A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2023 roku
» Przebudowa dróg na terenie Gminy Wyszki metodą zaprojektuj i wybuduj
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt w sprawie decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60MW w obrębie wsi Pulsze.
» Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy Wyszki w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
 • Referaty
 • Referat Organizacyjny
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

  Wyszki, dnia 9.06.2008 r.


  Protokół


  z przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej i Budownictwa w Urzędzie Gminy Wyszki.
  1.W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy 3 osoby złożyły dokumenty aplikacyjne.
  2.Zespół w składzie:
  - Wielanowski Tadeusz – Z-ca Wójta
  - Tymosiak Kazimierz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
  - Dawidziuk Barbara – Specjalista d/s kadr
  powołany zarządzeniem wewnętrznym Wójta Gminy Wyszki Nr 8/08 z dnia 4 czerwca 2008 r. w dniu 9 czerwca 2009 r. o godz. 9 00 dokonał analizy złożonych dokumentów. Żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów formalnych podanych w ogłoszeniu.
  Wobec powyższego nie wyłoniono kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej i Budownictwa w Urzędzie Gminy Wyszki.

  Podpisy Zespołu:
  /-/ Wielanowski Tadeusz
  /-/ Tymosiak Kazimierz
  /-/ Dawidziuk Barbara
  -----------------------------------------------------------------
  URZĄD GMINY WYSZKI

  WÓJT GMINY WYSZKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Budownictwa


  1.Liczba etatów:
  - pełny etat.
  2.Wymagania niezbędne:
  - wykształcenie minimum średnie,
  - znajomość obsługi komputera,
  - znajomość przepisów prawnych w szczególności ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o samorządzie gminnym.
  3.Wymagania dodatkowe:
  - preferowane doświadczenie zawodowe,
  - znajomość języków obcych.
  4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  - nadzór i koordynacja prac związanych z planowaniem i realizacją inwestycji oraz remontów prowadzonych przez gminę,
  - nadzór nad bieżącym utrzymaniem i eksploatacją obiektów budowlanych będących własnością gminy, prowadzenie odpowiednich dokumentów zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane,
  - przygotowywanie wniosków, kompletowanie materiałów, oraz prowadzenie uzgodnień związanych ze sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku przystąpienia gminy do opracowania w/w planu,
  - wydawanie zaświadczeń oraz udzielanie informacji dotyczących przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  - przygotowywanie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w zakresie procedury administracyjnej oraz współpraca z uprawnionym architektem w zakresie przygotowywania projektów w/w decyzji,
  - współpraca z innymi komórkami, lub samodzielnymi stanowiskami w Urzędzie Gminy w zakresie w/w obowiązków,
  sporządzanie sprawozdań oraz informacji z zakresu powierzonych czynności,
  - wykonywanie innych czynności objętych zakresem zadań referatu powierzonych przez przełożonych.
  5. Wymagane dokumenty:
  - list motywacyjny,
  - CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  - oryginał kwestionariusza osobowego,
  - kserokopie świadectw pracy,
  - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  - kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  - referencje,
  - oświadczenie o niekaralności.
  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 6 czerwca 2008 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Wyszki w pokoju nr 8 ( sekretariat ) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Urzędzie Gminy Wyszki” lub przesłać pocztą na adres:

  Urząd Gminy Wyszki
  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki


  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Wyszki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.
  Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Wyszki w dniu 9 czerwca 2008 r. o godz. 9.00
  Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Wyszki przy ul. Piórkowskiej 2 pok. nr 12 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 085 7305884.
  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl
  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszki.
  Wyszki, 19.05.2008 r.

  Wójt Gminy Wyszki
  mgr inż. Ryszard Perkowski  Data wprowadzenia: 2008-05-19 1417
  Data upublicznienia: 2008-05-19
  Art. czytany: 4189 razy

  » Regulamin naboru - rozmiar: 59371 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<