A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2011 rok
 • Uchwała Nr IX/80/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

  Uchwała Nr IX/80/11
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 10 listopada 2011 r.
  w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) uchwala się co następuje: 
  § 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Wyszki: 
  1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: 
  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 564,00 zł.; 
  b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 940,00 zł.; 
  c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1130,00 zł.; 
  2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 
  3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
  a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 1236,00 zł.; 
  b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1276,00 zł.; 
  c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1316,00 zł.; 
  4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawyo podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 
  5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1128,00 zł.; 
  6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 
  7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia: 
  a) mniejszej niż 30 miejsc – 1316,00 zł.; 
  b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1665,00 zł; 
  2. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2009 i nowszych określa się w wysokości: 
  1) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1: 
  a) lit a – 514,00 zł; 
  b) lit b – 890,00 zł; 
  c) lit c – 1080,00 zł 
  2) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 3: 
  a) lit a – 1186,00 zł; 
  b) lit b – 1226,00 zł; 
  c) lit c – 1266,00 zł; 
  3) dla środków transportowych , o których mowa w ust. 1 pkt 5 – 1360,00 zł. 
  4) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 7: 
  a) lit a– 1266,00 zł; 
  b) lit b – 1615,00 zł. 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. 
  § 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXI/156/09 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 223, poz. 2604).
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński   Data wprowadzenia: 2011-12-05 1454
  Data upublicznienia: 2011-12-05
  Art. czytany: 2807 razy

  » Załączniki - rozmiar: 512511 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<