A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt (decyzja środowiskowa) dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr 107524B w m. Samułki Duże.
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt (decyzja środowiskowa) dla przedsięwzięcia budowia budynku obory wolnostanowiskowej w obrębie wsi Bujnowo
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz -Mulawicze wraz z przebudową mostu.
» Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych
» Budżet gminy na 2024 r.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2011 rok
 • Uchwała Nr IX/80/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

  Uchwała Nr IX/80/11
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 10 listopada 2011 r.
  w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) uchwala się co następuje: 
  § 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Wyszki: 
  1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: 
  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 564,00 zł.; 
  b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 940,00 zł.; 
  c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1130,00 zł.; 
  2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 
  3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
  a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 1236,00 zł.; 
  b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1276,00 zł.; 
  c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1316,00 zł.; 
  4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawyo podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 
  5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1128,00 zł.; 
  6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 
  7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia: 
  a) mniejszej niż 30 miejsc – 1316,00 zł.; 
  b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1665,00 zł; 
  2. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2009 i nowszych określa się w wysokości: 
  1) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1: 
  a) lit a – 514,00 zł; 
  b) lit b – 890,00 zł; 
  c) lit c – 1080,00 zł 
  2) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 3: 
  a) lit a – 1186,00 zł; 
  b) lit b – 1226,00 zł; 
  c) lit c – 1266,00 zł; 
  3) dla środków transportowych , o których mowa w ust. 1 pkt 5 – 1360,00 zł. 
  4) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 7: 
  a) lit a– 1266,00 zł; 
  b) lit b – 1615,00 zł. 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. 
  § 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXI/156/09 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 223, poz. 2604).
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński   Data wprowadzenia: 2011-12-05 1454
  Data upublicznienia: 2011-12-05
  Art. czytany: 2745 razy

  » Załączniki - rozmiar: 512511 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<