A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2010 rok
 • UCHWAŁA NR III/15/10 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

  UCHWAŁA NR III/15/10 RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 31 grudnia 2010 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,poz. 146, nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 217 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. u. nr 157, poz. 1240; zm: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), uchwala się co następuje:
  § 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na 2010 r. pod nazwą ' Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012' zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na 2010 r. pod nazwą 'Zadania inwestycyjne w 2010 r.' zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2010 r. pod nazwą 'Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funuduszy strukturalnych i Funduszu Spójności' zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
  § 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.249.932 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 906.355 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
  § 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
  § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.343.577 zł, w tym na finansowanie działań pochodzących ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.336.634 zł,
  3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 216.355 zł.
  § 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  1) Plan dochodów ogółem: 13.898.596 zł.
  2) Plan wydatków ogółem: 16.242.173 zł.
  3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.343.577 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  a) zaciąganego kredytu w kwocie 1.006.943 zł,
  b) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.336.634 zł, w tym pożyczka na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.034.932 zł.
  § 10. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
  § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2011-10-04 1147
  Data upublicznienia: 2011-10-04
  Art. czytany: 3498 razy

  » Załącznik nr 1 - rozmiar: 75824 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 2 - rozmiar: 72119 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 3 - rozmiar: 29706 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 4 - rozmiar: 63693 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 5 - rozmiar: 56688 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 6 - rozmiar: 40288 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 7 - rozmiar: 29783 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 8 - rozmiar: 34068 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<