A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • Uchwała Nr XXIII /280 /13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2014

  Uchwała Nr XXIII /280 /13
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2014


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. 'd' oraz lit. 'i' ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938)
  Rada Gminy Wyszki uchwala, co następuje:
  § 1. Dochody budżetu w wysokości 14 711 113,30 zł, z tego :
  1) bieżące w wysokości 13 650 113,10 zł,
  2) majątkowe w wysokości 1 061 000,20 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
  § 2. Wydatki budżetu w wysokości 14 750 340,11 zł, z tego :
  1) bieżące w wysokości 13 061 741,11 zł,
  2) majątkowe w wysokości 1 688 599,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
  § 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
  1) ogólną w wysokości - 70.000 zł,
  2) celową w wysokości - 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych
  z zakresu zarządzania kryzysowego.
  § 4. Ustala się:
  1) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie
  z Załącznikiem nr 3.
  2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 707.302,19 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.
  § 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 39.226,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.
  § 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 400.000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 360.773,19 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.
  § 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
  i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł,
  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 39.226,81 zł,
  3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 460.773,19 zł.
  § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 8.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii.
  2. Ustala się dochody w kwocie 6.000 zł i wydatki w kwocie 6.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
  3. Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.
  § 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie
  z Załącznikiem nr 6.
  § 10. Upoważnia się Wójta Gminy do :
  1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł,
  b) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 39.226,81 zł,
  c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 360.773,19 zł,
  2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
  5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu,
  6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
  7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  § 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2014-01-23 0814
  Data upublicznienia: 2014-01-23
  Art. czytany: 3242 razy

  » ZAŁĄCZNIKI - rozmiar: 409132 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2014-01-23
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Niewiński
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<