A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa budynku terapeutyczno-edukacyjnego w Topczewie
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (decyzja środowiskowa) rozbudowa drogi powiatowej Sołowacz-Mulawicze.
» Obwieszczenie/informacja o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia umożliwiającego pobór wód podziemnych we wsi Strabla-Łyse.
» Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów z placówek oświatowych Gminy Wyszki w 2024 r
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XIX/229/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych - ciekłe

  UCHWAŁA NR XIX/229/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 kwietnia 2013 r.
  w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Wyszki w wysokości 150 zł za odebranie 1 m3 odpadów komunalnych z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. W przypadku gdy odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 są zbierane i odbierane w sposób selektywny - zgodny z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki - górna stawka opłat wynosi 100 zł za odebranie 1 m3 odpadów komunalnych.
  § 2. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości - 35 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych.
  § 3. Do górnych stawek opłat, o których mowa w §1 i 2 doliczony będzie należny podatek od towarów i usług (VAT).
  § 4. Górne stawki opłat, o których mowa w §1 nie obejmują kosztu udostępniania pojemników.
  § 5. Traci moc uchwała Nr VI/37/07 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 175, poz. 1797).
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2013-05-07 1518
  Data upublicznienia: 2013-05-07
  Art. czytany: 2354 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<