A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - WCTRON Sp. z o.o
» Informacja z art. 37 ustawy o finansach publicznych za I kwartał 2024 z wykonania budżetu Gminy Wyszki
» Informacja z art. 37 ustawy o finansach publicznych za 2023 z wykonania budżetu Gminy Wyszki
» Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz zakup sprzętu niezbędnego do jaj utrzymania- budynek terapeutyczno-edukacyjny
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XIX/226/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

  UCHWAŁA NR XIX/226/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 kwietnia 2013 r.
  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina Wyszki będzie świadczyć następujące usługi:
  1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki w ilościach i o pojemnościach określonych w § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 215 i poz. 327) służące do zbierania odpadów komunalnych;
  2) odbieranie od właścicieli nieruchomości następujących rodzajów odpadów komunalnych:
  a) zbierane do pojemników zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne,
  b) selektywnie zbierane odpady w workach lub pojemnikach (tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, makulatura, szkło białe i kolorowe),
  c) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTVC oraz zużyte opony,
  d) odpady \'zielone\' (trawa, liście).
  § 2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się:
  1) wszystkie odpady komunalne, o których mowa w § 1 pkt 2 lit a-c wytworzone na danej nieruchomości,
  2) odpady, o których mowa w § 1 pkt 1 lit d w ilości 120 l miesięcznie w sezonie od maja do października.
  § 3. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
  1) odpady komunalne zmieszane - wywóz 1 raz w miesiącu;
  2) selektywnie zbierane odpady w workach lub pojemnikach (tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, makulatura, szkło białe i kolorowe - wywóz 1 raz w miesiącu;
  3) szkło białe i kolorowe - wywóz 1 raz w miesiącu;
  4) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTVC oraz zużyte opony - wywóz raz w roku,
  5) odpady \'zielone\' (trawa, liście) - wywóz 1 raz w miesiącu w sezonie od maja do października.
  § 4. 1. Selektywnie zebrane odpady, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b-d a także przeterminowane leki, chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory w każdej ilości właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
  3. Wójt Gminy Wyszki podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej gminy lokalizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, godziny otwarcia oraz wykaz odbieranych w nim frakcji odpadów.
  § 5. Traci moc uchwała Nr XVII/189/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług podstawowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 569).
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2013-05-07 1512
  Data upublicznienia: 2013-05-07
  Art. czytany: 2191 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<