
  15. Sołtysi. (Lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
  16. Mieszkańcy Gminy.
  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Mieczysław Warpechowski dokonał otwarcia
  IX sesji Rady Gminy. Przywitał wszystkich zebranych i stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.
  Odbyło się wręczenie odznaczeń „Za zasługi dla obronności kraju” rodzicom, których przynajmniej trzech synów odbywało zasadniczą służbę wojskową w Wojsku Polskim. Wręczenia odznaczeń dokonał Komendant WKU w Bielsku Podlaskim płk Leszek Frydrych oraz major Włodzimierz Siergiejuk. Złożyli także gratulacje i podziękowali za trud włożony w wychowanie synów w duchu patriotyzmu i poświęcenia dla kraju. Następnie Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Wyszki wręczyli rodzicom listy gratulacyjne oraz kwiaty z najlepszymi życzeniami.
  Następnie głos zabrała Kierownik KRUS – Pani Raisa Korsak-Bursa. Przedstawiła informacje na temat ubezpieczenia społecznego rolników, omówiła zasady ubezpieczenia w KRUS, wspomniała również o świadczeniach emerytalno-rentowych. Następnie pracownik KRUS-u Pan Marek Markiewicz przedstawił informacje na temat bezpieczeństwa przy pracy w gospodarstwie rolnym a w szczególności o postępowaniu powypadkowym i rehabilitacji. (więcej informacji w załączeniu do protokołu).
  Przewodniczący Rady Gminy o godz. 9.30 ogłosił 10-cio minutową przerwę.
  Ad. 2
  Przewodniczący zwrócił się do zebranych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany do proponowanego porządku obrad? Wójt zgłosił wniosek, aby z porządku obrad wykreślić pkt 10 i udzielił wyjaśnień co do tego punktu. Więcej wniosków i uwag nie było, więc przystąpiono do głosowania za wykreśleniem punku 10 z porządku obrad. Za opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0 radnych. Następnie poddano pod głosowanie porządek obrad wraz ze zmianami. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem porządku obrad ze zmianami. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad: (Załącznik do protokołu)
  1. Otwarcie sesji .
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku od nieruchomości.
  6. Określenie stawek podatku od nieruchomości.
  7. Określenie stawek podatku od środków transportowych.
  8. Uchylenie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
  9. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
  10. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
  11. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3

  Przewodniczący poinformował, że protokół VIII sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w terminie określonym w Statucie. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 14 radnych, protokół został przyjęty jednogłośnie.
  Ad. 4
  Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Pytań i uwag nie było. (Sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
  Ad. 5
  Podatek rolny- radni postanowili uchwałą Rady Gminy obniżyć cenę 1 kwintala żyta przyjmowana jako podstawę do obliczenia podatku rolnego, ogłoszoną przez Prezesa GUS z kwoty 58,29 zł. na kwotę 50 zł. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się 1 radny. W czasie głosowania nieobecny był radny Łochnicki Piotr. Uchwała Nr IX/56/07 w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wyszki została podjęta.
  Ad. 6
  Podatek od nieruchomości - Na salę obrad powrócił radny Łochnicki Piotr. – Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr IX/57/07 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości została podjęta.
  Ad. 7
  Podatek od środków transportowych – Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli za przyjęciem uchwały.
  W głosowaniu udział brało 14 radnych. Uchwała Nr IX/58/07 w sprawie stawek od środków transportowych został podjęta.
  Ad. 8
  Kolejny punkt porządku obrad to uchylenie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 radnych. Uchwała Nr IX/59/07 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych została podjęta.
  Ad. 9
  Następnie Skarbnik Gminy przystąpiła do wyjaśnienia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. Szczegółowo omówiła dochody i wydatki. Dokładne informacje dotyczące zmian w budżecie zawierają załączniki i objaśnienia do uchwały. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 radnych. Uchwała Nr IX/60/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok została podjęta.
  Ad. 10
  Wójt i Przewodniczący Rady Gminy przedstawili informacje odnośnie łożonych oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i radnych za 2006 rok. (Informacje w załączeniu do protokołu).
  Ad. 11
  Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski. Radny Łuczaj Roman wystąpił z zapytaniem, czy na sesje zapraszani są i w jaki sposób władze powiatu. Nie uczestniczyli jeszcze w żadnej sesji Rady Gminy Wyszki, a mogliby przedstawiać nam o dzieje się w powiecie.
  Wójt wyjaśnił, iż zapraszani są n a sesje regularnie.
  Ad. 12
  Wskutek wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1230 zamknął IX sesję Rady Gminy Wyszki.
  Protokolant
  /-/ Agnieszka Piotrowska

  Przewodniczący Rady Gminy
  /-/ Mieczysław Warpechowski  Data wprowadzenia: 2008-03-25 1426
  Data upublicznienia: 2008-03-25
  Art. czytany: 4843 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<