A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2011 rok
 • UCHWAŁA NR VIII/69/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach

  UCHWAŁA NR VIII/69/11 RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 8 września 2011 r.
  w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:
  § 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/46/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 53, poz. 1111, z 2004 r. Nr 144, poz. 1917 i Nr 169, poz. 2237, z 2005 r. Nr 241, poz. 2680, z 2006 r. Nr 244, poz. 2402, z 2008 r., Nr 99, poz. 988 i Nr 241, poz. 2480 oraz z 2009 r. Nr 27, poz. 292), wprowadza się następujące zmiany:
  1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach zwany dalej 'GOPS' jest jednostką organizacyjną Gminy Wyszki, działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”;
  2) § 1a otrzymuje brzmienie: „§ 1a. Podstawę prawną działania GOPS stanowią w szczególności: 1)ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 2) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 3) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 4) ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, 5) ustawa z dnia 29 lipca 2005. o przeciwdziałaniu narkomanii, 6) ustawa z dnia 29 lipca 2005. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 7) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 8) ustawa z dnia 6 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.”;
  3) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W skład GOPS wchodzi Komórka Organizacyjna Świadczeń Rodzinnych, która realizuje zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.”;
  4) W § 8a w pkt 5 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „6) sporządza programy z zakresu pomocy społecznej;”;
  5) § 12 otrzymuje brzmienie: „§.12.1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i dokumentację księgową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości. 2. Ośrodek jest finansowany z dotacji budżetu państwa i środków finansowych z budżetu gminy określanych w uchwale budżetowej Gminy Wyszki. 3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy uwzględniający kwoty dochodów i wydatków określonych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.”;
  6) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Nadzór merytorczny nad wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podlaski.”.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, przy czym § 1a pkt 8 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach w brzmieniu określonym w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2011-10-04 1537
  Data upublicznienia: 2011-10-04
  Art. czytany: 2451 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<