A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt (decyzja środowiskowa) dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie z rozbudową drogi gminnej Nr 107524B w m. Samułki Duże.
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt (decyzja środowiskowa) dla przedsięwzięcia budowia budynku obory wolnostanowiskowej w obrębie wsi Bujnowo
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz -Mulawicze wraz z przebudową mostu.
» Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych
» Budżet gminy na 2024 r.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2011 rok
 • Uchwała Nr X/92/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na 2012 r.

  Uchwała Nr X/92/11
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 30 grudnia 2011 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na 2012 r. 


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) w związku z art. 121 ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)
  Rada Gminy Wyszki uchwala, co następuje: 
  § 1. Dochody budżetu w wysokości 15.403.500 zł, z tego : 
  - bieżące w wysokości 13.434.268 zł, 
  - majątkowe w wysokości 1.969.232 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 . 
  § 2. Wydatki budżetu w wysokości 16.319.391 zł, z tego : 
  - bieżące w wysokości 12.439.978 zł, 
  - majątkowe w wysokości 3.879.413 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 
  § 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 
  1) ogólną w wysokości - 55.000 zł, 
  2) celową w wysokości - 45.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych 
  z zakresu zarządzania kryzysowego. 
  § 4. Ustala się: 
  1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie 
  z Załącznikiem Nr 3. 
  2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 419.668 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4. 
  § 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 915.891 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu. 
  § 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.698.241 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 782.350 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5. 
  § 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów 
  i pożyczek zaciąganych na: 
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł, 
  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 915.891 zł, 
  3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 584.109 zł. 
  § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
  2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 
  3. Ustala się dochody w kwocie 3.000 zł i wydatki w kwocie 3.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska 
  § 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 265.827 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 6. 
  § 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie 
  z Załącznikiem Nr 7. 
  § 11. Upoważnia się Wójta Gminy do : 
  1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 
  a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł, 
  b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 915.891 zł, 
  c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 584.109 zł. 
  2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 
  3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 
  4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 
  5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 
  6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków 
  7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 
  8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 
  § 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
  § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2012-01-18 0956
  Data upublicznienia: 2012-01-18
  Art. czytany: 3150 razy

  » Załączniki - rozmiar: 306182 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<