A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa budynku terapeutyczno-edukacyjnego w Topczewie
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (decyzja środowiskowa) rozbudowa drogi powiatowej Sołowacz-Mulawicze.
» Obwieszczenie/informacja o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia umożliwiającego pobór wód podziemnych we wsi Strabla-Łyse.
» Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów z placówek oświatowych Gminy Wyszki w 2024 r
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XXII/261/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Wyszki udziałów i akcji spółek prawa handlowego

  UCHWAŁA NR XXII/261/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 października 2013 r.
  w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Wyszki udziałów i akcji spółek prawa handlowego


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit g ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:
  § 1. Uchwała określa zasady:
  1) wnoszenia wkładów w celu objęcia udziałów w spółkach;
  2) cofania udziałów w spółkach;
  3) zbywania udziałów w spółkach.
  § 2. Gmina Wyszki może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego na zasadach określonych w ustawie o gospodarce komunalnej.
  § 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1) spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Wyszki posiada udziały lub akcje;
  2) udziałach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością Gminy Wyszki;
  § 4. Gmina Wyszki może w szczególności obejmować udziały w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych przez Gminę.
  § 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Wyszki do wnoszenia do spółek w zamian za obejmowane udziały, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok budżetowy.
  2. Upoważnia się Wójta Gminy Wyszki do wnoszenia do spółek w zamian za obejmowane udziały wkładów niepieniężnych (aportów).
  3. O wniesieniu udziałów do spółki Wójt Gminy Wyszki decyduje w formie zarządzenia.
  § 6. 1. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów w spółkach musi być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego.
  2. Wycena, o której mowa w ust. 1 musi być dokonana przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia do wyceny majątku, będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego.
  § 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Wyszki do cofania udziałów w spółkach.
  2. Wycofanie udziałów przez Gminę Wyszki następuje wyłącznie w drodze umorzenia zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.
  § 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Wyszki do zbywania udziałów w spółkach.
  2. Wszczęcie procedury zbywania udziałów wymaga każdorazowo podjęcia uchwały Rady Gminy Wyszki.
  3. Zbycie udziałów następuje w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań stwierdzonych protokołem.
  4. Decyzję o zbyciu udziałów Wójt Gminy Wyszki podejmuje w formie zarządzenia.
  § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2013-11-21 0843
  Data upublicznienia: 2013-11-21
  Art. czytany: 2389 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<