A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - Budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie wsi Malesze.
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na - Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Wyszki-Filipy Etap II
» Informacja o podmiocie sprzedającym paliwo stałe (węgiel) na rzecz mieszkańców gminy Wyszki w ramach zakupu preferencyjnego
» Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów z placówek oświatowych Gminy Wyszki w 2023 r
» Zarządzenie Wójta Gminy Wyszki Nr 519/22 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej - kotłownia ul. Nowa 3 Wyszki.
 • Referaty
 • Zaproszenie do składania ofert - inspektor nadzoru

  Wyszki, 22.03.2011 r.  Zaproszenie do składania ofert


  Wójt Gminy Wyszki zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska stałych odpadów komunalnych w Szpakach, gm. Wyszki”

  Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych.
  Dodatkowo do zadań inspektora należeć będzie min.:
  1) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez właściwy organ samorządu województwa,
  2) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych.

  Szczegółowy zakres robót objętych funkcją nadzoru zawarty jest w dokumentacji technicznej.
  Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców, którzy zdecydują się wziąć udział w tym postępowaniu, do wizytacji miejsc realizacji robót i ich otoczenia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka przejęcia zamówienia oraz uzyskania wszelkich informacji, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie zadania.

  Zakres robót budowlanych:
  1. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy, o następujących zakresach prac do wykonania:
  etap I:
  a) Roboty przygotowawcze w tym budowa piezometrów - z zapewnieniem nadzoru geologicznego i opracowaniem dokumentacji powykonawczej geologicznej piezometrów, zgodnie z projektem prac geologicznych stanowiących
  b) Formowanie korony składowiska
  c) Dolna warstwa rekultywacyjna (ukształtowanie wierzchowiny i skarp)
  etap II:
  a) Górna warstwa rekultywacyjna (budowa okrywy rekultywacyjnej)
  b) Zabiegi agrotechniczne przed urządzaniem zieleni (przygotowania do wysiewu, użyźnienie gruntu)
  c) Roślinność rekultywacyjna (ręczne wykonanie trawników, pielęgnacja trawników)

  Termin realizacji zadania
  a) etap I: 31.12.2011
  b) etap II: 31.12.2012

  Należy uwzględnić co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji jakości udzielony przez wykonawcę robót budowlanych, w którym Wykonawca będzie zobowiązany uczestniczyć w czynnościach związanych z inspekcjami gwarancyjnymi, odbiorowymi oraz innymi, mogącymi powstać w okresie udzielonej gwarancji jakości.

  Do oferty należy dołączyć:
  1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
  2) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  Termin i miejsce składania składania ofert
  -29.03.2011 do godz 14.00
  -Urząd Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki, pok. 3

  Wszelkie informacje uzyskać można pod numerem tel - 0857305871

  Wójt Gminy Wyszki
  /-/mgr inż. Ryszard Perkowski
  Data wprowadzenia: 2011-03-24 1417
  Data upublicznienia: 2011-03-24
  Art. czytany: 4349 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Kamil Kalinowski
  Rejestr zmian:
  2011-03-24
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Kamil Kalinowski
  2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Kamil Kalinowski
  3. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Kamil Kalinowski
  4. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Kamil Kalinowski
  5. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Kamil Kalinowski
  6. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Kamil Kalinowski
  7. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Kamil Kalinowski
  8. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Kamil Kalinowski
  9. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Kamil Kalinowski
  10. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Kamil Kalinowski
  11. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Kamil Kalinowski
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<