A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
» Zarządzenie projekt budżetu gminy Wyszki na 2024 rok
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa budynku terapeutyczno-edukacyjnego w Topczewie
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2010 rok
 • UCHWAŁA NR III/16/10 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2011 rok

  UCHWAŁA NR III/16/10 RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 31 grudnia 2010 r.
  w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2011 rok


  Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 27, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) w związku z § 22 ust. 2 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2002 r. Nr 73, poz. 1464, z 2003 r. Nr 54, poz. 1141, z 2004 r. Nr 169, poz. 2238, z 2005 r. Nr 117, poz. 1422, z 2006 r. Nr 244, poz. 2399, z 2007 r. Nr 175, poz. 1796 oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 1283) uchwala się, co następuje:
  § 1. Uchwala się Plan Pracy Rady Gminy Wyszki na 2011 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński


  Załącznik do Uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Wyszki
  z dnia 31 grudnia 2010 r.


  PLAN PRACY RADY GMINY NA 2011 ROK


  I. KWARTAŁ
  1. Rozpatrzenie propozycji taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy.
  2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku.
  3. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady za 2010 r.
  II. KWARTAŁ
  1. Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy za 2010 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy.
  2. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa publicznego na obszarze gminy.
  3. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa poża-rowego na obszarze gminy.
  4. Informacja Wójta na temat wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2010 roku.
  5. Informacja na temat działalności kulturalnej na obszarze Gminy.
  III. KWARTAŁ
  1. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz przyznanych ulg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
  2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
  3. Rozpatrzenie informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa.
  IV. KWARTAŁ
  1. Omówienie stanu przygotowań obiektów oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego oraz omówienie wyników egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjum.
  2. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
  3. Przyjęcie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok.
  4. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych.
  5. Uchwalenie budżetu gminy na 2012 rok.
  6. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2012 rok.
  7. Przyjęcie planów pracy Komisji na 2012 rok.


  Data wprowadzenia: 2011-10-04 1152
  Data upublicznienia: 2011-10-04
  Art. czytany: 3476 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<