A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR X/07 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 31 grudnia 2007 r.

  PROTOKÓŁ NR X/07
  sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 31 grudnia 2007 r.
  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9.00


  W sesji uczestniczyli radni (15 radnych lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).
  Ponadto w sesji uczestniczyli: (Listy obecności w załączeniu)
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  3. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  4. Radca Prawny – Marek Kozłowski
  5. Dyrektor Banku Spółdzielczego oddział w Wyszkach, radny Powiatu – Pan Edward Karpiesiuk
  6. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach – Pan Henryk Zalewski
  7. Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach – Pani Alina Baranowska
  8. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strabli – Pani Marzanna Marczuk
  9. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Falkach – Pan Jan Falkowski
  10. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Topczewie – Pan Andrzej Karpiesiuk
  11. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach - Pan Stanisław Krasowski
  12. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach – Pani Helena Krasowska
  13. Kierownik Referatu Gospodarka Komunalna, Budownictwo – Pan Kazimierz Tymosiak
  14. Sołtysi. (Lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
  15. Mieszkańcy Gminy.
  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Mieczysław Warpechowski dokonał otwarcia X sesji Rady Gminy. Przywitał wszystkich zebranych i stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 15 radnych.
  Ad.2
  Przewodniczący zwrócił się do zebranych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany do proponowanego porządku obrad ? Radni nie wnieśli uwag i wniosków do proponowanego porządku obrad, w związku z tym porządek obrad jest następujący:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Przyjęcie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
  6. Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy na 2008 – 2015.
  7. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
  8. Uchwalenie budżetu gminy na 2008 rok.
  9. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2008 rok
  10. Przyjęcie planów pracy komisji stałych na 2008 rok.
  11. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3
  Przewodniczący poinformował, że protokół IX sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w terminie określonym w Statucie. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 15 radnych, protokół został przyjęty jednogłośnie.
  Ad. 4
  Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Pytań i uwag nie było. (Sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
  Ad.5
  Przyjęcie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok to kolejny punkt porządku obrad. Szczegółowych wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt. Pytań i uwag nie było. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 radnych. Uchwała Nr X/61/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok została podjęta.
  Ad. 6
  Następnie Wójt przedstawił i krótko omówił Strategię Rozwoju Gminy Wyszki na lata 2008 – 2015. Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosownia. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała Nr X/62/07 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wyszki na lata 2008 – 2015 została podjęta.
  Ad. 7
  Kolejny punkt porządku obrad to wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. Zmiany budżetowe omówił Wójt, oznajmiając, iż szczegółowe informacje dotyczące zmian zawarte są w objaśnieniach, które stanowią załącznik do uchwały. Pytań i uwag nie było. Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady i poddano go pod glosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0 radnych. Uchwała
  Nr X/63/07 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok została podjęta.
  Przewodniczący o godz. 9.45 ogłosił 10-cio minutową przerwę.
  Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do realizacji 8 punktu porządku obrad.
  Ad. 8
  Uchwalenie budżetu gminy na 2008 rok. Wójt za pomocą slajdów przedstawił projekt budżetu gminy na 2008 rok.
  Radny Walicki Wiesław zgłosił wniosek dotyczący sprzedaży budynków mieszkalnych przy Ulicy Nowej. Następny wniosek, który zgłosił radny Walicki Wiesław dotyczył zmniejszenia środków w dziale 750- Administracja publiczna – o kwotę 30 tys. zł. i w dziale 921 – rozdziale 62109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ( dotyczy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki) o kwotę 52 tys. zł. i środki te przeznaczyć na wykonanie drogi
  w Maleszach.
  Radny Jan Niewiński zgłosił wniosek o dokonanie zmiany w budżecie dotyczącej wykonania remontu drogi w Niewinie Popławskim w miejsce remontu drogi w Samułkach.
  Wójt udzielił wyjaśnień co do wniosków radnych. Poinformował, iż po rozmowie z dyrektorem Zarządu Dróg, otrzymał informację, iż powiat również musi mieć środki a jeśli dojdzie do skutku remont drogi Wyszki – Mierzwin – Olędzkie , to nie otrzymamy środków z powiatu na dofinansowanie drogi w Niewinie Popławskim.
  Następnie Wójt oznajmił, że jeśli chodzi o budynki mieszkalne przy Urzędzie Gminy to należy spotkać się na posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy i dokładnie przedyskutować ten temat. Natomiast jeśli chodzi o wnioski radnego W. Walickiego, dotyczące zmniejszenia środków w GOKSiT i administracji publicznej, to w przypadku GOKSiT-u - Wójt wyjaśnił, iż skoro według radnych działalność GOKSiT-u jest zbędna, więc niech Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie likwidacji GOKSiT-u. W przypadku administracji Wójt nie zgodził się na zmniejszenie środków, ponieważ zostały one już zmniejszone o tyle ile było można.
  Radna Elżbieta Niewińska zwróciła się do Wójta z zapytaniem o świetlicę w Topczewie. Wójt udzielił wyjaśnienia, informując, iż planowany jest kapitalny remont świetlicy z przystosowaniem sali na wesela.
  Głos zabrał radny Roman Łuczaj , oznajmiając, iż jeśli chodzi o GOKSiT to niech on funkcjonuje, ale środku budżetowe należałoby trochę zmniejszyć.
  Wójt zgłosił wniosek o pozostanie przy aktualnym projekcie budżetu i odrzucenie wniosków zgłoszonych przez radnego Wiesława Walickiego. Radny Walicki oznajmił, iż podtrzymuje swoje wnioski.
  Następnie Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr II.0131-6-28/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 5.12.2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Wyszki na 2008 rok Rada Gminy zgłosiła wniosek o wpisanie do budżetu sprzedaż budynków mieszkalnych jako zadanie wieloletnie. Wszyscy radni 15 – opowiedzieli się za dokonaniem zapisu.
  Następnie Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych z zapytaniem : „Kto jest za przyjęciem wniosku Wójta jako najdalej idącego, a co za tym idzie odrzucenie wniosków radnego W. Walickiego?” Przystąpiono do głosowania, za przyjęciem wniosku Wójta opowiedziało się 7 radnych, przeciw – 5 radnych, wstrzymało się -3 radnych. W związku z tym wniosek Wójta został przyjęty a tym samym odrzucone zostały wnioski radnego Wiesława Walickiego.
  Przewodniczący odczytał projekt budżetu gminy na 2008 rok i poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0 , wstrzymał się – 1 radny. Uchwała Nr X/64/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok została podjęta.
  Ad. 9
  Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy na 2008 rok i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się 1 radny. Uchwała Nr X/65/07 w sprawie Planu Pracy Rady Gminy na 2008 rok została podjęta.
  Ad. 10
  Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekty 4 uchwał w sprawie przyjęcia planów pracy poszczególnych komisji Rady Gminy i radni przystąpili do głosowania. Za przyjęciem uchwał opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się 1 radny. Uchwała Nr X/66/07
  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej została podjęta. Uchwała Nr X/67/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów została podjęta. Uchwała Nr X/68/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej została podjęta. Uchwała Nr X/69/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarko Komunalnej i Inwestycji została podjęta.
  Ad. 11
  Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  Radna Elżbieta Niewińska wspomniała, iż swego czasu była mowa o oczyszczalni ścieków w Kożuszkach, zapytała na jakim etapie jest ta sprawa. Wójt wyjaśnił, iż sprawa jest w trakcie załatwiania dokumentacji, realizacja tego zadania przewidziana jest na 2010 rok.
  Sołtys wsi Mulawicze Stanisław Lachowski zapytał, dlaczego cena działek po szkole w Mulawiczach, które przeznaczone są do sprzedaży jest tak wysoka? Wójt udzielił wyjaśnienia, informując, iż wycenę działek robi rzeczoznawca. Cena ta jest brana do I przetargu, jeśli nie dochodzi do skutku I przetarg, wówczas ogłaszany jest II przetarg i wtedy Wójt może obniżyć cenę o 20 %.
  Następnie głos zabrał radny Powiatu Edward Karpiesiuk, który poinformował, iż 28 grudnia 2007r. Rada Powiatu uchwaliła budżet na 2008 rok. Samorządy postanowiły dołożyć do budżetu powiatu 2.540 tys. zł. ( w tym gmina Wyszki 300 tys. zł.). Budżet powiatu zadłuża się i najlepszym rozwiązaniem dla władz powiatu jest obciąć zadania inwestycyjne. Ale lepiej jest wziąć kredyt i coś robić, niż nic nie robić. Drogi powiatowe są wspólnym przedsięwzięciem powiatu i gminy (50 % - 50 %). Do zadań inwestycyjnych została wprowadzona droga Samułki – Łapcie – Mulawicze i na 90 % zostanie ona wykonana. Zaś droga Wyszki – Mierzwin – Olędzkie znowu jest na drugim miejscu. Na zakończenie swojej wypowiedzi radny Karpiesiuk złożył życzenia noworoczne, przede wszystkim aby społeczna praca była wymierna, przynosiła satysfakcje z trudnej pracy , w Nowy Rok wchodzić z wiarą i nadzieją.
  Na zakończenie życzenia noworoczne złożyli Wójt i Przewodniczący Rady Gminy.
  Ad. 12
  Wskutek wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 11.30 zamknął X sesję Rady Gminy Wyszki.
  Protokolant
  /-/ Agnieszka Piotrowska

  Przewodniczący Rady Gminy
  /-/ Mieczysław Warpechowski  Data wprowadzenia: 2008-03-25 1436
  Data upublicznienia: 2008-03-25
  Art. czytany: 4682 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<