A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w 2024 roku
» Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych - Kowale i Łubice
» Informacja dot. udziału w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich
» Transport w dniu wyborów
» Obw. o zgromadzeniu całości materiału dowodowego w spr. kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzeniu wody z Pulszanki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2013 rok
 • Uchwała Nr XXIII /280 /13 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2014

  Uchwała Nr XXIII /280 /13
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2014


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. 'd' oraz lit. 'i' ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938)
  Rada Gminy Wyszki uchwala, co następuje:
  § 1. Dochody budżetu w wysokości 14 711 113,30 zł, z tego :
  1) bieżące w wysokości 13 650 113,10 zł,
  2) majątkowe w wysokości 1 061 000,20 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
  § 2. Wydatki budżetu w wysokości 14 750 340,11 zł, z tego :
  1) bieżące w wysokości 13 061 741,11 zł,
  2) majątkowe w wysokości 1 688 599,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
  § 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
  1) ogólną w wysokości - 70.000 zł,
  2) celową w wysokości - 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych
  z zakresu zarządzania kryzysowego.
  § 4. Ustala się:
  1) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie
  z Załącznikiem nr 3.
  2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 707.302,19 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.
  § 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 39.226,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.
  § 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 400.000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 360.773,19 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.
  § 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
  i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł,
  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 39.226,81 zł,
  3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 460.773,19 zł.
  § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 8.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii.
  2. Ustala się dochody w kwocie 6.000 zł i wydatki w kwocie 6.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
  3. Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.
  § 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie
  z Załącznikiem nr 6.
  § 10. Upoważnia się Wójta Gminy do :
  1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł,
  b) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 39.226,81 zł,
  c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 360.773,19 zł,
  2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
  5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu,
  6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
  7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  § 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Janusz Wyszyński  Data wprowadzenia: 2014-01-23 0814
  Data upublicznienia: 2014-01-23
  Art. czytany: 3217 razy

  » ZAŁĄCZNIKI - rozmiar: 409132 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<