A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - WCTRON Sp. z o.o
» Informacja z art. 37 ustawy o finansach publicznych za I kwartał 2024 z wykonania budżetu Gminy Wyszki
» Informacja z art. 37 ustawy o finansach publicznych za 2023 z wykonania budżetu Gminy Wyszki
» Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej oraz zakup sprzętu niezbędnego do jaj utrzymania- budynek terapeutyczno-edukacyjny
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XX/235/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR XX/235/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 26 czerwca 2013 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wyszki


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. W uchwale Nr XXV/201/10 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wyszki, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/207/10 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wyszki wprowadza się następujące zmiany:
  1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  '1. Kierownicy jednostek organizacyjnych objętych budżetem gminy przedkładają Skarbnikowi Gminy projekty planów finansowo-rzeczowych w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok budżetowy w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.';
  2) § 9 otrzymuje brzmienie:
  '§ 9. 1. Przewodniczący Rady nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu budżetu, przekazuje go wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi stałym komisjom rady.
  2. Komisje Rady nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem sesji budżetowej, odbywają posiedzenia, na których formułują wnioski i opinie dotyczące projektu budżetu.';
  3) § 10 otrzymuje brzmienie:
  '§ 10. Wójt może z własnej inicjatywy lub oparciu o zgłoszone przez komisje wnioski i opinie zaproponować autopoprawki do przedłożonego Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej.';
  4) w § 13 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  '2) odczytanie wniosków i opinii komisji stałych;'.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2013-07-24 0916
  Data upublicznienia: 2013-07-24
  Art. czytany: 2363 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<