A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Petycja dotycząca inicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych
» Petycja w sprawie akcji wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
» Postanowienie Komisarzw Wyborczego o powołaniu OKW
» Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 20 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 3
» Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XXII/258/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR XXII/258/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 października 2013 r.
  w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 i art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) uchwala się, co następuje:
  § 1. W Statucie Gminy Wyszki stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVI/167/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 77) wprowadza się następujące zmiany:
  1) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  '1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i pokrywa się z kadencją Rady Gminy.';
  2) w § 18 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  '1) Rada Gminy';
  3) § 23 otrzymuje brzmienie:
  '§ 23. Rada wybiera ze swego grona:
  1) Przewodniczącego;
  2) 2 Wiceprzewodniczących.';
  4) w § 102 uchyla się ust.2;
  5) załącznik Nr 2 do Statutu 'WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH' otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z wyjątkiem § 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński


  Załącznik do uchwały Nr XXII/258/13
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 30 października 2013 r.


  WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH


  1) Urząd Gminy Wyszki,
  2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach,
  3) Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wyszkach
  4) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach,
  5) Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli,
  6) Szkoła Podstawowa im. ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie,
  7) Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach.


  Data wprowadzenia: 2013-11-21 0836
  Data upublicznienia: 2013-11-21
  Art. czytany: 2292 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<