A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OFERTA PRACY – SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
» Informacja o wyniku przetargu nieruchomości o nr. geod. 95/4 w miejscowości Mulawicze
» Informacja o wyniku przetargu nieruchomości o nr. geod. 39/2 w miejscowości Stacewicze
» Informacja o wyniku przetargu nieruchomości o nr. geod. 39/7 w miejscowości Stacewicze
» Obw. o zgromadzeniu akt na budowę inf. turystyczno-rekreacyjnej w m. Strabla-Łyse
 • Referaty
 • Referat Organizacyjny
 • Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2012 roku

  ZARZĄDZENIE NR 131/12
  WÓJTA GMINY WYSZKI
  z dnia 1 lutego 2012 r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2012 roku


  Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz § 4 uchwały Nr VIII/70/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 8 września 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 247, poz. 2928) zarządzam, co następuje:
  § 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Wyszki.
  2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia projektu z zakresu rozwoju sportu poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
  § 2. 1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie projektu stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
  2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
  1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyszki,
  2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyszki,
  3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyszki.
  § 3. Określa się wzory:
  1) wniosku o wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  2) sprawozdania końcowego z realizacji zadania stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2012-02-01 1323
  Data upublicznienia: 2012-02-01
  Art. czytany: 3244 razy

  » "ZAŁĄCZNIKI" - rozmiar: 84828 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<