A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa budynku terapeutyczno-edukacyjnego w Topczewie
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (decyzja środowiskowa) rozbudowa drogi powiatowej Sołowacz-Mulawicze.
» Obwieszczenie/informacja o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia umożliwiającego pobór wód podziemnych we wsi Strabla-Łyse.
» Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów z placówek oświatowych Gminy Wyszki w 2024 r
» Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • UCHWAŁA NR XXII/262/13 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

  UCHWAŁA NR XXII/262/13
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 października 2013 r.
  w sprawie stawek podatku od nieruchomości


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. )) uchwala się, co następuje:
  § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Wyszki:
  1) od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ­ 0,89 zł od 1 m2 powierzchni?
  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych ­ 4,56 zł od 1 ha powierzchni?
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ­ 0,46 zł od 1 m2 powierzchni?
  2) od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych ­ 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ­ 23,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej?
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczejw zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ­ 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej?
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ­ 4,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
  e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ­ 7,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej?
  3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3­7 ustawy o podatkach lokalnych.
  § 2. Z dniem wejściaw życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr IX/79/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 282, poz. 3447).
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński
  Data wprowadzenia: 2013-11-21 0845
  Data upublicznienia: 2013-11-21
  Art. czytany: 2262 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<