A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XIX/227/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty

  UCHWAŁA NR XIX/227/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 kwietnia 2013 r.
  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty


  Na podstawie 6j ust. 2 oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm. )) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn gospodarstw domowych na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  2. Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę zamieszkującą samodzielnie, bądź zespół osób razem mieszkających spokrewnionych lub niespokrewnionych, wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu.
  § 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, o której mowa § 1 ust. 1 w następujących wysokościach:
  1) dla gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę 15,00 zł miesięcznie,
  2) dla gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby 30,00 zł miesięcznie,
  3) dla gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby 45,00 zł miesięcznie,
  4) dla gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby lub więcej osób 55,00 zł miesięcznie.
  2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zależności od wielkości gospodarstwa domowego:
  1) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w następujących wysokościach:
  a) dla gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę 12,00 zł miesięcznie,
  b) dla gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby 24,00 zł miesięcznie,
  c) dla gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby 36,00 zł miesięcznie,
  d) dla gospodartswa domowego liczącego 4 osoby lub więcej osób 45,00 zł miesięcznie,
  2) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny dodatkowo w przydomowym kompostowaniem w następujących wysokościach:
  a) dla gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę 9,00 zł miesięcznie,
  b) dla gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby 18,00 zł miesięcznie,
  c) dla gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby 27,00 zł miesięcznie,
  d) dla gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby lub więcej osób 32,00 zł miesięcznie.
  § 3. Traci moc uchwała Nr XVII/191/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 571).
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2013-05-07 1513
  Data upublicznienia: 2013-05-07
  Art. czytany: 2166 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<