A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - WCTRON Sp. z o.o
» Informacja z art. 37 ustawy o finansach publicznych za I kwartał 2024 z wykonania budżetu Gminy Wyszki
» Informacja z art. 37 ustawy o finansach publicznych za 2023 z wykonania budżetu Gminy Wyszki
» Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz zakup sprzętu niezbędnego do jaj utrzymania- budynek terapeutyczno-edukacyjny
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XIX/225/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR XIX/225/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 kwietnia 2013 r.
  w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki


  Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm. )), w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim uchwala się, co następuje:
  § 1. W uchwale Nr XVI/169/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 215 i poz. 327) wprowadza się następujące zmiany:
  1) § 1 otrzymuje brzmienie:
  '§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w tym:
  1) wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości obejmujące:
  a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz odpadów zielonych;
  b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;
  c) mycie i naprawę pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
  2) rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przy uwzględnieniu:
  a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych;
  b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
  3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości;
  4) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
  5) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach;
  6) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.';
  2) § 3 otrzymuje brzmienie:
  '§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm.);
  2) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości oraz inne podmioty określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy;
  3) pojemnikach - należy przez to rozumieć pojemniki, kontenery, torby, worki służące do gromadzenia odpadów;
  4) jednostce wywozowej - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który uzyskał wpis do prowadzonego przez Wójta Gminy Wyszki rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  5) odpadach zmieszanych - należy przez to rozumieć odpady niesegregowane, bez podziału na poszczególne frakcje.';
  3) w § 4:
  a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  '1) selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej:
  a) pojemniki lub worki odpowiednio oznaczone - do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych, opakowań wielomateriałowych, tekstyliów oraz makulatury - wywóz 1 raz w miesiącu;
  b) pojemniki lub worki odpowiednio oznaczone do gromadzenia szkła białego i kolorowego - wywóz 1 raz w miesiącu;
  c) worki bezbarwne - do odpadów 'zielonych' (trawa, liście) - wywóz 1 raz w miesiącu w sezonie od maja do października.
  d) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTVC oraz zużyte opony - odbiór wystawionych odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami odbywać się będzie w terminach ustalonych szczegółowo przez jednostkę wywozową w porozumieniu z gminą - wywóz raz w roku;
  e) odpady budowlane i rozbiórkowe zagospodarowane będą na koszt właściciela nieruchomości w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub pomiędzy właścicielami, a jednostką wywozową;
  f) zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe) - samodzielne dostarczenie do specjalistycznych pojemników znajdujących się w punkcie selektywnego zbierania odpadów lub w budynkach użyteczności publicznej, szkołach lub sklepach; akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę;
  g) przeterminowane lub zbędne leki - samodzielne dostarczenie do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach;
  h) przeterminowane lub zbędne chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin - samodzielne dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów;',
  b) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  '2) selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej:
  a) pojemnik żółty - do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych i opakowań wielomateriałowych - wywóz 1 raz w miesiącu;
  b) pojemnik niebieski - do gromadzenia papieru i tekstyliów - wywóz 1 raz w miesiącu;
  c) pojemnik zielony - do gromadzenia szkła białego i kolorowego - wywóz 1 raz w miesiącu;
  d) worki bezbarwne - do odpadów 'zielonych' (trawa, liście) - wywów 1 raz w miesiącu w sezonie od maja do października.
  e) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTVC oraz zużyte opony gromadzone będą przez mieszkańców w wyznaczonych przez zarządców budynków miejscach - wywóz 1 raz w roku w terminie ustalonym przez jednostkę wywozową w porozumieniu z gminą,
  f) odpady budowlane i rozbiórkowe zagospodarowane będą w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub pomiędzy właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami;
  g) zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe) - samodzielne dostarczenie do specjalistycznych pojemników znajdujących się w punkcie selektywnego zbierania odpadów lub w budynkach użyteczności publicznej, szkołach lub sklepach; akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę;
  h) przeterminowane lub zbędne leki - samodzielne dostarczenie do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach;
  i) przeterminowane lub zbędne chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin - samodzielne dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów;',
  c) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
  '1a. W przypadku stwierdzenia, że w odpadach komunalnych zmieszanych występują odpady, które winny być zbierane selektywnie, uznaje się, że selektywna zbiórka odpadów nie jest prowadzona.',
  d) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  '2. Zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej prowadzona jest poprzez zbierane do pojemników ustawionych w wyznaczonych miejscach - wywóz 1 raz w miesiącu;',
  e) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  '3. Na pozostałych nieruchomościach, na których powstają odpady komunalne, właściciel ma obowiązek wyposażyć je w odpowiednią ilość i rodzaj pojemników. Odbiór odpadów odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów a właścicielem nieruchomości.',
  f) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  '4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w ilość pojemników i worków dostosowanych do potrzeb mieszkańców i liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz częstotliwość ich opróżniania, o ile Gmina Wyszki w drodze uchwały nie przejmie tego obowiązku, jako części usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę.',
  g) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
  '5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, dezynfekując je co najmniej raz w miesiącu w okresie od maja do września oraz co najmniej raz na dwa miesiące w pozostałych miesiącach, o ile Gmina Wyszki w drodze uchwały nie przejmie tego obowiązku, jako części usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę.';
  4) w § 6:
  a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
  'kosze uliczne.',
  b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  '2. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
  1) nie więcej niż 4 osoby - pojemnik o łącznej pojemności 110 l;
  2) od 5 do 8 osób - pojemnik/i/ o łącznej pojemności 220 l;
  3) od 9 osób i więcej - pojemnik/i/ o łącznej pojemności- 330 l;
  4) w zabudowie wielorodzinnej - jeden kontener o pojemności od 5 do 10 m3.',
  c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  '3. Odpady zbierane selektywnie powinny być gromadzone:
  1) w pojemnikach o pojemności 1100 l dla każdego rodzaju odpadów - w zabudowie wielorodzinnej;
  2) w workach z tworzyw sztucznych o pojemności nie mniejszej niż 60 l - w zabudowie jednorodzinnej.',
  d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
  '3a. Kosze uliczne winny być trwałe (betonowe, metalowe, z tworzyw sztucznych), o pojemności nie mniejszej niż 30 l.',
  e) w ust. 4 skreśla się pkt 4;
  5) w § 8 ust. 3 skreśla się pkt 2;
  6) tytuł Rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:
  'Inne postanowienia dotyczące pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości'.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2013-05-07 1510
  Data upublicznienia: 2013-05-07
  Art. czytany: 2280 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<