A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2011 rok
 • UCHWAŁA NR VIII/70/11 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wyszki

  UCHWAŁA NR VIII/70/11 RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 8 września 2011 r.
  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wyszki


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 27 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Gmina Wyszki, zwana dalej 'Gminą' wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu. 2. Przyjmuje się, że tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Wyszki będzie służyło realizacji celu publicznego w zakresie:
  1) poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych w tym w szczególności przez dzieci i młodzież;
  2) osiągnięciu wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
  3) poprawy kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
  4) umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej dla jak największej liczby mieszkańców gminy Wyszki;
  5) promocji sportu i aktywnego stylu życia.
  § 2. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust.1 udzielane będzie w formie dotacji celowych.
  § 3. 1. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe mające siedzibę i działające na terenie gminy Wyszki, w tym także kluby funkcjonujące w formie spółki prawa handlowego, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizując cel publiczny z zakresu sportu.
  2. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 2 i może być przeznaczona w szczególności na:
  1) realizację programów szkolenia sportowego,
  2) zakup sprzętu sportowego,
  3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
  4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  5) sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
  6) pokrycie kosztów dojazdów zawodników na treningi i mecze.
  3. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:
  1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;
  2) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;
  3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.
  § 4. 1. Wyboru wniosków, na których realizację zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy dokonuje się w drodze otwartego konkursu.
  2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszki.
  3. Ogłoszenie o konkursie zawiera w szczególności:
  1) rodzaj zadania oraz informację o wysokości środków przeznaczonych na dotacje;
  2) termin i warunki realizacji zadania;
  3) termin składania wniosków;
  4) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru wniosku.
  4. Oferty wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków budżetu Gminy składa się w Urzędzie Gminy Wyszki.
  5. W postępowaniu konkursowym mają odpowiednie zastosowanie wzory wniosku i sprawozdania określone przez Wójta Gminy Wyszki, zwanego dalej 'Wójtem' w formie zarządzenia.
  § 5. 1. Złożone wnioski rozpatruje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta w składzie co najmniej 3 osobowym.
  2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Wójt wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub do uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpoznania.
  3. Przy ocenie złożonych wniosków bierze się pod uwagę:
  1) znaczenie zgłoszonego zadania dla rozwoju sportu na terenie gminy Wyszki;
  2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na rozwój sportu;
  3) zgodność zadań zgłoszonym we wniosku z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2;
  4) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;
  5) udział środków finansowych klubu sportowego w planowanym przedsięwzięciu, jak również wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków klubu;
  6) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę;
  7) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą;
  4. Wójt po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej i ze złożonymi wnioskami podejmuje decyzję w sprawie przyznania dotacji i jej wysokości w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy.
  § 6. Podstawą udzielenia wsparcia finansowego jest umowa o dotację celową zawarta pomiędzy Gminą a klubem sportowym, którego wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
  § 7. W szczególnie uwzględnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu do umowy.
  § 8. 1. W trakcie realizacji zadania Wójt sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania
  i wydatkowania przekazanych środków finansowych, a w szczególności:
  1) stanu realizacji zadania;
  2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
  3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
  4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
  2. Kontrolujący ma prawo żądania udzielenia informacji o przebiegu wykonania zadania, wglądu do wszystkich dokumentów związanych z realizacją zadania i wydatkowania dotacji oraz wglądu do dokumentacji księgowej.
  § 9. 1. Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania zgodnie z warunkami umowy oraz ustawą o finansach publicznych. 2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:
  1) informację o przebiegu realizacji zadania;
  2) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do wniosku;
  3) inne istotne informacje dotyczące realizacji zadania;
  4) zestawienie kserokopii dokumentów, faktur (rachunków) potwierdzających wydatkowanie środków.
  § 10. 1. Dotacja celowa udzielona klubowi sportowemu z budżetu Gminy, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem bądź też pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości – podlega zwrotowi do budżetu Gminy wraz z odsetkami.
  2. Zwrotowi do budżetu Gminy podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.
  § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2011-10-04 1543
  Data upublicznienia: 2011-10-04
  Art. czytany: 2874 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<