A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2011 rok
 • UCHWAŁA NR VIII/68/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

  UCHWAŁA NR VIII/68/11 RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 8 września 2011 r.
  w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 i Nr 131, poz. 764) uchwala się, co następuje:
  § 1. Celem nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami jest zapewnienie odpowiednich warunków gwarantujących dzieciom bezpieczeństwo i prawidłową opiekę.
  § 2. Nadzór jest realizowany w trybie działań planowych lub doraźnych.
  § 3. 1. Plan nadzoru obejmuje:
  1) kontrolę warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Wyszki – raz w roku kalendarzowym, przy czym pierwszą kontrolę przeprowadza się w okresie do 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
  2) kontrolę warunków i jakości świadczonej opieki w klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Wyszki – raz w roku kalendarzowym, przy czym pierwszą kontrolę przeprowadza się w okresie do 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
  3) kontrolę warunków i jakości opieki sprawowanej przez dziennych opiekunów na terenie Gminy Wyszki – raz w roku kalendarzowym , przy czym przy czym pierwszą kontrolę przeprowadza się w okresie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług.
  2. Kontrole w przypadku żłobka i klubu dziecięcego dotyczą zgodności realizowanych działań ze statutem placówki.
  3. Kontrola pracy opiekuna dziennego obejmuje zgodność realizowanych zadań z umową zawartą pomiędzy opiekunem dziennym a gminą.
  4. O terminie przeprowadzenia kontroli organ nadzorujący informuje pisemnie podmiot prowadzący z 14-dniowym wyprzedzeniem.
  § 4. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego, czynności nadzorcze mogą być prowadzone także poza planem nadzoru, o którym mowa w § 3 ust.1.
  § 5. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół w terminie 7 dni od dnia ich zakończenia.
  § 6. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych, mogą być prowadzone czynności sprawdzające ich realizację.
  § 7. W przypadku stwierdzenia, że podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub opiekun dzienny nie spełnia wymagań dotyczących sprawowania opieki, organ sprawujący nadzór zobowiązuje go do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości terminie 30 dni.
  § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2011-10-04 1531
  Data upublicznienia: 2011-10-04
  Art. czytany: 2644 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<