A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt (decyzja środowiskowa) dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr 107524B w m. Samułki Duże.
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt (decyzja środowiskowa) dla przedsięwzięcia budowia budynku obory wolnostanowiskowej w obrębie wsi Bujnowo
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz -Mulawicze wraz z przebudową mostu.
» Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych
» Budżet gminy na 2024 r.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2011 rok
 • UCHWAŁA NR IV/27/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2011

  UCHWAŁA NR IV/27/11 RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 21 lutego 2011 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2011


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Wyszki uchwala, co następuje:
  § 1. Dochody budżetu w wysokości 16.121.529 zł, z tego :
  - bieżące w wysokości 13.003.372 zł,
  - majątkowe w wysokości 3.118.157 zł,
  zgodnie z Załącznikiem nr 1.
  § 2. Wydatki budżetu w wysokości 17.649.440 zł, z tego :
  - bieżące w wysokości 13.249.896 zł,
  - majątkowe w wysokości 4.399.544 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
  § 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
  1)ogólną w wysokości - 55.000 zł,
  2)celową w wysokości - 45.000 zł,
  z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
  § 4. Ustala się:
  1)Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
  2)Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.940.970 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.
  § 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.527.911 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1)zaciąganych kredytów w kwocie - 1.190.557 zł,
  2)zaciąganych pożyczek w kwocie - 337.354 zł,
  § 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.081.337 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.553.426 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.
  § 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.398.146 zł, w tym na pożyczkę krótkoterminową na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 598.146 zł,
  2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.527.911 zł,
  3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.227.060 zł.
  § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 37.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
  3. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł i wydatki w kwocie 60.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
  § 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 256.372 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
  § 10. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.
  § 11. Upoważnia się Wójta Gminy do :
  1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.398.146 zł, w tym na pożyczkę krótkoterminową na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 598.146 zł,
  b)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.527.911 zł,
  c)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.227.060 zł.
  2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
  6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
  7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
  8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  § 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2011-10-04 1233
  Data upublicznienia: 2011-10-04
  Art. czytany: 2043 razy

  » Załącznik nr 1 - rozmiar: 113668 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 2 - rozmiar: 439759 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 3 - rozmiar: 66105 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 4 - rozmiar: 61879 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 5 - rozmiar: 37885 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 7 - rozmiar: 29212 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<