A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2011 rok
 • Uchwała Nr X/90/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

  Uchwała Nr X/90/11
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 30 grudnia 2011 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 217 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 182, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386), uchwala się co następuje: 
  § 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
  § 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
  § 3. Wprowadza sie zmiany w załączniku Nr 3 uchwały budżetowej na 2011 r pod nazwą: 'Zadania inwestycyjne w 2011 r.' zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 
  § 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.390.802 zł, w tym na pożyczkę krótkoterminową na sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 590.802 zł, 
  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.214.971 zł, 
  3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązń z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 540.000 zł. 
  § 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 
  1) Plan dochodów ogółem: 16.169.671,53zł, 
  a) dochody bieżące -14.343.173,53 zł, 
  b) dochody majątkowe - 1.826.498,00 zł, 
  2) Plan wydatków ogółem: 17.697.522,53. zł, 
  a) wydatki bieżące -14.464.281,53 zł, 
  b) wydatki majątkowe - 3.233.241,00 zł. 
  3) Dochody gminy w wysokości 1.013.426 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie) w 2010 roku. 
  4) Deficyt budżetu gminy 2.541.277 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 
  a) zaciągniętego kredytu w kwocie 1.877.617 zł, 
  b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 337.354 zł, 
  c) wolnych srodków w kwocie 326.306 zł. 
  § 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 uchwały budżetowej na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 
  § 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 uchwały budżetowej na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 
  § 8. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 uchwały budżetowej na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 
  § 9. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 
  § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. 
  § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2012-01-18 0948
  Data upublicznienia: 2012-01-18
  Art. czytany: 3312 razy

  » Załączniki - rozmiar: 199116 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<