A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XXI/247/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 września 2013 r. w sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach z inną samorządową instytucją kultury

  UCHWAŁA NR XXI/247/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 17 września 2013 r.
  w sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach z inną samorządową instytucją kultury - Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach oraz utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wyszkach


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 9, art. 18 i 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz w związku z art. 10, art. 13 ust. 2 i ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 829), po zasięgnięciu opinii Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Krajowej Rady Bibliotecznej oraz po uzyskaniu zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2014 r. dokonuje się połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach.
  2. W wyniku połączenia instytucji o którym mowa w ust. 1 tworzy się gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wyszkach, zwane dalej 'Centrum'.
  § 2. 1. Podstawowym celem działalności Centrum jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
  2. Centrum świadczy usługi publiczne z zakresu kultury, rekreacji, sportu i turystyki.
  § 3. 1. Centrum uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury.
  2. Ponadto z chwilą wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1 Centrum:
  1) przejmuje całe mienie połączonych instytucji kultury;
  2) wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji kultury, w tym przejmuje wszystkie wierzytelności i zobowiązania.
  § 4. Pracownicy połączonych instytucji kultury stają się z dniem 1 stycznia 2014 r. pracownikami Centrum, które przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy.
  § 5. Gminnemu Centrum Biblioteczno-Kulturalnemu w Wyszkach nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
  § 6. Tracą moc akty prawne odnoszące się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach, a w szczególności:
  1) uchwała Nr XVIII/105/92 Rady Gminy Wyszki z dnia 16 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 193, poz. 2646 i z 2007 r. Nr 87, poz. 713);
  2) uchwała Nr XIV/157/04 Rady Gminy Wyszki z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 4180);
  3) uchwała Nr XIX/188/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 193, poz. 2647).
  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2013-10-11 1016
  Data upublicznienia: 2013-10-11
  Art. czytany: 2542 razy

  » ZAŁĄCZNIK - rozmiar: 45782 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<