A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2011 rok
 • Uchwała Nr X/92/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na 2012 r.

  Uchwała Nr X/92/11
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 30 grudnia 2011 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na 2012 r. 


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) w związku z art. 121 ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)
  Rada Gminy Wyszki uchwala, co następuje: 
  § 1. Dochody budżetu w wysokości 15.403.500 zł, z tego : 
  - bieżące w wysokości 13.434.268 zł, 
  - majątkowe w wysokości 1.969.232 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 . 
  § 2. Wydatki budżetu w wysokości 16.319.391 zł, z tego : 
  - bieżące w wysokości 12.439.978 zł, 
  - majątkowe w wysokości 3.879.413 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 
  § 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 
  1) ogólną w wysokości - 55.000 zł, 
  2) celową w wysokości - 45.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych 
  z zakresu zarządzania kryzysowego. 
  § 4. Ustala się: 
  1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie 
  z Załącznikiem Nr 3. 
  2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 419.668 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4. 
  § 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 915.891 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu. 
  § 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.698.241 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 782.350 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5. 
  § 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów 
  i pożyczek zaciąganych na: 
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł, 
  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 915.891 zł, 
  3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 584.109 zł. 
  § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
  2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 
  3. Ustala się dochody w kwocie 3.000 zł i wydatki w kwocie 3.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska 
  § 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 265.827 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 6. 
  § 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie 
  z Załącznikiem Nr 7. 
  § 11. Upoważnia się Wójta Gminy do : 
  1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 
  a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł, 
  b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 915.891 zł, 
  c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 584.109 zł. 
  2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 
  3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 
  4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 
  5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 
  6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków 
  7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 
  8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 
  § 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
  § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2012-01-18 0956
  Data upublicznienia: 2012-01-18
  Art. czytany: 3259 razy

  » Załączniki - rozmiar: 306182 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<