A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zakup oleju napędowego na potrzeby Warsztatu Urzędu Gminy w Wyszkach
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Kowale i Łubice
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2011 rok
 • UCHWAŁA NR V/30/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

  UCHWAŁA NR V/30/11 RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 14 kwietnia 2011 r.
  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 Nr 21, poz. 113) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842)uchwala się, co następuje:
  § 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Wyszki uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej „Zespołem”.
  § 2. 1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
  1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach,
  2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkach,
  3) Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim,
  4) szkół działających na terenie gminy Wyszki,
  5) zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie gminy Wyszki,
  6) kuratorów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.
  2. W skałd Zespołu mogą wchodzić także przedstawiciele prokuratury oraz innych podmiotów, niż zostały określone w ust.1 działających na terenie gminy Wyszki na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którzy mogą zostać powołani w skład Zespołu w trybie określonym w § 3.
  § 3. 1. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt Gminy Wyszki.
  2. Odwołanie członka Zespołu następuje:
  1) na wniosek podmiotu, który członek Zespołu reprezentuje;
  2) na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub innego członka Zespołu;
  3) po złożeniu pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zespole.
  3. Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu – przedstawiciela tego samego podmiotu.
  § 4. 1. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
  2. Członkowie Zespołu mogą upoważnić Przewodniczącego Zespołu do tworzenia grup roboczych, poza posiedzeniami Zespołu.
  3. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust. 11 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  4. W skład grup roboczych mogą także wchodzić członkowie Zespołu.
  5. Skład grupy roboczej ustalany jest przez przewodniczącego Zespołu w uzgodnieniu
  z członkami Zespołu.
  § 5. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem a podmiotami wskazanymi w § 2 ust.1.
  § 6. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
  2. Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje i kieruje pracami Zespołu a w szczególności:
  1) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu;
  2) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu;
  3) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji;
  4) tworzy grupy robocze, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu.
  3. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek Zespołu.
  4. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
  § 7. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
  § 8. Zespół może wykonywać zadania grupy roboczej.
  § 9. 1. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie bez zgody i wiedzy tych osób, w zakresie określonym ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z zachowaniem poufności i w związku z realizacją zadań określonych tą ustawą.
  2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 rozciąga się także w okresie po ustaniu członkostwa w Zespole oraz grupach roboczych.
  § 10. Członkowie Zespołu określą organizację pracy oraz sposób dokumentowania prac Zespołu i grup roboczych.
  § 11. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach.
  § 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 13. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2011-10-04 1252
  Data upublicznienia: 2011-10-04
  Art. czytany: 2129 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2011-10-04
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<