A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
» Zarządzenie projekt budżetu gminy Wyszki na 2024 rok
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa budynku terapeutyczno-edukacyjnego w Topczewie
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2010 rok
 • UCHWAŁA NR III/11/10 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach

  UCHWAŁA NR III/11/10 RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 31 grudnia 2010 r.
  w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 27, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1110, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 i z 2009 r. Nr 62, poz. 504) uchwala się, co następuje:
  § 1. W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/157/04 Rady Gminy Wyszki z dnia 22 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 76, poz. 1186) wprowadza się następujące zmiany:
  1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: „§ 2a. Biblioteka posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.”;
  2) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej. 2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych,”;
  3) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8.1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor. 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt. 3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności: 1) kierowanie bieżącą działalnością Biblioteki; 2) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz; 3) zarządzanie majątkiem Biblioteki; 4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników; 5) wydawanie instrukcji, zarządzeń i poleceń służbowych; 6) ustalanie rocznego planu pracy oraz rocznego planu finansowego.”;
  4) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora.”;
  5) § 12 otrzymuje brzmienie:
  „§ 12. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną częścią mienia oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z poźn. zm.) oraz według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223).”;
  6) skreśla się § 13,
  7) § 14 otrzymuje brzmienie: „§ 14. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora i zatwierdzany przez Radę Gminy.”.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2011-10-04 1134
  Data upublicznienia: 2011-10-04
  Art. czytany: 3380 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<