A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XXI/251/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 17 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty

  UCHWAŁA NR XXI/251/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 17 września 2013 r.
  w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wyszki, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) uchwala się, co następuje:
  § 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wyszki lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazuje się organ lub osoby uprawnione do udzielenia tych ulg.
  § 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
  1) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Wyszki oraz jej jednostki podległe;
  2) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
  3) organie - rozumie się przez to organy uprawnione na podstawie niniejszej uchwały do umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty spłaty należności;
  4) uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych;
  5) należności pieniężnej - rozumie się przez to wymagalną kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami dochodzenia tej należności (jako należności ubocznej) wg stanu na dzień podjęcia decyzji;
  6) ważnym interesie dłużnika - rozumie się przez to sytuację finansową, majątkową lub społeczną, również gospodarczą, w której zapłata całości należności pieniężnej bądź jej części mogłaby zagrozić dalszej egzystencji dłużnika, a w przypadku osób fizycznych również osób pozostających na jego utrzymaniu.
  § 3. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, s. 5).
  2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi rozporządzenie wymienione w ust. 1.
  3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.
  4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy, zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
  § 4. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
  2. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1 następuje w formie określonej w art. 58 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
  § 5. 1. Należności pieniężne mogą być na wniosek dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.
  2. Udzielanie ulg, o których mowa w ust. 1 następuje w formie pisemnej umowy, na podstawie przepisów prawa cywilnego.
  3. Odmowa udzielania ulg następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ.
  § 6. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa wierzycielowi.
  2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje uzasadniające zaistnienie przesłanek, o których mowa w § 5 ust. 1 uchwały, w szczególności opis aktualnej sytuacji finansowej.
  3. Do wniosku powinny zostać załączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.
  4. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ wzywa dłużnika do ich uzupełnienia, określając termin, w którym uzupełnienie powinno być dokonane.
  5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.
  § 7. Umorzenie należności pieniężnych, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, w przypadku gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich dłużników.
  § 8. 1. Organami uprawnionymi do umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty spłaty należności są:
  1) Wójt Gminy Wyszki - bez względu na wysokość kwoty należności pieniężnej,
  2) kierownicy podległych jednostek organizacyjnych - w odniesieniu do należności przypadających tym jednostkom, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza kwoty 2000,00 zł.
  § 9. 1. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty, w przypadku gdy zostanie ustalone, że:
  1) dowody, na podstawie których organ lub osoba uprawniona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe;
  2) dłużnik wprowadził organ w błąd, co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi;
  3) dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie.
  2. W przypadku gdy dłużnik nie spłacił którejkolwiek z rat, niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.
  § 10. Do wniosków o udzielenie ulg dotyczących należności mających charakter cywilnoprawny, nierozpoznanych do dnia wejścia w życie uchwały, stosuje się przepisy niniejszej uchwały.
  § 11. Wójt składa Radzie Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu informację o łącznej liczbie i kwocie udzielonych ulg.
  § 12. Traci moc uchwała Nr XXIV/179/10 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 kwietnia 2010 r. sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Wyszki i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 121, poz. 1731).
  § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki .
  § 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2013-10-11 1027
  Data upublicznienia: 2013-10-11
  Art. czytany: 3567 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<