A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2011 rok
 • Uchwała Nr X/90/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

  Uchwała Nr X/90/11
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 30 grudnia 2011 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 217 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 182, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386), uchwala się co następuje: 
  § 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
  § 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
  § 3. Wprowadza sie zmiany w załączniku Nr 3 uchwały budżetowej na 2011 r pod nazwą: 'Zadania inwestycyjne w 2011 r.' zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 
  § 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.390.802 zł, w tym na pożyczkę krótkoterminową na sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 590.802 zł, 
  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.214.971 zł, 
  3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązń z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 540.000 zł. 
  § 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 
  1) Plan dochodów ogółem: 16.169.671,53zł, 
  a) dochody bieżące -14.343.173,53 zł, 
  b) dochody majątkowe - 1.826.498,00 zł, 
  2) Plan wydatków ogółem: 17.697.522,53. zł, 
  a) wydatki bieżące -14.464.281,53 zł, 
  b) wydatki majątkowe - 3.233.241,00 zł. 
  3) Dochody gminy w wysokości 1.013.426 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie) w 2010 roku. 
  4) Deficyt budżetu gminy 2.541.277 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 
  a) zaciągniętego kredytu w kwocie 1.877.617 zł, 
  b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 337.354 zł, 
  c) wolnych srodków w kwocie 326.306 zł. 
  § 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 uchwały budżetowej na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 
  § 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 uchwały budżetowej na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 
  § 8. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 uchwały budżetowej na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 
  § 9. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 
  § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. 
  § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2012-01-18 0948
  Data upublicznienia: 2012-01-18
  Art. czytany: 3310 razy

  » Załączniki - rozmiar: 199116 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<