A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
» Zarządzenie projekt budżetu gminy Wyszki na 2024 rok
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa budynku terapeutyczno-edukacyjnego w Topczewie
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2010 rok
 • UCHWAŁA NR III/15/10 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

  UCHWAŁA NR III/15/10 RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 31 grudnia 2010 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,poz. 146, nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 217 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. u. nr 157, poz. 1240; zm: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), uchwala się co następuje:
  § 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2010 r. pod nazwą ' Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012' zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2010 r. pod nazwą 'Zadania inwestycyjne w 2010 r.' zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2010 r. pod nazwą 'Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funuduszy strukturalnych i Funduszu Spójności' zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
  § 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.249.932 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 906.355 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
  § 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
  § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.343.577 zł, w tym na finansowanie działań pochodzących ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.336.634 zł,
  3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 216.355 zł.
  § 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  1) Plan dochodów ogółem: 13.898.596 zł.
  2) Plan wydatków ogółem: 16.242.173 zł.
  3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.343.577 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  a) zaciąganego kredytu w kwocie 1.006.943 zł,
  b) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.336.634 zł, w tym pożyczka na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.034.932 zł.
  § 10. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
  § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2011-10-04 1147
  Data upublicznienia: 2011-10-04
  Art. czytany: 3343 razy

  » Załącznik nr 1 - rozmiar: 75824 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 2 - rozmiar: 72119 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 3 - rozmiar: 29706 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 4 - rozmiar: 63693 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 5 - rozmiar: 56688 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 6 - rozmiar: 40288 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 7 - rozmiar: 29783 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 8 - rozmiar: 34068 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<