A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
» Analiza stanu gosp. odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszki za 2023 r
» Obw. o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzekę Pulszankę
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Kowale i Łubice
» zawiadomienie o ustaleniu terminu załatwienia sprawy - Mieszuki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2011 rok
 • UCHWAŁA NR VIII/69/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach

  UCHWAŁA NR VIII/69/11 RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 8 września 2011 r.
  w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:
  § 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/46/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 53, poz. 1111, z 2004 r. Nr 144, poz. 1917 i Nr 169, poz. 2237, z 2005 r. Nr 241, poz. 2680, z 2006 r. Nr 244, poz. 2402, z 2008 r., Nr 99, poz. 988 i Nr 241, poz. 2480 oraz z 2009 r. Nr 27, poz. 292), wprowadza się następujące zmiany:
  1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach zwany dalej 'GOPS' jest jednostką organizacyjną Gminy Wyszki, działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”;
  2) § 1a otrzymuje brzmienie: „§ 1a. Podstawę prawną działania GOPS stanowią w szczególności: 1)ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 2) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 3) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 4) ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, 5) ustawa z dnia 29 lipca 2005. o przeciwdziałaniu narkomanii, 6) ustawa z dnia 29 lipca 2005. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 7) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 8) ustawa z dnia 6 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.”;
  3) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W skład GOPS wchodzi Komórka Organizacyjna Świadczeń Rodzinnych, która realizuje zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.”;
  4) W § 8a w pkt 5 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „6) sporządza programy z zakresu pomocy społecznej;”;
  5) § 12 otrzymuje brzmienie: „§.12.1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i dokumentację księgową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości. 2. Ośrodek jest finansowany z dotacji budżetu państwa i środków finansowych z budżetu gminy określanych w uchwale budżetowej Gminy Wyszki. 3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy uwzględniający kwoty dochodów i wydatków określonych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.”;
  6) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Nadzór merytorczny nad wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podlaski.”.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, przy czym § 1a pkt 8 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach w brzmieniu określonym w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2011-10-04 1537
  Data upublicznienia: 2011-10-04
  Art. czytany: 2401 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2011-10-04
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<