A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XX/231/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wyszki

  UCHWAŁA NR XX/231/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 26 czerwca 2013 r.
  w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wyszki


  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 36 pkt 2 lit. f, art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i poz. 509) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Zadanie własne gminy polegające na sprawieniu pogrzebu, w tym osobom bezdomnym realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach.
  2. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca zgonu.
  § 2. 1. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:
  1) załatwianie formalności związanych ze zgonem i pogrzebem,
  2) zakup trumny wraz z akcesoriami (krzyż, tabliczka, klepsydry),
  3) zakup niezbędnego ubrania i obuwia,
  4) pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku,
  5) pokrycie kosztów chłodni lub prosektorium,
  6) usługa pogrzebowa (wykopanie, zakopanie grobu),
  7) zakup wieńca, kwiatów i zniczy,
  8) inne czynności wynikające z okoliczności zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi zwyczajami.
  2. Koszty wynikające z czynności wymienionych w ust. 1 pokrywa się na podstawie faktur, rachunków oraz pokwitowania za posługę duszpasterską.
  3. Koszty związane z pogrzebem nie mogą przekroczyć kwoty zasiłku pogrzebowego określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).
  § 3. Organizację pogrzebu kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach zleca wyspecjalizowanym podmiotom, po wcześniejszym ustaleniu niezbędnych czynności oraz kosztów usługi.
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 6. Traci moc uchwała Nr XXV/197/10 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Wyszki.
  § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2013-07-24 0909
  Data upublicznienia: 2013-07-24
  Art. czytany: 2188 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<