A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2011 rok
 • Uchwała Nr IX/76/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki

  Uchwała Nr IX/76/11
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 10 listopada 2011 r.
  w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki 


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje: 
  § 1. W Statucie Gminy Wyszki przyjętym uchwałą Nr XXXVI/275/02 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 października 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2002 r. Nr 73, poz. 1464, z 2003 r. Nr 54, poz. 1141, z 2004 r. Nr 169, poz. 2238, z 2005 r. Nr 117, poz. 1422, z 2006 r. Nr 244, poz. 2399 i z 2007 r. Nr 175, poz. 1796), wprowadza się następujące zmiany : 
  1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy tworzą z mocy prawa gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w głosowaniu powszechnym, poprzez wybory i referendum oraz poprzez swoje organy.”
  2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami w tym organizacjami pozarządowymi.”
  3) w § 14 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
  „1a. Radny ma obowiązek być członkiem co najmniej jednej komisji stałej. Obowiązek ten nie dotyczy przewodniczącego rady.”
  4) w § 15 skreśla się ust. 3, 
  5) w § 30 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
  „3. Nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili salę obrad, wpisuje się do protokołu.”
  6) w § 51 skreśla się ust. 2, 
  7) załącznik Nr 1 do Statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 
  8) załącznik Nr 2 do Statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. 
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński   Data wprowadzenia: 2011-12-05 1432
  Data upublicznienia: 2011-12-05
  Art. czytany: 2494 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<